background preloader

Förstelärare

Facebook Twitter

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. Educational Leadership:Students Who Challenge Us:Eight Things Skilled Teachers Think, Say, and Do. Among the many challenges teachers face, often the most difficult is how to engage students who seem unreachable, who resist learning activities, or who disrupt them for others.

Educational Leadership:Students Who Challenge Us:Eight Things Skilled Teachers Think, Say, and Do

This is also one of the challenges that skilled teachers have some control over. In my nine years of teaching high school, I've found that one of the best approaches to engaging challenging students is to develop their intrinsic motivation. The root of intrinsic is the Latin intrinsecus, a combination of two words meaning within and alongside. It's likely that our students are intrinsically motivated—just motivated to follow their own interests, not to do what we want them to do. Teachers' challenge is to work alongside our students, to know their interests and goals, and to develop trusting relationships that help students connect their learning to their goals in a way that motivates from within. Impact On Education > The Importance of Highly Skilled Teachers. Med forskare i skolan - Debatt. Regeringens svar på det bistra Pisa-resultatet är enligt Aftonbladets intervju med utbildningsministern (8/4) att 40000 lärare ska ”drillas” i läsförståelsestrategier till en kostnad av en halv miljard.

Med forskare i skolan - Debatt

Vi är helt införstådda med att lärares arbete med läsförståelse är en nödvändig förutsättning för elevers utveckling av en god läs- och skrivförmåga. Vikten av detta är ingenting nytt i den pedagogiska debatten. I slutet av 90-talet tog en expertgrupp i USA, på uppdrag av kongressen, fram vad som utmärker framgångsrik läs- och skrivpedagogik, där betydelsen av en medveten undervisning i läsförståelse ingick som en del. Svensk författningssamling 2013:70 Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som i undervisningen använder särskilt yrkesskickliga lärare.

Svensk författningssamling 2013:70 Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare.2 § Statsbidrag får efter ansökan lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för - förskoleklass, - grundskola, - grundsärskola, - specialskola, - sameskola, - gymnasieskola, - gymnasiesärskola, - kommunal vuxenutbildning, - särskild utbildning för vuxna, och - utbildning i svenska för invandrare. Förstelärare Lektor Förutsättningar för statsbidrag. ”Vi ville ge det här hög legitimitet” Den första omgången förstelärare har funnits på plats i skolorna sedan höstterminens start.

”Vi ville ge det här hög legitimitet”

I processen att tillsätta dem har ett antal huvudmän valt att använda sig av ett utomstående meriteringsföretag. Detta för att öka legitimiteten i tillsättningarna. Cecilia – en förstelärare. Felicia åkte till Stockholm och såg Trollkarlen från Oz.

Cecilia – en förstelärare

På väg hem krockade tåget med en älg. Gustavs pappa har fyllt år. Förstelärarna – en källa till avund. Sandra är nyutnämnd förstelärare – och ligger lågt gentemot kollegerna.

Förstelärarna – en källa till avund

Furstelärare. Så säger en del. Eller alla egentligen, eftersom man inte skiljer på ö och u i den här landsändan. Ordet förstelärare är förfärligt. Skolkollegiet. Nyhet : Ser förstelärartjänsten som ett lyft för skolan. Den nya karriärstjänsten förstelärare är ett sätt att locka fler personer till lärarkåren.

Nyhet : Ser förstelärartjänsten som ett lyft för skolan

Det tror försteläraren Camilla Trönsdal. Statsbidrag för karriärtjänster. Förstelärarna i Ö-vik ska ges tid - Örnsköldsvik - allehanda.se. Regeringen har gjort en satsning för att utveckla lärarrollen och satsat stora pengar på förstelärare – för att premiera särskilt duktiga lärare.

Förstelärarna i Ö-vik ska ges tid - Örnsköldsvik - allehanda.se

Örnsköldsviks kommun sökte pengarna och fick maximal tilldelning. 915 875 kronor tilldelas kommunen, vilket räcker till en löneökning på 5 000 i månaden för 22 heltidsjobbande lärare. Under den första terminen har lärarna som utsetts, i stort sett jobbat på som vanligt. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid att förbereda sig till något annat. – Det var olyckligt att kommunen var så sent ute, allt gick lite fort, säger Åsa Elfving, lokalt ombud i Lärarnas riksförbund. Bevare mig för att bli superhjälte. Kompetent och professionell, måste jag ju vara.

Bevare mig för att bli superhjälte

Ödmjuk men utstråla självförtroende. Kanske rolig också? Var fjärde kommun saknar karriärlärare. – Det är ett antal kommuner som bromsar och jag är väldigt kritisk mot de kommunerna. Jag förstår inte hur de tänker, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till TT. Men 1 000 av runt 4 000 tjänster som förstelärare tillsattes aldrig, enligt nya siffror från Skolverket. Var fjärde kommun har inte tillsatt en enda tjänst och dessutom är 93 procent av alla inrättade karriärtjänster tidsbegränsade, skriver Svenska Dagbladet. Björklund säger ändå att reformen är ny och i en inkörningsperiod. Exempel på karriärtjänster. Landskrona har utlyst förstelärartjänster Landskrona har nyligen utlyst cirka 15 förstelärarförordnande. Huvuduppdraget är undervisning på lärarnas ordinarie skola men även att på olika sätt medverka i stadens övergripande arbete inom aktuellt ämnesdidaktiskt område. I den första omgången är det fokus på matematik, språkutveckling (svenska, svenska 2 och engelska) samt entreprenörskap och naturvetenskap.

Karriärtjänster - Lärarnas Riksförbund. Karri rtj nster f r l rare: f rstel rare, lektor. Vaddå karriärtjänster? Reformen med karriärtjänster - förstelärare och lektorer - för lärare i grund- och gymnasieskolan gäller från den 1 juli 2013. Satsningen på förstelärare får häftig kritik - Nyheter (Ekot) Regeringens satsning på så kallade förstelärare, blev inte som tänkt. Många förstelärare har svårt att få tiden att räcka till för sitt uppdrag som innebär att bland annat inspirera andra lärare på skolan. Förstelärarna skulle få eleverna att lyckas bättre och bland annat också insipirera andra lärare på skolan.

Men i ett reportage i P1 Morgon berättar flera lärare att deras arbetsuppgifter inte ändrats närmnvärt eller alls och att de ser lönetillägget på 5000 kronor - som alla förstelärare fått - som en rejäl bonus. Men utbildningsminister Jan Björklund (FP) håller inte med om att satsningen på så kallade förstelärare blev annorlunda än vad som var tänkt: – Jag tycker att det är helt i linje med reformens intentioner. Kommunutbildning. Hur tas den nya reformen om förstelärare egentligen emot ute på skolorna och hur skall tjänsten utformas? Förstelärare inom skolan och karriärtjänster för lärare har under senare tid diskuterats flitigt bland lärare och i media och smek/öknamnen har blivit många; utvecklingslärare - mellanchef – samtalsledare – huvudlärare – "speciallärare" – andrelärare - chefens "pet" – A-eller B-lärare.

Förstelärare Cecilia Bergentz har sammanställt hur det ser ut i olika kommuner och visar på flera skillnader vad gäller ovanstående frågor. Cecilia kopplar sina erfarenheter till forskning inom områden som gäller ledarskap i klassrummet och till pedagogiskt ledarskap. Vem är försteläraren? Arete Meritering. Förstelärare jobbar likadant. I regeringens beskrivning av förstelärarrollen betonas att en förstelärares främsta uppgift är att undervisa.

1:e-lärare, rockstjärnor och hyllningar! Inneh llet i karri rtj nsterna. Vem kan få en karriärtjänst? Ökad arbetsbörda för två av tre förstelärare. För många förstelärare. 66 procent av de över 600 förste­lärare som svarat på Lärarnas tidnings enkät uppger att deras arbetsbelastning har ökat sedan de utsågs. "Karriärreformen skapar splittring" Olika villkor för förstelärare. »Vi måste inse att lärare är olika bra« Förstelärarna fortsätter att väcka känslor.