background preloader

Bidrag tandvård

Facebook Twitter

Tandvårdsstöd. Det finns ett tandvårdsstöd för dig som har svårt att själv sköta din munhälsa.

Tandvårdsstöd

Stödet kallas N-tandvård (nödvändig tandvård). Det är ditt behov av omvårdnad som bestämmer om du har rätt till det. Det är inte din tandhälsa som är avgörande. Om du redan har kontakt med hemtjänsten eller hemsjukvården kan din biståndshandläggare eller sjuksköterska bedöma om du har behov av N-tandvård. Om du får vård av en anhörig ska du kontakta Tandvårdsenheten inom Västra Götalandsregionen så gör de en bedömning. Tandvårdsstödet består av en första undersökning hos tandläkaren och nödvändig tandvård.

Stiftelser. Stiftelser, gåvor och bidrag - Västra Götalandsregionen. En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt ändamål.

Stiftelser, gåvor och bidrag - Västra Götalandsregionen

Ändamålet bestäms av den som donerat (skänkt) pengarna. Det kan till exempel vara forskning inom sjukvård, hjälp till behövande sjuka, stipendier eller ekonomisk hjälp inom olika konstarter bland annat inom musikområdet och folkhögskolorna. Även verksamheten inom Göteborgs botaniska trädgård tar emot gåvor och delar ut stipendier inom sitt område. Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. Västra Götalandsregionen förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål. Information om forskningsbidrag på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats För sökande från Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast 15 februari (möte nr 1) 4 april (möte nr 2) 23 maj (möte nr 3) 25 februari (möte nr 1)7 april (möte nr 2)19 maj (möte nr 3)

Fonder & Stipendier. Historia: Sällskapet De Nödlidandes Vänner stiftades år 1816 på initiativ av en till Sverige inflyttad fransk språklärare Louis Paban, född i Salon i Provence den 15 mars 1777, död i Stockholm den 28 september 1823.

Fonder & Stipendier

Fransmannen Louis Paban den äldre hamnade efter franska revolutionen (1789) i Stockholm, Han hade tidigare från trycket utgivit flera smärre skrifter i vilka han på ett livfullt sätt utvecklade sina tankar om välgörenhet och andra mänskliga dygder. Genom subskriptionslistor utlagda i olika klubbar och adelspalats i Stockholm samt genom personligt outtröttligt arbete hade han intresserat mer än 300 personer att bilda sällskap för att utveckla sina idéer.

Pabans tanke blev omsider verklighet om än i en annan form än han från början avsett. Sällskapets angelägenheter leddes av en inom Sällskapet utsedd direktion, varav en ordförande och för övrigt växlande antal ledamöter. Från och med 1860 ägde de rum i Stockholms stads brandförsäkringskontor vid Mynttorget. Ändamål: Fonder. Majblomman www.majblomman.se/Att-soka-bidrag/ En länk till andra fonder www.gu.se/forskning/stipendier/stipendielankar/funktionshindrade/ Änggårdsstiftelsen Bidrag lämnas främst till funktionshindrade enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Fonder

FVO Föreningen för Välgörenhetens Ordnande Ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande, framför allt ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer www.foreningenfvo.se Bilagor till ansökan Är du gift eller sammanboende skall bådas uppgifter anges i ansökan. Tandvård när man är över 20 år - statligt tandvårdsstöd. Högkostnadsskydd efter en viss summa För att tandvården inte ska kosta för mycket finns ett högkostnadsskydd som innebär att man får hjälp efter en viss summa.

Tandvård när man är över 20 år - statligt tandvårdsstöd

Detta högkostnadsskydd skiljer sig från högkostnadsskyddet för sjukvården genom att man måste betala en högre summa själv innan skyddet börjar gälla, och att man därefter bara får hjälp med en del av priset. Ekonomiskt stöd när tandvården blir dyrare Lite förenklat fungerar högkostnadsskyddet så att man betalar hela kostnaden för sin tandvård upp till 3 000 kronor, sedan får man ekonomiskt stöd för delar av kostnaderna över den summan. Kostnaderna beräknas utifrån ett referenspris som staten fastsställer. 50 procent av det som kostar mellan 3 001 kronor och 15 000 kronor85 procent av det som kostar mer än 15 000 kronor.

Perioden för hur kostnaderna räknas samman gäller i tolv månader, sedan börjar man om. Man kan välja att avsluta och starta en ny period tidigare än efter tolv månader. Ju dyrare, desto större ekonomiskt stöd. Svensk Tandräddning » Hur söker jag bidrag från stiftelsen? För att ansöka om bidrag använder du dig av ansökningsblanketten nedan.

Svensk Tandräddning » Hur söker jag bidrag från stiftelsen?

För att vi ska kunna hantera din ansökan snabbast möjligt är det viktigt att du fyller i och bifogar samtliga uppgifter. Ansökningsblankett Svensk Tandräddning>> För att styrelsen och dess specialistenhet ska kunna fatta beslut om ev. bidragsstöd så krävs det att samtliga dessa dokument bifogas ansökan; Fonder att söka pengar ur - klokagubben.se. Här får du ett urval av fonder och stiftelser för ensamstående, barn sjuka, tandvård, behövande m.m. som du kan söka pengar ur.

Fonder att söka pengar ur - klokagubben.se

Läs villkoren noga och rikta in dig på fonder och stiftelser som stämmer väl överens med din situation eller ditt behov. Här har du en samling bra länkar till fonder och stiftelser som är till för behövande där du kan söka pengar. Du hittar mer information om stiftelser och fonder som du kan söka pengar ur på Länsstyrelsernas sida om stiftelser som är en bra start om du skall hitta rätt fond. Du hittar mer information om Länsstyrelsens sida om stiftelser och fonder på den här sidan. Det tar lite tid att gå igenom fonderna men det kan vara en bra timpeng om du lyckas hitta stipendier att söka. Stiftelse / fond: Axel Linders Stiftelse nr 2 Organisationsnummer: 868401-2902 c/o Adress: Staffan Rystedt Adress: S. Föreningen FVO förmedlar stiftelsebidrag till ekonomiskt behövande privatpersoner.