background preloader

Läs och skriv!

Facebook Twitter

Satslara. Hjälper det förståelsen att dela upp en text i bitar? Metod 60 engelskspråkiga barn med typisk utveckling deltog i studien, hälften av barnen gick i brittisk årskurs 3 (7-8 år) och hälften i brittisk årskurs 5 (9-10 år).

Hjälper det förståelsen att dela upp en text i bitar?

Alla barnen fick lyssna på sex korta berättelser med åtta frågor till som prövade förmågan att dra inferens - 4 frågor var relaterade till lokal inferens och 4 frågor var relaterade till global inferens. Alla barnen fick träffa forskarna vid två tillfällen och höra tre berättelser vid första tillfället och tre vid andra. ROMAN- OCH SKRIVPROJEKT - Bibblis. Make and read illustrated story books. Stavning. Responsark berättelse.doc. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Skrivmall för sammanställning källkritiskt resonemang med lärarstöd.docx. ROMAN- OCH SKRIVPROJEKT - Bibblis. Modersmål-Diktamen. Lär Dig Svenska. Språkutvecklande arbete med begrepp. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten.

Med tiden kommer vi att fylla på våra lådor med begrepp och jag tänker att det blir en perfekt repetition att ta fram gamla kort och arbeta med dem. Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet laddas ned via länkarna nedan. Matriserna i Språket på väg finns också i wordformat för dig som vill använda dem digitalt. Skriva essä. En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt.

Skriva essä

Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter. Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Papunets spelsidor. Skriva novell. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Nr 00342 från bokstäver till förståelse. Svenska (åk 6-9) Strategier för skrivning. Att få feedback i skrivprocessen har visat sig vara mer betydelsefullt än att få det i efterhand.

Strategier för skrivning

Vi som lärare måste visa eleverna på strategier för hur de kan gå vidare i sin skrivprocess. Medan eleverna skriver kan de få en checklista med frågor som de kan följa och bocka av, de kan även få en checklista för hur de språkligt ska titta igenom sin eller någon annans text innan den lämnas in till läraren. Jag själv använder mig ofta av kamratrespons där de har fått frågor de ska titta på innan de lämna in den, kan vara two stars and a wish eller rena innehållsfrågor. Jag brukar visa mina elever mindmap eller dispositionsfrågor/rubriker där de först får tänka fritt kring ämnet och dra steck eller skriva ner rubriker frågor. Om läs- och skrivinlärning. Serier i undervisningen. Gruppträning – boksamtal. Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt.

Gruppträning – boksamtal

Och man lär sig så mycket av varandra! De mest intressanta boksamtalen blir det ofta när man inte är riktigt överens eller när boken man läst är lite konstig och svår att förstå. I boken Böcker inom oss av Aiden Chambers finns förslag på hur man kan organisera ett boksamtal så att alla kommer till tals och får lära av varandra. The Importance of Sight Words. Barnochunga. DB Wordpress Plugins Bockarna Bruse kommer igen Björn F Rörvik bild: Gry Moursund.

Barnochunga

Lässtrategier. Vad är en mening? Utveckla skrivandet. Ordens Magi - Sätt ihop bokstäver, skapa ord och öva på att stava. Start - Hogrefe Psykologiförlaget. 5 Writing Hacks for Children with ADHD, Dyslexia, or Dysgraphia - Bay Tree Blog. Imagine seeing your child eager to write.

5 Writing Hacks for Children with ADHD, Dyslexia, or Dysgraphia - Bay Tree Blog

Wouldn’t it be great to see him enjoying the challenges of composition? How thrilled would you be to see your child proudly turn in her book reports? Well, it’s absolutely possible. I recently taught a fourth grader whose writing didn’t reflect his thoughtful personality. Lask-parmen2014.pdf. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Grammatikbolaget : Ordklasskalas. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. Clown_arkivet.pdf. Hinderschema1. Inläsningstjänst 2015 bll. Lask-parmen2014.pdf. Fonologisk medvetenhet. Låt oss sätta fokus på barns språkutveckling för en stund.

fonologisk medvetenhet

Redan under fosterstadiet startar barns språkutveckling eftersom fostret hör mammans röst och språkmelodi inifrån livmodern. När barnet sedan föds finns redan ett antal viktiga förmågor som möjliggör att barnet utvecklar ett språk. Barnet söker ögonkontakt, härmar, övar sig i turtagning och har en stark vilja att samspela och kommunicera. Redan från allra första stund skickar barnet signaler till sin omgivning, i form av skrik, läten och blickkontakt. Det är mycket fascinerande att se hur det lilla barnet efter bara några dagar speglar ansiktsuttryck hos samtalspartnern. För att ge en överskådlig bild av hur barns språkutveckling går till, så kan man likna processen vid en trappa. Trappans andra trappsteg kallas semantik, eller vardagligare uttryckt språkets innehåll. På trappans tredje steg finner vi språkets form, vilket innebär grammatik och fonologi. På fjärde trappsteget i modellen finns språklig medvetenhet. Pluggkoden: Fokusera och planera.

"The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Läs- och skrivportalen. SKRIVA. Läs och skrivinlärning. Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Läsa. Genrer och genrepedagogik. Har du koll på textgenrer? - HEM. Lararhandledning.pdf. Att undervisa Åk 7 - 9.

Examensarbete om intensivlästräning i Finland. Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi i Grundskolan: Skolinspektionen. 2 läsappar. Det kan vara svårt att välja i djungeln bland alla lära-läsa-appar som har poppat upp i App Store de senaste åren. Vissa har inte en så genomtänkt idé kring hur läsinlärning fungerar, men andra är betydligt mer genomarbetade. Minitutor heter ett danskt förtag som tagit fram ett par appar för iPad/iPhone/iPod touch som riktar sig till den första traditionella läs- och skrivinlärningen. Skrivprocessen. Anna Kaya. Läscirkel. 120351_framgngsrika-lsare-i-alla-mnen-130419.pdf. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Tips om aktiviteter. Litteratur. The Cumbria Teacher of Reading Professional Development Resource. Den magiska dörren -ett romanprojekt.

Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. For parents and teachers of young children who seek advice on how to teach them to read.

Sammanfattning. Reading and writing development - Foundations For Literacy. From Foundations For Literacy Model of reading development “Children learn to speak and walk by instinct. But did you know reading is different? Pinterest. Close Reading på Pinterest. Www.ednet.ns.ca/files/curriculum/AYRP-3-RAR.pdf. Läsförståelse. Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier.

De önskade hitta ett undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare genom att göra som ”expertläsare gör” för att kontrollera sin förståelse. Denna metod har visat sig framgångsrik och utvecklande för både svaga och goda läsare. I testperioden ökade läsförståelsen från 10% till 85% hos eleverna. Metoden bör nyttjas regelbundet i undervisningen, ca 2ggr veckan under hela skoltiden. Reciprok (ömsesidig undervisnig)innebär att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där den som är lärare synliggör omedvetna processer genom att undervisa om dessa. EN LÄSANDE KLASSEN LÄSANDE KLASS.

SRSD: Using Learning Strategies To Enhance Student Learning. Reading Workshop: What It Looks Like in My Classroom. The Workshop Model: Tips and Strategies for Your Classroom. Hey Y'all! Reading Strategies. Webb2.svedala.se/utbildning/wp-content/uploads/2013/11/Lärmodul-om-läsförståelsestrategier-i-faktatext-för-år-4-9.pdf. 103 Things to Do Before/During/After Reading. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013. Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum?

Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare. Boken är närmast att betrakta som en handbok för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Inquiry Chart. Reading 101: The Basics of Teaching Reading. Helping Struggling Readers. Monstret -ett romanprojekt.

Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Lektioner: En serie bildpromenader. Jag kommer att visa er hur man genomför bildpromenader.

Reading. Lässtrategier. 12. Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik på Sätraskolan. Att undervisa i läsförståelse kräver ett annorlunda förhållningssätt där läraren använder konkreta undervisningsverktyg för att hjälpa elever utveckla läsförståelse. Eleven får dels tillgång till stödstrukturer (scaffolding) för sitt läsande, dels lära sig olika metakognitiva strategier. Magister Björn — Att komma igång med genrepedagogik i 10 steg. LÄSLOGGBOK - 16 sidor. Online Daisy Player. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading.

By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Boksamtal- frågekort. Läsförståelse. Bokpratsspel ny version. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Teori. Www.halmstad.se/download/18.15bf476313b74a5cf9e140a/1367926360448/Teoretisk+bakgrund%2C+kvadratiskt+format.pdf.