background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Strategi för skolutveckling med digitala verktyg. Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham. Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning.

Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära. Han bygger mycket av sina pedagogiska idéer på Carol S Dwecks forskning om vad utvecklande tankesätt och statiskt tankesätt kan göra för att antingen utveckla eller hämma vårt lärande. Jag beskriver samma tankesätt med begreppen steg-för-steg-inställning (att utvecklas åt olika håll en bit i taget) och talanginställning (att tro sig vara en färdig talang som inte kan utvecklas mycket mer) i min bok Digitala verktyg och sociala medier, men jag tycker kanske ännu bättre om sättet Nottingham beskriver dem på.

Nottingham visar på vilka utmanande frågor vi kan ställa till våra elever och hur vi kan locka fram utmanande frågor av dem. Startkit – en termins arbete med BFL | Kvutis. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Klicka på bilden för att komma till startkitet Innehåll i startkit1 Förutsättningar2 Upplägg och innehåll3 Annat stödmaterial. Lärarförbundet - mobil webb. Pedagogstockholmblogg. Är namnet på IRA:s serie med artiklar i pdf-format kring ”läsning”.

Här har jag just ”hittat” till ett antal artiklar under rubriken ”What´s new in Literacy Teaching?”. I och med att jag prenumerar på två av IRA:s vetenskapliga tidskrifter så kan jag logga in och läsa alla artilar på IRA, International Reading Association. En guldgruva! Jag har börjat med artikeln ”Text Talk: Engaging Readers in Purposeful Discussions”. ”Talk is not merely a medium that students can use to show what they know; by talking out their ideas and confusions with peers and teachers, students actually transform and deepen their thinking. Ett förslag för att träna på att ”tänka tillsammans” är att läraren börjar enkelt och t.ex. utgår från bilder, bilderböcker, dikter och/eller andra korta texter.

Författarna beskriver olika förhållningssätt för samtal och understryker faran med att fastna i att använda förutbestämda mönster för samtal. Referenser: Whats´s new in Literacy Teaching? Mercer, N. & Dawes, L. (2008). Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. Two Great Classroom Posters on The Six Thinking Hats.

July 17, 2014The Six Thinking Hats is a book written by Edward de Bono in which he lays out a practical method that expands on the very simple concept of thinking. Since its publication a decade ago, several teachers and educators worldwide have adopted Edward's thinking approach with success. The Six Thinking Hats can be used with students in class to enhance their thinking and decision making skills. For De Bono intelligence is the potential of the human brain and thinking is the skill to tap into this potential.

In order for kids and students to better benefit from the potential of their brains, they need to be taught the skill of thinking. If you haven't yet read Six Thinking Hats then you should definitely do so before the start of the new school year. It has loads of insightful knowledge to help you enhance your students thinking skills. To bring you close to the concept of the Six Thinking Hats, I am sharing with you this awesome poster to use in class: Stöd för att utveckla undervisningen. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf. Skolutveckling med Digitala verktyg. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.

Kamratbedömning utvecklar. I en tredjeklass på Hagaskolan i Umeå arbetar eleverna med kamratbedömning i svenskan. – Först sitter vi och skriver, sen läser vi varandras sagor. Vi ska ge beröm på två saker, sedan får man önska något som man tror kan göra sagan bättre, berättar Melvin. Melvin och Ella sitter bredvid varandra i klassrummet. När de skriver jobbar de med var sin berättelse. Kamratbedömning ska ingå i skolarbetet enligt läroplanen. . – Vi som arbetar med de yngre eleverna på skolan har varit på föreläsningar om modellen ”Att skriva sig till läsning”. ”Two stars and a wish” Karin hade läst Christian Lundahls bok ”Bedömning för lärande” och blev påmind om något hon läst tidigare.

. – Jag frågade barnen om vad man kan ”tycka” om en text? Modeller för bra texter Ella och Melvin tycker att det är roligt att läsa varandras sagor. . – Det som gör en saga bra är om den är lite spännande och att man inte är beredd på att något ska hända, säger Ella. – Ja, man kan få idéer till en annan saga, säger Melvin. Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier. Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse.

Min skola har, under ett par år, implementerat och arbetat med RT-reciprocal teaching som metod där vi sett fantastiska framsteg hos våra elever. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!” Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum… Med tända kandelabrar och spamusik kom föräldrarna in och satte sig. Introduktion till aktionsforskning - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet. Kamratrespons | Bajenpedagogen.

Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande. Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. Arbeta så här när du får respons Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Poängen med kamratrespons är att du ska få hjälp med att bearbeta texten.Fråga om sådant du inte förstår av responsen.Ta till dig allt som sägs, även om du får synpunkter som du inte håller med om. I slutändan är det du som bestämmer hur din text ska bearbetas. Använd den här mallen som utgångspunkt när du ska ge respons på en kamrats text. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gäller responsen en argumenterande text ska du även ställa följande frågor: ● Kan du tydligt urskilja författarens tes?

● Vilka argument tycker du är allra bäst och varför? Mina bästa tips om du vill föreläsa. Jag minns det. Skräcken. Det var för några år sedan. Jag hade blivit tillfrågad om jag ville komma och föreläsa och jag hade hört mig själv svara ja. Vägen till bilden nedan skedde inte utan vånda: Christina Löfving by kalexanderson CC: BY; NC, SA Anne-Marie Körling blev min räddning. En van föreläsare. . - Vad är det värsta som kan hända? Och så höll vårt samtal på. Nu har det gått några år. Nu delar jag istället med mig av mina tips till dig, så att du kan ta tjuren vid hornen och kliva upp på scenen!

Tips nr 1. Tips nr. 2. Tips nr 3. Tips nr 4. Tips nr 5. Tips nr. 6. Tips nr 7. Jag vet att många vill föreläsa. Och du, vänta inte på att bli hittad, delta och bidra på det sätt du kan. Pedagogisk planering. Pedagogiska magasinet. Skip to Main Content Area Fördjupning och senaste nytt från förskola till högskola Array Tema: Normer i förändring Pedagogiska magasinet nr 3, 2015. Vissa finns nedtecknade som lagar eller religiösa doktriner. Andra är outtalade – men kanske lika tvingande. Att kritisera dem innebär att ifrågasätta våra föreställningar om hur människor bör agera i ett givet sammanhang. De bryter sig loss från normerna Varje hatmail är ett kvitto på att vi behövs Utan avvikelse — ingen normalitet När kunskap blev ett krav Välj inte bort — lägg till!

Flitig som en Tittmyra — tjugo år av arbete för jämställdhet Bryta mönster går trögt på gymnasiet Gräddfil till kunskap i vinnarskolor Med skägg får jag inte jobba i skolan Lång resa till Rosenbad Bild: Alexander Mahmoud. Porträttet Utifrån sin flyktingbakgrund vill Aida Hadzialic lyfta fram »den svenska drömmen«. En helt vanlig dag för Sveriges normalaste lärare Annons Studenterna ger skolan ny puls Bild: Anders Andersson. Kritiker: Risk för praxis-chock Bild: Pia Koskela. 1. Definition av pedagogiskt ledarskap. I olika sammanhang nämns och diskuteras begreppet pedagogiskt ledarskap. Skolinspektionen har i sina båda kvalitetsgranskningar av rektors ledarskap valt en definition av begreppet som är relaterad till rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten utifrån författningarna. Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. Utgångspunkter Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skola ledas och samordnas av en rektor. IKT-Fritids. Allmänna råd åtgärdsprogram. Helen Timperleys föreläsning i Malmö. Webbaserad kurs om bedömning. Webinarier.

Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här ser du vilka webinarier som planeras och kan titta på inspelningar av tidigare webinarier. Du kan också anmäla dig som prenumerant på inbjudningar till webinarierna. Prenumerera på inbjudningar Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen.

Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut inbjudningar till webinarier. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för detta ändamål. Kommande webinarier Tidigare webinarier Här kan du se våra tidigare webinarier. Teknik Nyanlända elever Segregation i skolan Introduktionsprogram Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor Bedömning och betygsättning Lärlingsutbildningen Nätkränkningar Förskolan. Framtidens lärande 2014. The Future of Learning. Teaching in the 21st Century.

Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Didaktisk design. Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer.

I den här (löp)texten kan du läsa mer om ett designteoretiskt, didaktiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande i digitala miljöer. Denna text innehåller främst reflektioner och teoretiska resonemang. Du möter ett antal begrepp och perspektiv som du dessutom kan fördjupa dig vidare i, t.ex. Kress (2010), Rostvall & Selander (2008) och Selander & Kress (2010). Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Analysförmåga[1] Värdegrundande förmågor. Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Begreppslig förmåga. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Torghandel Göteborg.