background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Dictogloss. The Best Resources For Learning How To Use The Dictogloss Strategy With English Language Learners. Dictogloss is primarily a listening and writing activity used with English Language Learners.

The Best Resources For Learning How To Use The Dictogloss Strategy With English Language Learners

It can certainly be done a number of different ways but, very simply-put, the teacher reads a short text, often one students are familiar with. Then, after the first time of just listening, the teacher reads it again and students write down notes of what they have heard. Next, the teacher reads it a third time and, again, the student writes down additional notes. The student then compares his/her notes with another student’s notes and they work together to develop an accurate reconstruction of the text — one that is not necessarily the exact wording, but that demonstrates its meaning accurately. Finally, the teacher reads it again and students judge how well they did.

Again, there are many variations on how to implement this engaging instructional strategy. Here are few of the best resources that I’ve found on using the dictogloss strategy. Dictogloss Procedure is by Diane Tedick. Related. 2. Abbreviated AEM Navigator AEM NF. Specialpedagogik. Därför ska du delta Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor.

Specialpedagogik

Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling. Utveckla din undervisning för att möta elevers individuella behov. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Aspeflo.se – Språkstörning – Autismspektrum och Läroplanen. Shire - ADHD. Förutsättningar för läsningen. Läsning är en sammansatt färdighet vilken bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser.

Förutsättningar för läsningen

Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan uttala och får tillgång till ordets mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och småningom kan ordet snabbt och säkert kännas igen. Ordavkodningen är då automatiserad och förståelseprocessen kan inledas. Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten, reflektera över den och dra slutsatser. Läsning = avkodning X förståelse X motivation Såväl förutsättningar för läsningen som allmänna förutsättningar för inlärning påverkar själva läsningen.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom.

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos.

Värdegrund

Specialpedagogik utifrån relationellt perspektiv. Andras samlingar. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd. Dyslexi och språkstörning. NPF. SPSM. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg. Mitt lilla klassrum på nätet - Skola. Förstå kunskapskravet: Att utveckla ett resonemang i svenska. Specialpedagogisk konferens i Göteborg 4-5 maj 2015. Just som vi satt där och fick föreläsning på föreläsning om utveckling och förbättring av skolarbetet damp OECD-rapporten ner som en tegelsten i spettkakan… Inte så många har väl hunnit läsa rapporten ännu och det är väl inte troligt att alla kommer att göra det heller, men av rubrikerna i media att döma handlar kritiken inte så mycket om bristande lärarkvalitéer som om brister i skolans organisation, lärarutbildningar och lärares status.

Specialpedagogisk konferens i Göteborg 4-5 maj 2015

Om du vill gå till källan och läsa rapporten hittar du den här. (Glöm inte att du kan använda tillägget Google Översätt om du vill skumma på svenska först, som jag brukar göra.) Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree. 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor. An ancient source (say, Indo-European) has various branches (e.g., Romance, Germanic), which themselves have branches (West Germanic, North Germanic), which feed into specific languages (Swedish, Danish, Norwegian). Lessons on language families are often illustrated with a simple tree diagram that has all the information but lacks imagination. There’s no reason linguistics has to be so visually uninspiring.

Barn som anhöriga. Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma.

Barn som anhöriga

Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan. Målgrupp Rektorer, pedagoger och den samlade elevhälsan i alla skolformer utom förskolan. Sju timmar om barn som anhöriga Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här:

Didaktorn: Att nå fram till hemmasittarna. iTunes – Podcaster – UR - Sveriges Utbildningsradio AB från UR. ”Risk att specialundervisning döljer brister i skolsystemet” Det fria skolvalet pekas av flera forskare ut som boven bakom raset i den senaste Pisa-studien.

”Risk att specialundervisning döljer brister i skolsystemet”

Andra menar att det i stället är en stökigare skolmiljö som bär en del av skulden för kunskapsfallet. En aspekt av det är bristen på tillräckligt stöd till elever med särskilda behov. Gunilla Lindqvist, adjunkt i pedagogik, har undersökt hur pedagogisk personal i förskolor och skolor i en mellanstor svensk kommun anser att specialpedagogiskt arbete bör utföras. Logopeden i skolan. Bj%c3%b6rn%20Wickstr%c3%b6m%20presentation%20webbseminarium.pdf. Tidigare webbseminarier. ORKA-Sjalvkansla-for-Tonaringar.pdf. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Integrerade elever. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. BRUK - verktyg för självskattning.

20 Ways to Avoid Peer Pressure. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Bloggen består av olika funderingar, sammanställningar av teori och forskning samt ibland bara åsikter som rör pedagogik och vård kring personer med problemskapande beteende och särskilda behov.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

Det fins ingen annan röd tråd än att det rör saker jag stöter på i arbetet och i diskussioner med pedagoger, psykologer och annan personal i skola, vård och omsorg. Texterna är inte alltid så lättlästa som mina böcker; det är svårt att skriva kort och lättläst. Dessutom kan jag inte garantera svenskan i stavning eller grammatik. Jag brukar ha hjälp att få danskan ur svenskan, men dessa texter är oredigerade. Vill du ha meddelande när bloggen uppdateras rekommenderar jag att du följer BoHejlskov på Twitter.

"The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Apps for Bloom's Taxonomy. Foundationsforliteracy.cllrnet.ca/pdf/ReadWriteKit08.pdf. Specialpedagogen. Högre krav på specialpedagogiken. I en cirkelformad byggnad på Kungsholmen i Stockholm arbetar Wern Palmius och Lennart Rådbrink som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det senaste året har de ägnat en hel del tid åt att föreläsa för olika lärargrupper om den nya skollagen och andra reformer inom skolan, sett från ett specialpedagogiskt perspektiv.

Att arbeta multimodalt - Institutionen för pedagogik och didaktik. Staffan Selander. Svensklararensi_-20254891.pdf. Specialpedabloggen. Viktig synpunkt igår i Svenska Dagbladet från Ung och Trygg. NotSchool. Free Learner. Inspiratörer.

Www.skolvarlden.se. En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan. Plattform BFL - Hem. BFL i undervisning – en metodöversikt. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >>

Framgång i undervisningen. EduTecher. Xa.yimg.com/kq/groups/19348799/1047295053/name/ASD_Wheel.pdf. Rektor Lina bloggar. Barkersthlm.