background preloader

BFL

Facebook Twitter

BFL-15. Verktyg för formativ bedömning. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Bedömning för lärande 5 nyckelstrategier knyta praktisk övning till. Lär dig grunderna. Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet.

Lär dig grunderna

Läs Christel Janssons 24 luckor om Synligt lärande för lärare för att få en intressant och lättillgänglig genomgång av Hattie’s forskning för lärare. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa Synligt lärande - Jan Håkanssons svenska sammanställningen av Hatties rapport och titta på hans powerpoint där forskningen presenteras. Synligt lärande i Svedala Tillbaka upp STEG 2 – En förståelse för BFL-strategierna I filmklippet Introduktion – formativ bedömning (28:31) får du precis det som titeln säger.

Bedömning för lärande. BFL-kartläggning. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

BFL-kartläggning

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam. Personalen kan analysera sina elevers svar utifrån de fem strategierna och lyfta fram behov för arbetslaget. Vad kan de? Vad är de bra på? BFL. Bedömning för lärande. GOTD om GOTD - Presentaciones de Google. Mikrolektioner i allmänbildning om olika ämnen, "The Grej Of The Day" (GOTD) Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning.

Mikrolektioner i allmänbildning om olika ämnen, "The Grej Of The Day" (GOTD)

Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt" som grundaren Micke Hermansson säger (Umeå) Förankring i kursplanens syfte Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. "Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Kopplingar till läroplan Innehåll Under läsåret ska vi: ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. Konkretisering av mål Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "Grej") Eleverna antecknar i sin anteckningsbok med stödord och liten bild. Arbetssätt gemensamma genomgångarkorta anteckningar görs av elevernarepetition av innehåll sker under tid. Plattform BFL - Hem. Strategier - Plattform BFL. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet, återkoppling och rektorns pedagogiska ledarskap.

Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning - Kvutis. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven.

Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna

Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen.

Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen. Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter" Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Bedömning för lärande. Bedömning. Mitt öppna klassrum. 1. Uppfattningar om bedömning. Bedömning för lärande. Prov på låtsas? ”Men Lotta, när ska vi ha ett riktigt prov då?”

Prov på låtsas?

Frågan ställdes av en elev idag när det var dags för den riktade skrivningen. Jag har ju tagit emot tre nya klasser och jag håller på att träna in eleverna i ett nytt arbetssätt. Det har tyvärr slumpat sig så att klasserna har bytt lärare allt för många gånger och inte fått någon kontinuitet i undervisningen. De har inte stött på vare sig flippad undervisning eller bedömningsuppgifter i form av öppna frågor tidigare, så höstens första bedömningsgrundande uppgift var en något ovanlig situation för eleverna. För det första får de alltid ut uppgiften i förväg, så också denna gång. När de kom in i klassrummet så uppmanade jag eleverna att plocka fram sina anteckningsblock, stenciler och, framförallt, sina mobiler. ”Men är inte det fusk då?”

Ja, det beror ju på helt vilken syn du har på kunskap. Ibland blir jag så trött på diskussionen svart. ”Vill jag ha fakta kollar jag Google”, är mitt svar till eleverna. Eleven började skriva. Period 1 - Plattform BFL. Bedömning för lärande. Kass till vass.

Bfl och annat om lärande1. BFL. BFL. Bedömning. Lärmodul - Återkoppling och BFL. BFL. Bedömning BFL. BFL Bedömning för lärande.