background preloader

M_kolmetz

Facebook Twitter

Passive voice. Anti Quiz by klaudia.rogalska on Genially. ANTI QUIZSt Patrick's Day,a) I'm drinking a tea.b) I'm watching TV.

Anti Quiz by klaudia.rogalska on Genially

,c) I'm doing my homework.d) I'm cooking.,.............................................................? ,a) I'm drinking a tea.b) I'm watching TV. ,What are you doing now? ,c) I'm doing my homework.d) I'm cooking. ,c) I was at home.d) I was at the theatre. POLSKIE PARKI NARODOWE copy by molska-elzbietka on Genially. INDIRECT QUESTIONS. INDIRECT QUESTIONS,QUIZ ABOUT,START,1 100 DOLLARS,5 1.600 DOLLARS,6 3.200 DOLLARS,WRONG!

INDIRECT QUESTIONS

,4 800 DOLLARS,7 6.400 DOLLARS,8 12.800 DOLLARS,START OVER? Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną copy by Pani Biolog on Genially. Wpływ człowiekana różnorodnośćbiologiczną,Temat:,---> różnorodność ekosystemowa---> różnorodność gatunkowa---> różnorodność genetyczna,Rodzaje różnorodności biologicznej:,Naukowcy alarmują , że z rokuna rok rośnie liczba gatunków zagrożonych wyginięciem.Co 25 minut, znika z powierzchni Ziemi jeden gatunek.

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną copy by Pani Biolog on Genially

Niestety najabrdziej przyczynia siędo tego działalność człowieka. ,Przyczyna eliminowania organizmów,Rybołóstwo,Łowiectwo,Kłusownictwo,Kolekcjonerstwo,Na pogorszenie stanu powietrza wpływają naturalne procesy, takie jak wybuchy wulkanów, oraz działaność człowieka, głównie nadmierna emisja zanieczyszczeń. Przyczynia się to do powstania takich zjawisk jak:---> dziura ozonowa,---> smog,---> kwaśne deszcze,---> globalne ocieplenie. Egzamin 8klasisty by Radek Minicki on Genially. Różnorodność biologiczna copy by Pani Biolog on Genially. Różnorodność biologiczna,Temat:,Różnorodność biologiczna:,to rozmaitość form życia występujących na Ziemi.

Różnorodność biologiczna copy by Pani Biolog on Genially

Dotyczy ona wszystkich organizmów i ich wzajemnych relacji. Wyróżniamy 3 poziomy różnorodności biologicznej:--> różnorodność ekosystemowa--> różnorodnoś gatunkowa--> różnorodność genetyczna. ,Różnorodność ekosystemowa,to zróżnicowanie siedlisk naturalnychoraz bogactwo typów ekosystemów występujących na danym obszarze (np. łąki, lasy, jeziora) Głównym czynnikiem naturalnym, warunkującym globalną różnorodność ekosystemów lądowych, jest klimat. --> dotyczy ekosystemów--> jej poziom zależy od liczby ekosystemów na danym obszarze. ,określana jest w odniesieniu do konkretnego ekosystemu lub obszaru. Wyraża się całkowitą liczbą gatunków tam występujących, często podawaną w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Różnorodność biologiczna – Bioróżnorodność. Film edukacyjny, popularno-naukowy o różnorodności biologicznej, którą definiujemy jako odmienność organizmów na wszystkich poziomach organizacji przyrody – żywej materii.

Różnorodność biologiczna – Bioróżnorodność

Rozpatrujemy ją na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemalnym. Różnorodność biologiczna wpisana jest w naturę naszego świata. Dotyczy wszystkich poziomów organizacji żywej materii. Pojęcie różnorodność biologiczna oznacza bogactwo (liczbę różnych) elementów na poszczególnych poziomach organizacji przyrody oraz częstość ich występowania. Różnorodność biologiczna dzieli się na:* różnorodność gatunkową – bogactwo roślin i zwierząt występujących na Ziemi* różnorodność genetyczną (wewnątrzgatunkową) – zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków* różnorodność ekosystemalną – bogactwo siedlisk warunkujących bogactwo ekosystemów.Człowiek niszcząc czy przekształcając środowisko powoduje ograniczanie różnorodności biologicznej. Irregular verbs by type – Google Drive. IRREGULAR VERBS BY TYPE_beginner_black.docx.pdf. English Quiz by verrikaa on Genially.

First conditional by Marta Żołnowska on Genially. First conditional Cel lekcji: dziś nauczymy się mówić o prawdopodobnych wydarzeniach w teraźniejszosci i przyszłości Pierwszy okres warunkowy Pierwszego trybu warunkowego używamy mówiąc o możliwości, prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności w teraźniejszości lub przyszłości.

First conditional by Marta Żołnowska on Genially

Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że coś może się wydarzyć. Play warunek konsekwencja Introduction here FutureSimple PresentSimple Po słówku IF nie używamy czasu przyszłego (will), mimo że w tłumaczeniu taki czas występuje. If. Connectsloth by londonopoly on Genially. e8 funkcje jezykowe by londonopoly on Genially. LONDONOPOLY.PL,E8 wheel,Spin thewheel!

e8 funkcje jezykowe by londonopoly on Genially

,Kolega podziękował ci za pomoc. Jak mu odpowiesz? First conditional 3. Adding ing powerpoint. Irregular Plural Ves F And Fe. Plurals s and es powerpoint. Tenses revision - Factile Jeopardy Classroom Review Game. Reported Speech - Questions. REPORTED SPEECH. Language functions unit 9 - Who Wants To Be a Millionaire? Adjectives/ adverbs - Who Wants To Be a Millionaire? Learn English - Online ESL Games. Irregular Verb Wheel Game - Languages Games. CreativoQuiz. Past Perfect. Grammar klasa 8 unit 8. Quiz Show on Flippity.net. Quiz Show on Flippity.net. Quiz Show on Flippity.net. Art and culture- vocabulary practice Review Game.

Present simple/ present contiuous