background preloader

SAMR, Hattie, Williams

Facebook Twitter

Lär dig mer. Du får dig tilldelat en hand – eleverna, föräldrarna, resurserna – och du kan och ska öka värdet.

Lär dig mer

Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem. En forskare som är i ropet bland lärarutbildningar och fortbildningar i Sverige är John Hattie.

Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem

Jag tänker nedan redogöra för det väsentliga i hans studie Synligt lärande för lärare samt komma med kritik och beröm. Hatties studie är en meta-metasyntes baserad på mer än 50 000 studier med 80 miljoner deltagande elever. Studierna Hattie sammanför tittar på faktorer som påverkar elevers studieprestationer. Genom studien utvecklas en metod som kan visa och rangordna positiva och negativa effekter på elevers resultat. Sammantaget analyseras 138 faktorer och rangordnas efter sina effektstorlekar. Sammantaget är alltså lärarens betydelse fundamental. Om man tittar närmare på kategorin läraren i studien ser man att variablerna lärarutbildning och ämneskunskaper hamnar långt ner på listan över effekter (se bild nedan).

Bilden är hämtad från sida 29 Exemplet ovan visar att Hattie bör studeras närmare för att man ska förstå studien och dess syften. Dylan Wiliam. The Best Short Films. Sammanfattning-av-Dylan-Williams-Att-följa-lärande.pdf. John Hattie.

Synligt lärande

Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget.

I kapitel 2 diskuteras forskningen om formativ bedömning i klassrummen. Twitter. Hur kan man synliggöra förmågorna? Ja, den frågan möter jag ofta.

Hur kan man synliggöra förmågorna?

Samma fråga från pedagoger i förskoleklass, ämneslärare i matematik och slöjd, klasslärare och fritidspersonal. Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Inför sommaren: En sista version av nationella strategin. Nu har arbetet med att ta fram ett underlag till en nationell strategi för den svenska skolans digitalisering kommit till en viktig punkt: Arbetsgruppen – med representanter från bl a Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund, VINNOVA, Örebro universitet och SKL – har vridit, diskuterat, bollat, strukit och skrivit under en osedvanligt intensiv process.

Inför sommaren: En sista version av nationella strategin

De närmaste dagarna sker en viss slutgenomgång och layout av strategin och sedan kommer den skickas ut till Forumets medlemmar i slutet av nästa vecka. Det är alltså strax dags för oss att lämna över vårt förslag till Nationella Forumet för skolans digitalisering för fortsatt arbete, förankring och beslut senare i höst. Bedömning för lärande. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Sommarläsning #3.

I slutet av sommarlovet kastade en lärare ut en skolfråga på Twitter: Vilken är din största utmaning inför kommande läsår?

Sommarläsning #3

Mitt svar blev: Att följa upp vad varje elev lär sig genom min undervisning. Det var starkt inspirerat av läsningen av John Hatties bok Synligt lärande för lärare, som jag precis avslutat. Skolforskaren John Hatties stora studie om effektiva arbetsmetoder i skolan är nog känd för de flesta på skolan. Mikael_parknas: 3 snabba tips från John Hattie... Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel. Läs även ”Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis” och följ Joakim på Twitter.

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel

Återkopplings betydelse för den inre motivationen att lära. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Om deras förståelse inte engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och ny kunskap. Välkommen till nya KvUtiS. Hemläxors nytta inte självklar. John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten.

Hemläxors nytta inte självklar

Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Men ju yngre eleverna är desto mindre är de positiva effekterna, menar Hattie. Vad säger statistiken? Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxors effekt på elevers lärande består av flera metastudier med sammanlagt över 100 000 elever.

Rätt utformade kan läxor stärka Hemläxornas effekt på elevernas lärande är en komplex fråga, visar Hatties metaanalys. John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” ”Alla lärare är inte bra” Powerpoint-bilden av en milt leende Jesus glider långsamt över i ett annat ansikte – John Hatties – när superpedagogen skrattande äntrar scenen.

”Alla lärare är inte bra”

Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem. SAMR. Google Drive and the SAMR model.