background preloader

รับทําเว็บไซต์บริษัท ทําเว็บไซต์องค์กร ในกรุงเทพฯ

27 april 2021

รับทําเว็บไซต์บริษัท ทําเว็บไซต์องค์กร ในกรุงเทพฯ

รับทําเว็บไซต์

แนวทางตรวจสอบแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ เมื่อพิจารณาแบบประเมินของเว็บเพจจาก ดร.แนนซี อีเวอร์ฮาร์ท ภาควิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยสัญจรในประเทศอเมริกาซึ่งกำหนดระดับการให้คะแนนเอาไว้อย่างน่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์สำหรับนักออกแบบและผู้ที่สนใจรับทำเว็บไซต์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะได้มีแนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ ดูแนวคิดของอีเวอร์ฮาร์ท จะมีด้วยกันดังนี้คือ


  • ความทันสมัยของเว็บไซต์ แต่เป็นหัวข้อสำคัญของการพัฒนาทําเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน การข้อมูลอัพเดทที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่เหมาะสม เว็บไซต์แสดงวันที่ปัจจุบันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เป็นสิ่งที่แสดงความชัดเจนของเว็บไซต์ ว่ามีความทันสมัยของข้อมูลระดับใด สำหรับเว็บไซต์บางประเภท เช่น เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เจ้าจะต้องปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและข้อมูลของรถเป็นปัจจุบันทุกวัน การแสดงวันที่ของหนังสือพิมพ์ที่นำข้อมูลเข้ามาสู่ออนไลน์ทุกวันอยู่แล้ว ในขณะที่เว็บไซต์จำนวนมากไม่ได้แสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ทำให้ไม่ทราบว่าข้อมูลเก่าดำเนินการเมื่อไหร่ การแสดงวันที่ปรับปรุงเว็บปกตินิยมเอามาแสดงไว้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ แต่ในบางเว็บไซต์ที่แสดงวันที่ของเว็บไซต์ แต่ไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงเว็บไซต์  แม้จะเป็นเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล การทําเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานควรจะต้องแสดงวันที่ในการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ครั้งล่าสุด แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของผู้สร้าง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในความเป็นจริงโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์สามารถกำหนดแสดงวันที่ในการปรับปรุงเว็บอัตโนมัติได้อยู่แล้ว ทุกครั้งที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูล จึงไม่ใช่เรื่องยากในการจัดทำให้แสดงข้อมูลปรับปรุงล่าสุดแสดงอยู่ที่เว็บไซต์ แสดงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ทันสมัย และอยู่ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การแสดงวันที่ และเวลาในการปรับปรุงข้อมูลเท่านั้น เพราะวันที่ และเวลาที่ปรับปรุงกันครั้งล่าสุด อาจเป็นเพียงวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเว็บไซต์เท่านั้น เช่น เปลี่ยนแปลงข้อความ มีกราฟฟิกใหม่ๆ เข้าไปในเว็บไซต์  โฆษณาของการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลขององค์กร หรือหน่วยงานในปี พศ นั้นๆ ควรเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแสดงรายละเอียดของข้อมูลในอดีต ก็ไม่ถือว่าข้อมูลด้านล่างสมัย เว็บไซต์ก็ควรมีข้อมูลรายละเอียดที่ผ่านมาวันนี้ แล้วเป็นอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลเดิมเอาไว้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูล หรือแสดงวันที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันก็ได้ เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันปรากฏอยู่ ซึ่งแสดงว่าเว็บได้รับการดูแลและพัฒนาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโดยหน่วยงาน หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน แสดงการอ้างอิงข้อมูลภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บเพจแต่ละหน้านำมาจากที่ใด ใส่ข้อมูลไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ มันเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการของข้อมูลสามารถนำไปอ้างอิงและเป็นประโยชน์ขอข้อมูลที่ทันสมัย มันเป็นสิ่งสำคัญของข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีการกล่าวถือว่า บางเว็บไซต์ข้อมูลขาดความทันสมัยไม่เป็นปัจจุบัน เวลาแสดงสติของกำหนดการเข้าใช้ และปรับปรุงข้อมูลเป็นลักษณะตัวนับจำนวนที่แสดงสถิติของจำนวนการเข้าใช้ และปรับปรุงข้อมูลเป็นลักษณะตัวนับจำนวนที่แสดงสถิติจำนวนของผู้ที่เข้าใช้บริการ และจำนวนครั้งที่ปรับปรุงข้อมูล โดยแสดงร่วมกับวันที่ และเวลาในการปรับปรุงข้อมูล ช่วยให้ผู้จัดทำได้ทราบถึงความนิยม และความสำคัญของเว็บเพจ เว็บเพจที่จัดทำเป็นประโยชน์ และข้อมูลเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ ก็จะมีคนเข้าใช้งานที่บ่อยครั้ง สามารถบอกได้ว่าเว็บมีความถี่ในการเข้าใช้งานในแต่ละช่วงเวลาระดับใดบ้าง โดยการบอกเวลาที่เริ่มต้นติดตั้งตัวนับจำนวน ก็จะทำให้ทราบได้ว่าช่วงเวลาหนึ่งมีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลระดับใด

  • เนื้อหา และข้อมูล เว็บไซต์ต้องมีเนื้อหา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่ตรวจสอบ แปลว่าความเป็นเว็บไซต์ที่ดีได้ง่าย รวมทั้งสามารถประเมินคุณค่าของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะถ้าเว็บไซต์มีเนื้อหาข้อมูลที่ตรงตามหลักสูตรการเรียน การสอนของนักเรียน เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เป็นเนื้อหาที่เหมือนห้องสมุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นแหล่งเนื้อหา และข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากการเรียนรู้เดิมจากห้องสมุด ส่วนเรื่องของเว็บไซต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณา เพราะเว็บไซต์มากมายที่ตั้งหัวข้อเรื่องของเว็บไซต์ หรือตั้งชื่อเว็บเอาไว้อย่างดี เช่น เว็บความรู้เรื่องประเทศไทย แต่เมื่อเข้าไปดูเนื้อหากับการเป็นเว็บไซต์โฆษณาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย หรือการเป็นเว็บไซต์บริษัททัวร์ เนื้อหาจึงกลายเป็นเรื่องของการค้ามากกว่าที่จะเป็นการให้ความรู้ที่แท้จริง สิ่งที่สำคัญที่สุดของข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์ก็คือ ความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์รับรอง หรือยืนยันได้ยาก ผู้ที่สืบค้นเข้ามาในเว็บ และต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ก็ยังไม่ทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะผู้ใช้ข้อมูลก็เพียงต้องการข้อมูล ไม่ใช่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องจึงต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลหน่วยงานที่นำมาจากสื่ออื่นๆ ที่เคยเผยแพร่แล้ว หรือใครอยู่ในแผ่นพับใบปลิว เป็นต้น ข้อมูลจึงน่าเชื่อถือมากที่สุด หรือโดยเฉพาะข้อมูลจากทางบ้านโดยตรง สิ่งที่ต้องคำนึงต่อไปคือเนื้อหาข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ เนื้อหา และข้อมูลตรงตามชื่อ จึงจะถือได้ว่าเว็บไซต์ทำมาอย่างมีความถูกต้องเนื้อหา และข้อมูลควรมีลักษณะที่เขียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ ไม่หยาบคาย แล้วมีการใช้ภาษาที่เป็นทางการ การพิมพ์ผิดพลาด การใช้พยัญชนะต่างๆ มันมีความถูกต้องสมบูรณ์ ถือว่าเว็บไซต์มีคุณภาพที่ดี


  • ความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแต่ทันสมัย มีเนื้อหา และข้อมูลที่ดี ความน่าเชื่อถือต่อเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะนำเอาไปเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์ ข้อมูลและเนื้อหาจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า เว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือ เช่น ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คงเป็นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลต่างๆ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นคือ ผู้ที่รับทำให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหา หรือเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้านนั้นโดยตรง  แสดงความรับผิดชอบในเว็บไซต์อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นได้จากส่วนที่สะกดด้วย และผู้รับผิดชอบภายในเว็บ ซึ่งนิยมแสดงไว้ด้านล่างของเว็บไซต์รวมถึงความทันสมัยนั้นคือเวลาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดด้วย ตัวอย่างของความน่าเชื่อถือเช่น
  • - การสงวนลิขสิทธิ์ของเว็บ Copy C All Rights Reserved
  • - ผู้รับผิดชอบ Web Master: WebsiteBigbang
  • - ตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดทำ: Admin Website
  • - ติดต่อ Email: info@websitebigbang.com โทร: 020047299
  • - ที่อยู่ของหน่วยงาน: บริษัท เว็บไซต์บิ๊กแบง จำกัด
  • ความน่าเชื่อถือของ web site สามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบ เว็บไซต์จำนวนมากที่ไม่ทราบที่มาของผู้จัดทำ ไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ เพราะอาจลอกเลียนจากหนังสือหรือผู้อื่น ไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่มีที่อยู่ที่จะติดต่อที่แน่นอน ชื่อเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้นความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์จึงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ประการหนึ่ง

อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ภาพประกอบ: WebsiteBigbang