background preloader

Lior7m

Facebook Twitter

lior mizrahi

Popplet. מערכי פעילות מגדר ומיניות - מרכז הדרכה עירוני לנוער חולון. מערכי פעילות מגדר ומיניות - מרכז הדרכה עירוני לנוער חולון. האחר הוא אני. מערכי שיעור פמיניזם ומגדר. הפעלות בנושא זהות מגדר וחינוך לשלום. כתבה: גל הרמט הקדמה בחוברת מערכים זו כתבתי מערכים פתוחים ככל האפשר בנושאי זהות, ניהול סכסוכים בדרכי שלום, מגדר, לאום ולאומיות ורב תרבותיות.

הפעלות בנושא זהות מגדר וחינוך לשלום

המערכים מבוססים על עקרונות הפדגוגיה הביקורתית ועל תיאוריות של חינוך לשלום על פי המודל האקטיביסטי. מאגר פעילויות למדריך המטה השיתופי » פעילות בנושא מגדר. חידוד ההבדלים המגדריים בין בנים לבנות.הבנה שההבדלים המגדריים נובעים מהחברה בה אנחנו חיים וממנה אנחנו מושפעים.בחינת ההשפעות של הקיבוע המגדרי על חיינו וניסיון לשנות את המצב.

מאגר פעילויות למדריך המטה השיתופי » פעילות בנושא מגדר

מהלך: 1. אפליית נשים. אפליית נשים היא מצב חברתי, הקיים בתרבויות רבות, ובו נשים נחשבות לבעלות סטטוס חברתי וכלכלי נמוך בהשוואה לגברים, ומידת שליטתן בחייהן ובסביבתן פחותה מזו של הגברים.

אפליית נשים

מצב זה היה מוכר גם בעבר בחברות ובתרבויות רבות. בתרבויות מסוימות נאסרו על נשים לימודים ברמות שונות, החל מהרמה הבסיסית של קרוא וכתוב. איסור זה מנע מנשים את הגישה למידע ולהתפתחות רוחנית. מעמד האישה בישראל. מעמד האשה בישראל כולל את תפיסתה של האישה בחברה הישראלית, אצל נשים ואצל גברים, מקומן של נשים ויכולת ההשפעה שלהן, בשלבי התמקצעות ובמסגרות התעסוקה, ביצירה הספרותית והמדעית בישראל, ובציבוריות ובפוליטיקה הישראלית.

מעמד האישה בישראל

מכלול התפיסות ועמדות הכוח של נשים בישראל, עברו תמורות רבות מאז ראשית היישוב החדש בשלהי המאה ה-19[1], והשתתפותן הגוברת של נשים במרחב הציבורי, בממשל ובצבא מאז ראשית המנדט הבריטי ובמדינת ישראל. השינויים הרבים הושפעו באופן ניכר מגורמים מסורתיים, חברתיים, פוליטיים, דתיים וצבאיים, הקשורים להתפתחותה של החברה הישראלית בכללה, במשך המאה ה-20, עד ראשית המאה ה-21. למעמדן של הנשים בישראל יש התייחסות גם באמצעות חקיקה בכנסת (למשל: חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה), אך תופעת האפליה עודנה קיימת במקומות מסוימים ונתונה במחלוקת. בתחומים רבים נטען שמעמדה של האישה בישראל ירוד לעומת הגבר. בין השאר בסוגיות תעסוקתיות כגון מניעת שירות נשים בתפקידים מסוימים בצה"ל, פערי שכר בין נשים לגברים, אפליה בקבלה לעבודה וקיומה של "תקרת זכוכית" לכאורה, המונעת קידום נשים לתפקידים בכירים.

Ynet שנים של הדרת נשים: "אין חדש באוטובוסים" הן היו שש נשים.

ynet שנים של הדרת נשים: "אין חדש באוטובוסים"

כולן נתקלו - כל אחת בהזדמנות שונה - בחומה גברית בצורה שביקשה להדיר אותן מהמרחב הציבורי, לדחוק אותן אל ירכתי האוטובוס. אבל הן לא שתקו, ועתרו לבג"ץ. כמעט שנה אחרי שבית המשפט הגבוה לצדק פסק בעניינן, וקבע כי כפיית הפרדה בין נשים לגברים בתחבורה הציבורית היא מעשה לא-חוקי, הן מגלות שדבר בעצם לא השתנה: טניה רוזנבליט, שבסוף השבוע התעקשה להישאר במקומה למרות איומי חרדים באוטובוס של "אגד", היא רק הנפגעת האחרונה בשרשרת. "כל הכבוד לטניה", אומרת טלי גולדרינג, אחת מאותן עותרות, "צריך להיות ברור לכל מי שמבקש מאשה לעבור לאחור שמי.

‫כתבה במבט - ערוץ 1 - 24.11.11 - הדרת נשים בירושלים ... ‫פמיניזם וירטואלי. חדשות 2 - חלום הרזון: ילדות מחקות את האימהות. איסוף חומרים שימושיים לשיעור מגדר.