background preloader

Engelsk matris+checklistor

Facebook Twitter

Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Jag tror att det är för att det är ett jobb som är potentiellt gränslöst. Jag vill verkligen poängtera att jag inte är färdig med mitt eget arbete att utveckla min bedömningskompetens. 1. Frågebatteri. Sara Bruuns klassrum.

Reciprocal Teaching Worksheet.docx. Allmänt engelska. Vill du läsa en dikt så kan du läsa denna dikt: Allt jag verkligen behövde kunna, lärde jag mig på dagis Det mesta om det jag verkligen behöver kunna om hur jag ska leva och vad jag ska göra och hur jag ska umgås, det lärde jag mig redan på dagis.

Allmänt engelska

Visheten fanns inte där uppe på de akademiska höjderna. Den fanns i barnstugans sandlåda.Och vad jag lärt mig är följande: Dela med dig. Var juste. Slåss inte. Eller så kan du lyssna på denna sång som heter Everybody is free to wear sunscreen. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Strategier för lärande. Mina tyskaelever i år 7-9 har de senaste lektionerna fått öva på att leta information på målspråket och använda sig av den information de hittar.

Strategier för lärande

De får använda iPads om de har, annars finns det till viss del datorer att låna och naturligtvis de egna mobiltelefonerna. Utöver detta SKA de använda icke-digitala hjälpmedel som läroböcker och kartor i klassrummen. Inför arbetet har vi pratat om hur man kan tänka när man googlar, vilken information man hittar lättare på andra sätt och gjort en sökning tillsammans. Vi har pratat om de olika nationernas toppdomäner (Tyskland – .de, Österrike – .at och Schweiz – .ch) och insett hur svårt det kan vara att byta språk på Google och Wikipedia när apparaterna automatiskt vill ha svenska. Efter lite inledning har de fått arbeta själva börjar bli flinka på att förstå frågor, hitta rätt bland långa informationstexter på Wikipedia och återanvända de ord och uttryck de hittar. Weisst du etwas? E . C. A. Viel Erfolg! 1. 2. 3. 4. Lär dig grunderna.

Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet.

Lär dig grunderna

Läs Christel Janssons 24 luckor om Synligt lärande för lärare för att få en intressant och lättillgänglig genomgång av Hattie’s forskning för lärare. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa Synligt lärande - Jan Håkanssons svenska sammanställningen av Hatties rapport och titta på hans powerpoint där forskningen presenteras. Synligt lärande i Svedala Tillbaka upp STEG 2 – En förståelse för BFL-strategierna I filmklippet Introduktion – formativ bedömning (28:31) får du precis det som titeln säger. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. CHEKLISTOR. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf.

Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Effektiv bedömning – min checklista! Checklista för språkutvecklande lektioner. Sjalvskattning_20_8_2010.pdf. Individuelltarbeteiengelska-exempel.pdf. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Checklista för en språkutvecklande lektion. EnCrubricreadingcomprehension (1).pdf. Foreign Language Vocabulary, Grammar, and Readings.

Att minnas ett ord - Presentazioni Google. Mitt öppna klassrum. En C Practise language skills linguistic development. EnBWorkplanlinguisticdevelopment.pdf. Kursmål till frågor att diskutera - Eng C.pdf. En 5 matris.pdf. Engelska - åk 8 - Formal Writing. Ansvarig/Ansvariga: Maggie MorkosNär, under vilka veckor?

Engelska - åk 8 - Formal Writing

V.2-5, 8 Frågeställning (och följdfrågor) Hur skriver man ett formelt brev på engelska? Vad är skillnaden mellan formell och informellt skrivande? Hur ser skillnaden ut och när gäller vilken? Förankring i kursplanens syfte - Förmågor vi utvecklar i detta projekt Att skriftligt kunna uttrycka sig förståeligt genom att utveckla sin användning av disposition, skrivregler, grammatik och ord.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9) Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. Kunskapskrav (från kursplanen) Se även nivåerna under dessa förmågor i engelska matrisen: För E:Hör och läs Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter och i talad engelska.

Skriva Kan formulera sig i skriftliga framställningar enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Arbetssätt. Matris - engelska - åk7.