background preloader

Geesteswetenschappen

Facebook Twitter

Geesteswetenschappen nog strenger bij scripties. Afstudeerders bij Geesteswetenschappen moeten flink aan de bak. Docenten gaan hun scripties beter controleren. Dit is een van de maatregelen na forse kritiek van een onderzoekscommissie die de facultaire onderwijsorganisatie doorlichtte. Vice-decaan Bert van den Brink denkt dat een cultuuromslag noodzakelijk is. Scripties van studenten Geesteswetenschappen moeten voortaan echt op alle deelaspecten in orde zijn. Dat heeft het faculteitsbestuur bepaald. De vice-decaan benadrukt dat de eisen niet worden verzwaard of uitgebreid. Visitaties Met het verscherpte toezicht op de kwaliteitseisen reageert de faculteit op de ‘onvoldoendes’ die enkele opleidingen kregen na bezoeken van visitatiecommissies.

De kritiek van die commissie is niet mals, zo blijkt uit de samenvatting van de resultaten en aanbevelingen die de faculteit vrijgaf. Inmiddels hebben in Nederland overigens al vele tientallen opleidingen de zure vruchten geplukt van de nieuwe visitatiewijze. Home - CDH - University of Amsterdam. Open brief aan college van bestuur RUG. 'De ondergetekenden, voor het grootste deel verbonden aan een van de drie geesteswetenschappelijke faculteiten van de RUG, willen hiermee hun grote zorg uitspreken over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen in de Faculteit der Letteren en de daarmee gepaard gaande reorganisatie.

Wij keren ons niet tegen (de leden van) het Faculteitsbestuur of tegen degenen die met de verdere uitvoering van maatregelen zijn belast. Deze brief is het initiatief van hoogleraren van leerstoelgroepen die niet direct door de reorganisaties worden getroffen. Zij willen hiermee hun solidariteit uitspreken met collega’s die wel geraakt worden. Met deze brief willen wij echter ook een wijdere problematiek ter discussie stellen – en daarom is deze brief ook ondertekend door collega’s die de reorganisatie wel direct raakt. Delicaat proces Wij beseffen dat een faculteit in het algemeen gesproken de tering naar de nering moet zetten. Marktmodel Academische uitstraling Vernieuwend onderzoek Wezenlijke discussie.

Zo leven dat je geen excuses nodig hebt. Recensie: Onderwijs als redmiddel voor democratie (Martha Nussbaum, Niet voor de winst, Not for Profit) 14 oktober 2011 Wat is het doel van onderwijs? Het aanleren van vaardigheden voor een baan en zo winstgevend te zijn voor de maatschappij, of het leren je verbeeldingskracht te gebruiken, je eigen cultuur kritisch te bevragen, een betrokken burger te worden in diezelfde maatschappij? In Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (nu vertaald als Niet voor de winst door Anneke Brassinga en Rogier van Kappel) stelt Martha Nussbaum dat het een zonder het ander ondenkbaar is. Achter de handelingen van grote staatslieden, en achter de hypotheses van de grootste wetenschappers gaan kwaliteiten schuil die niet te maken hebben met calculaties of winst, maar met mensenkennis, verbeeldingskracht en empathie. Ongemerkt zijn de humaniora steeds verder in de marge van het onderwijs gedrukt om plaats te maken voor onderricht gericht op economische groei. 'Radical changes are occurring in what democratic societies teach the young, and these have not been well thought through.

Reacties. Excerpt: Martha Nussbaum's "Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities" | Harvard Magazine Jul-Aug 2010. In India, where she has conducted research, and in the United States, where she teaches, Martha C. Nussbaum finds increasing emphasis being placed on the skills required by any modern democracy to sustain “a strong economy and a flourishing business culture”—but at the expense of humanistic education to “promote a climate of responsible and watchful stewardship and a culture of creative innovation,” as spelled out in this excerpt from the first chapter of Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton, $22.95).

Nussbaum, JF ’74, Ph.D. ’75, RI ’81, is Freund Distinguished Service Professor of law and ethics in the University of Chicago’s philosophy department and in its law and divinity schools. Radical changes are occurring in what democratic societies teach the young, and these changes have not been well thought through. Thirsty for national profit, nations, and their systems of education, are heedlessly discarding skills that are needed to keep democracies alive.

Not for Profit: Why Legal Education Needs the Humanities. VSNU, red de talen. 10 december 2012 - De universiteiten dreigen allerlei opleidingen in de talen te verliezen. De studenten in de Letteren slaken een noodkreet naar VSNU-voorzitter Karl Dittrich. “U vindt dat elke Europese taal als academische opleiding moet worden aangeboden in Nederland of Vlaanderen. Van dit voornemen komt nu echter niets terecht. Terwijl iedereen in de wereld het Finse onderwijs roemt en daar alles over wil weten en van leren en terwijl iedereen de opkomst van kennisnatie Brazilië geboeid volgt en dat land uitvoerig bezoekt, gaat in ons land het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in juist de talen van deze voorbeeldlanden teloor. De studentengeledingen in de faculteitsraden van de meest betrokken universiteiten wijzen er op, dat dit geen vanzelfsprekende zaak of noodlot is.

Zij schrijven onder meer: “In 2000 en 2003 werd door de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht het zogenaamde ‘Convenant Letteren 2000+’ gesloten. Geachte heer Dittrich, Opinie: Wetenschap van woekerwinsten. Michiel Walrave Hebben de Geesteswetenschappen nut? Nu die vraag steeds vaker klinkt, leek het Geeske Langejans en Joanita Vroom een goed plan de wetenschappelijke relevantie eens uit te rekenen. En wat blijkt: ze geven more bang for your buck dan enige andere tak van wetenschap. Het maatschappelijk nut van de geesteswetenschappen is de laatste tijd een hot topic. Geeske Langejans en Joanita Vroom zijn als archeoloog verbonden aan de Leidse universiteit.