background preloader

Språkträning

Facebook Twitter

Veckans ordspråk finskrivning 2. Veckans ordspråk enkel linje 2. Vokalramsor. Fem saker vi inte ska göra! I artikeln What Doesn’t Work: Literacy Practises We Should Abandone ställs vi inför fem saker vi inte ska arbeta med i undervisningen.

Fem saker vi inte ska göra!

Ja, jag vet att man aldrig ska ta upp det man inte ska göra men de här förslagen är lite intressanta. Det är inget hokus pokus utan vanligt förekommande aktiviteter i många klassrum. Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird. När vi hade planeringsdag på skolan gick programmet i språkets tecken.

Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird

En kollega startade upp sitt försteläraruppdrag med inriktning ”språkutvecklande arbetssätt”, vi såg på skolverkets film ”Språk – och kunskapsutvecklande arbete” som en upptakt till fortsatta diskussioner kring hur vi arbetar på vår skola. Vi diskuterade bl.a. hur elevernas språkliga förmågor ser ut hos eleverna, vilka förväntningar vi har på eleverna och hur vi kan undvika att missta oss på elevernas språkförmåga då de t.ex. trots allt har ett rikt vardagsspråk.

Vi funderade även över hur vi, i våra olika verksamheter såsom fritids, förskoleklass och skola arbetar språkutvecklande med våra elever och gav praktiska exempel utifrån de olika verksamheterna. Struktur: Kunskapsbanken – Kooperativt Lärande. Strukturen Kunskapsbanken passar bra till att skriva gemensamma texter, aktivera förförståelse eller samla tankar kring ett ämne.

Struktur: Kunskapsbanken – Kooperativt Lärande

Den fungerar också för att t.ex. hitta på olika lösningar för samma tal i matematik. Med Kunskapsbanken bygger eleverna hela tiden vidare på varandras kunskap. Järnåldern: faktatext. Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande. En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp.

Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Strukturen är enkel att anpassa efter både innehåll och åldersgrupp. Dela ut ett kort till varje elev.Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp.

EPA: Matematik – Kooperativt Lärande. Det är väldigt tacksamt att använda EPA – enskilt, par, alla i matematikundervisningen.

EPA: Matematik – Kooperativt Lärande

Ett sätt att göra detta är genom att använda skolverkets nya bedömningsstöd i matematik – Concept Cartoons. Concept Cartoons är begreppbilder som kan användas som bedömningsstöd och inspiration i undervisningen. Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Skolverket. Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder? Anledningen till att träning av att skapa inre bilder skulle kunna vara en bra idé kan förklaras med en teori om hur förmågan att skapa inre bilder, minne och förståelse hänger samman (detta är en av många teorier som finns, men relevant för denna diskussion).

Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

Lista över svenska homonymer. Ordklassberättelser. Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang.

Kategoriövning. Malmöforskare föreläser 2015: Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand? Grammatikbolaget: God, godare, godast jul! Nordiska språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader.

Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. 90+ appar som utvecklar barns modersmål. Många appar har text och/eller tal på flera språk, inte bara svenska.

90+ appar som utvecklar barns modersmål

Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte. Via den här sidan hittar du lätt dessa appar och kan vid behov filtrera vidare på ålder. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du tips på appar med text och/eller tal på olika språk. Observera att vi verkligen testat dessa appar och verifierat språket. Är du intresserad av appar med svenskt tal så har vi även en lista över svenska språkappar för barn. Visa fler (10+) appar › Spela in eget tal (valfritt språk)