background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Träna läsflyt. Det finns ingen enskild metod som visat sig vara den effektivaste för att träna läsflytet. Det som ändå är avgörande är mängden läsning, ju mer vi läser desto duktigare blir vi. Motivationen är naturligtvis en central förutsättning, då läsflytets utveckling kräver långsiktig övning och mycket repetition. Därmed är vuxnas stöd och respons till eleven mycket viktiga, likaså dagligen återkommande möjligheter till att öva högläsning i skolan och uppmuntran till lästräning i hemmet. Några andra viktiga saker att tänka på är att: högläsning verkar i allmänhet vara en effektivare metod än tyst läsning, i och med att koncentrationen och inlevelsen blir annan i högläsningeleverna skall ha tillgång till olika slags texter av varierande svårighetsgradelevens läsutveckling gynnas av att hon eller han får läsa i en lugn situation och inte känner krav på att hon eller han måste prestera något på basen av texten efteråt Uppföljning och feedback Metoder för att utveckla läsflytet Minutläsning Parläsning.

Dictogloss. The Best Resources For Learning How To Use The Dictogloss Strategy With English Language Learners. Dictogloss is primarily a listening and writing activity used with English Language Learners. It can certainly be done a number of different ways but, very simply-put, the teacher reads a short text, often one students are familiar with. Then, after the first time of just listening, the teacher reads it again and students write down notes of what they have heard. Next, the teacher reads it a third time and, again, the student writes down additional notes. The student then compares his/her notes with another student’s notes and they work together to develop an accurate reconstruction of the text — one that is not necessarily the exact wording, but that demonstrates its meaning accurately.

Finally, the teacher reads it again and students judge how well they did. Again, there are many variations on how to implement this engaging instructional strategy. Here are few of the best resources that I’ve found on using the dictogloss strategy. Dictogloss Procedure is by Diane Tedick. Related. Språkstörning i skolåldern - evidens för direktbehandling. För mer exempel på språkmål och och också exempel på vilka behandlingsmetoder som användes - se s. 10-12 i artikeln. För grammatiska mål användes generellt Ebbels metod Shape Coding som jag har skrivit om i detta inlägg). I slutet av terminen så utvärderades alla mål som % uppnått (t.ex. kunde 50% av målorden, fick med 80% i berättandestruktur, använder is+verbing 40% av exemplen. Målen utvärderades inte av samma logoped som gjorde behandlingen utan av en annan logoped eller en logopedassistent. Resultat Behandlade språkmål nåddes signifikant mer än kontrollmålen!

Alla sorts språkmål förbättrades mer än kontrollmålen, men skillnaden var mindre när språkmålen handlade om pragmatik eller socialt språk. Autismspektrumstörning, språkförståelsesvårigheter, kön och åldersgrupp var inte associerade med sämre behandlingseffekt! En analys av eleverna med autismspektrumstörning och språkförståelse för sig och en regressionsanalys visade ingen skillnad i behandlingsframsteg mellan de olika grupperna. 2. Abbreviated AEM Navigator AEM NF.

Specialpedagogik. Därför ska du delta Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor. Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling. Utveckla din undervisning för att möta elevers individuella behov. Använd det du lär dig direkt i verksamheten. Det här är insatsen Vad Kompetensutveckling inom specialpedagogik.

Senast den 20 oktober 2016 publiceras delar av den första modulen. För vem Legitimerade lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem samt sameskolan. Hur Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på webben. Var Lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete. När startar satsningen? I november påbörjas den första omgången och det kommer att finnas en modul att genomföra. Hösten 2017 startar huvudomgången. Sök statsbidrag senast 19 augusti 2016 Från och med 17 juni kan huvudmän ansöka om statsbidrag för utbildning som pågår november 2016 till april 2017. Läs mer om statsbidraget. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan.

Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tänk på att det förebyggande arbetet sparar massor av tid och energi både för eleverna och för dig! Aspeflo.se – Språkstörning – Autismspektrum och Läroplanen. Vad finns det för skillnader och likheter mellan språkstörning och autismspektrumtillstånd? Vilka gemensamma stödinsatser blir viktiga att få till i skolan för att utveckla elevernas språk och kommunikation optimalt? I den nya läroplanen, Lgr 11, framhävs de kommunikativa förmågorna som mycket viktiga och de genomsyrar även kunskapskraven som finns i de olika årskurserna.

Vid autismspektrum är språk-, och kommunikationsförmågan påverkad på olika sätt, vilket ofta kan göra det utmanande att klara de uppsatta kunskapskraven. Hur behöver vi undervisa elever med språk-, och kommunikationssvårigheter så att de har större chans att uppnå målen? Föreläsningen tar upp strategier kring kartläggning, undervisning och bedömning och kombinerar teori och praktik. Ladda ned som PDF för utskrift. Kontakta mig för prislista, innehåll och bokning!

Shire - ADHD. Förutsättningar för läsningen. Läsning är en sammansatt färdighet vilken bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser. Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan uttala och får tillgång till ordets mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och småningom kan ordet snabbt och säkert kännas igen. Ordavkodningen är då automatiserad och förståelseprocessen kan inledas. Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten, reflektera över den och dra slutsatser. Läsförståelsen är till skillnad från ordavkodningen en process som inte kan automatiseras. Läsning = avkodning X förståelse X motivation Såväl förutsättningar för läsningen som allmänna förutsättningar för inlärning påverkar själva läsningen. Förutsättningar för läsningen o Fonologisk medvetenheto Bokstavskännedomo Korttidsminneo Benämningo Ordförrådo Förståelse av språkliga grundbegreppo Förståelse av ord, tal och instruktioner Förutsättningar för inlärningen Benämning.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom. Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete.

Ju mer kollektivt vi planerar desto troligare är det att vi förutsätter att allt ska funka som vi tänker oss och då riskerar de problem som uppstår att tillskrivas eleven och inte situationen. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Var tydlig med varför uppgiften ska göras.

Checklista för inkluderande instruktioner:

Värdegrund

Specialpedagogik utifrån relationellt perspektiv. Andras samlingar. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd. Dyslexi och språkstörning. NPF. SPSM. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg Tolkning. Mitt lilla klassrum på nätet - Skola. Förstå kunskapskravet: Att utveckla ett resonemang i svenska. Specialpedagogisk konferens i Göteborg 4-5 maj 2015. Just som vi satt där och fick föreläsning på föreläsning om utveckling och förbättring av skolarbetet damp OECD-rapporten ner som en tegelsten i spettkakan… Inte så många har väl hunnit läsa rapporten ännu och det är väl inte troligt att alla kommer att göra det heller, men av rubrikerna i media att döma handlar kritiken inte så mycket om bristande lärarkvalitéer som om brister i skolans organisation, lärarutbildningar och lärares status.

Om du vill gå till källan och läsa rapporten hittar du den här. (Glöm inte att du kan använda tillägget Google Översätt om du vill skumma på svenska först, som jag brukar göra.) Men desto viktigare känns det då att sprida det ljus och den kunskap som spreds i Göteborg den 4-5 maj i Folkets Hus där 228 specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, lärare, rektorer, verksamhetschefer m.fl. samlats.

Här kommer en liten sammanfattning av de två första föreläsningarna. Bild från Eva-Kristinas föreläsning. Hjälp barnen att utveckla sina sematiska begrepp. Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree. 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor. An ancient source (say, Indo-European) has various branches (e.g., Romance, Germanic), which themselves have branches (West Germanic, North Germanic), which feed into specific languages (Swedish, Danish, Norwegian).

Lessons on language families are often illustrated with a simple tree diagram that has all the information but lacks imagination. There’s no reason linguistics has to be so visually uninspiring. Minna Sundberg, creator of the webcomic Stand Still. Stay Silent, a story set in a lushly imagined post-apocalyptic Nordic world, has drawn the antidote to the boring linguistic tree diagram. Also worth checking out is the page before the tree, where she gives a comparison chart of words in the Nordic languages, and illustrates what an outlier Finnish is with the concept of “meow.”

You can order a poster version here. October 23, 2014 - 5:00pm ©2016 Mental Floss, Inc. Barn som anhöriga. Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan. Målgrupp Rektorer, pedagoger och den samlade elevhälsan i alla skolformer utom förskolan.

Sju timmar om barn som anhöriga Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? Skolan ska i utbildningen ta hänsyn till elevernas olika behov och försöka kompensera för skillnader i deras förutsättningar. Vad säger forskning? Forskning visar att en stor andel elever någon gång under uppväxten har föräldrar med allvarliga svårigheter. Genom att uppmärksamma elevernas behov kan skolan bidra till att de mår bättre och uppnår kunskapsmålen samt därigenom förebygga senare svårigheter. Sju timmar om barn som anhöriga är producerat i samarbete med Socialstyrelsen.

Didaktorn: Att nå fram till hemmasittarna. iTunes – Podcaster – UR - Sveriges Utbildningsradio AB från UR. ”Risk att specialundervisning döljer brister i skolsystemet” Det fria skolvalet pekas av flera forskare ut som boven bakom raset i den senaste Pisa-studien. Andra menar att det i stället är en stökigare skolmiljö som bär en del av skulden för kunskapsfallet. En aspekt av det är bristen på tillräckligt stöd till elever med särskilda behov. Gunilla Lindqvist, adjunkt i pedagogik, har undersökt hur pedagogisk personal i förskolor och skolor i en mellanstor svensk kommun anser att specialpedagogiskt arbete bör utföras. I dag fredag lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Vem ska göra vad med vem?”. – Det finns många svar, ingen enhetlighet. Men de vanligaste svaren om vad som är viktigast är lärarkompetens, tillgång till specialpedagogisk kompetens, föräldrars attityder, elevers motivation och förmågan att behovsanpassa arbetsmetoder.

Det framgick också i enkäten att 60 procent av ämneslärarna, assistenterna och förskolelärarna anser att det är viktigt att placera barn med särskilda behov i mindre grupper. Logopeden i skolan. Bj%c3%b6rn%20Wickstr%c3%b6m%20presentation%20webbseminarium.pdf. Tidigare webbseminarier. Här publiceras tidigare webbseminarier. Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Håkan Bergkvist, samordnare för Auditiv miljö, föreläser om HODA-rapporten som släpptes i början av mars 2015.

Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns? Moderator är Anna Kjellander, rådgivare SPSM. 74 minuter långt. Se webbseminariet via länk <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Presentation (PDF-dokument, 1,4 MB) Lärares verktyg i bedömningsprocessen Sändes onsdagen den 11 mars 2015. Se webbseminariet via länk Presentation (PDF-dokument, 303 kB) SiS-bidrag till projekt för utveckling av lärmiljöer Sändes tisdagen den 10 februari 2015. Se webbseminariet via länk Presentation från webbseminariet (PDF-dokument, 1,0 MB) När skolan inte räcker till Björn Wickströms presentation (PDF-dokument, 578 kB)

ORKA-Sjalvkansla-for-Tonaringar.pdf. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Integrerade elever. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. BRUK - verktyg för självskattning. BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Nu finns BRUK för alla skolformer BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Nu finns det populära verktyget för alla skolformer, även för fritidshem och förskoleklass.

BRUK har anpassats till de nya styrdokumenten samt digitaliserats för en mer modern användning. Påbörja skattningen För att skatta kvaliteten i er verksamhet går ni in i BRUK via någon av länkarna på denna sida och skapar ett konto. 20 Ways to Avoid Peer Pressure | Your Life Counts. Bo Hejlskov Elvéns blogg. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Apps for Bloom's Taxonomy. Foundationsforliteracy.cllrnet.ca/pdf/ReadWriteKit08.pdf. Specialpedagogen.

Högre krav på specialpedagogiken. Att arbeta multimodalt - Institutionen för pedagogik och didaktik. Svensklararensi_-20254891.pdf. Specialpedabloggen. Viktig synpunkt igår i Svenska Dagbladet från Ung och Trygg | Redaktörens Blogg — Dyslexia nätupplaga. NotSchool. Free Learner. Inspiratörer. Www.skolvarlden.se | Om skolan varje dag. Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan. Plattform BFL - Hem. BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning. Framgång i undervisningen. EduTecher.

Xa.yimg.com/kq/groups/19348799/1047295053/name/ASD_Wheel.pdf. Appar till lärare | Rektor Lina bloggar. Barkersthlm.