background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Strategi för skolutveckling med digitala verktyg. Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham. Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg.

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham

Aha, är den full av IT? Startkit – en termins arbete med BFL. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit – en termins arbete med BFL

Klicka på bilden för att komma till startkitet. Lärarförbundet - mobil webb. Pedagogstockholmblogg. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Two Great Classroom Posters on The Six Thinking Hats. July 17, 2014The Six Thinking Hats is a book written by Edward de Bono in which he lays out a practical method that expands on the very simple concept of thinking.

Two Great Classroom Posters on The Six Thinking Hats

Since its publication a decade ago, several teachers and educators worldwide have adopted Edward's thinking approach with success. The Six Thinking Hats can be used with students in class to enhance their thinking and decision making skills. Stöd för att utveckla undervisningen. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf. Skolutveckling med Digitala verktyg. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Kamratbedömning utvecklar.

I en tredjeklass på Hagaskolan i Umeå arbetar eleverna med kamratbedömning i svenskan. – Först sitter vi och skriver, sen läser vi varandras sagor.

Kamratbedömning utvecklar

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. Introduktion till aktionsforskning - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet. Bajenpedagogen. Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande.

Bajenpedagogen

Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. Mina bästa tips om du vill föreläsa. Jag minns det.

Mina bästa tips om du vill föreläsa

Skräcken. Det var för några år sedan. Jag hade blivit tillfrågad om jag ville komma och föreläsa och jag hade hört mig själv svara ja. Vägen till bilden nedan skedde inte utan vånda: Christina Löfving by kalexanderson CC: BY; NC, SA Anne-Marie Körling blev min räddning. Pedagogisk planering. Pedagogiska magasinet. Skip to Main Content Area Fördjupning och senaste nytt från förskola till högskola Array Tema: Normer i förändring Pedagogiska magasinet nr 3, 2015.

Pedagogiska magasinet

Vissa finns nedtecknade som lagar eller religiösa doktriner. Definition av pedagogiskt ledarskap. I olika sammanhang nämns och diskuteras begreppet pedagogiskt ledarskap.

Definition av pedagogiskt ledarskap

Skolinspektionen har i sina båda kvalitetsgranskningar av rektors ledarskap valt en definition av begreppet som är relaterad till rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten utifrån författningarna. Skolinspektionens definition av pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. Utgångspunkter Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skola ledas och samordnas av en rektor. IKT-Fritids. Allmänna råd åtgärdsprogram. Helen Timperleys föreläsning i Malmö. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling.

Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning.

Anmälan. Webinarier. Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här ser du vilka webinarier som planeras och kan titta på inspelningar av tidigare webinarier. Du kan också anmäla dig som prenumerant på inbjudningar till webinarierna. Prenumerera på inbjudningar. Framtidens lärande 2014. The Future of Learning. Teaching in the 21st Century. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Didaktisk design. Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer.

Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Analysförmåga[1] Värdegrundande förmågor. Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Begreppslig förmåga. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Torghandel Göteborg.