background preloader

Tutkimus

Facebook Twitter

Mobiilioppiminen_ja_leikkiva_lapsi.pdf. Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines. Ihminen jäsentää ja luokittelee maailmaa käsitteiden avulla.

Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines

Arkikielessä käsitteitä käytetään usein epätäsmällisesti ja monimerkityksisesti. Tieteellisessä tekstissä käsitteiden avulla pyritään hahmottamaan maailmaa syvällisemmin ja systemaattisemmin kuin arkikielessä on tapana. Käsitteet jäsentävät aina maailmaa jonkin laajemman teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Käsitteiden merkitykset ja empiiriset väitteet ovat siten sidoksissa toisiinsa. Tiede jäsentää ja järjestelee tietoa tekstissä käsitejärjestelminä ja määrittelyinä. Tutkielman tekijä saa käyttöönsä paljon valmiita käsitteitä, kun hän lukee alansa kirjallisuutta. Uusi koulutus. Koulutus on suomalaisen yhteiskunnan ylpeyden aihe ja koulutusjärjestelmämme kuuluu maailman parhaimmistoon.

Uusi koulutus

Työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio haastavat kuitenkin myös koulutuskentän tulevaisuuden. OPS 2016 Curriculum 2016. 155459_opetussuunnitelmasta_opettajille_mika_muuttuu_ja_miksi_25012014.pdf. 155015_miksi_ja_miten_suomalaiset_opetussuunnitelmat_muuttuvat_30012014. 156931_ops2016_tvt_osaaminen_laaja-alaisen_osaamisen_osana_itk2014.pdf. OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012).

OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. LUMA.fi: Geomediataidot uudessa OPSissa: jotain vanhaa ja jotain uutta. OPS2016 tuo maantieteen opetukseen geomediataidot.

LUMA.fi: Geomediataidot uudessa OPSissa: jotain vanhaa ja jotain uutta

Termi on monelle tuntematon: mitä geomediataidot ovat ja miten käy niiden sisällyttäminen opetukseen? Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa käyttöön ilmaantunut termi geomedia herättää ihmetystä. Mistä onkaan kysymys, mitä uutta nyt olisikaan syytä taas opetella? Tällä kertaa voimme kuitenkin huokaista helpotuksesta, sillä geomedia on useille jo ennestään osa arkea. Uuden termin takana tuttuja juttuja Termi on otettu käyttöön kokoamaan yhden käsitteen alle pääosin jo nykyisin maantieteen opetuksessa käytettyjä sähköisiä aineistoja.

Tällaisia ovat yksinkertaisimmillaan esimerkiksi verkossa toimivat karttapalvelut ja maantiede-aiheiset videot. Esimerkkejä geomediasta opetuskäytössä ovat ainakin satelliittipaikaanuksen käyttö, Google Mapsin, Google Earthin, digitaalisten karttapalveluiden sekä paikkatieto-ohjelmistojen hyödyntäminen. Perinteinen kartanlukukin kuuluu geomediataitoihin Lisätietoa geomedian hyödyntämisestä opetuksessa: Uuden OPS:n suuri haaste: kohti autenttista oppimista. Yksi keskeisistä teemoista uudessa OPS:ssa on koulun ovien ja luokkahuoneen ikkunoiden avaaminen rohkeasti ympäröivään yhteisöön ja maailmaan.

Uuden OPS:n suuri haaste: kohti autenttista oppimista

Oppiminen voi linkittyä tosi elämään monin eri tavoin. Puhutaan autenttisesta oppimises. Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: OPS 2016- työssä on revolutionääristä henkeä. Vai onko? Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen OPH julkaisi vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisen osan kommentoitavaksi yli vuosi sitten marraskuussa. Se, miten saatu palaute on otettu huomioon, nähtäneen maaliskuussa, kun perusteita seuraavan kerran saa kommentoida. ERITYISESTI minua kiinnostavat seuraavassa opsissa aihekokonaisuudet korvaava tulevaisuuden edellyttämän laaja-alaisen osaamisen idea.

Ymmärrän, että koska tuntijakoon ei kesällä 2011 saatu tilaa (= omia tunteja) oppiaineita yhdistävillä kokonaisuuksille, niin nyt näitä kokonaisvaltaista ikäänkuin perusopetuksen yleistavoitteisiin suoraan- eikä ainetavoitteiden kautta - tähtääviä ratkaisuja yritetään "ujuttaa" koulujen toimintakulttuuriin uudella tavalla. Mm. Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: OPS 2016 tulee - oletko valmis? Päivitetty 29.12.ONNEKSI olkoon Irmeli Halinen & tiimi.

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: OPS 2016 tulee - oletko valmis?

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on nyt hyväksytty ja pdf on kaikkin luettavana OPH:n sivuilla. LUIN tänään yleisen osan, lähes 100 sivua. Enkä ollenkaan huonolla mielellä. PERUSTEET on yleisen osan osalta hyvinkirjoitettu ja johdonmukainen, ennen muuta opetusfilosofiansa osalta. Uskallan väittää, että se on parempi kuin vuoden 2004 perusteet. Takkaan sille, että yleisessä osassa on vanhaa didaktista dinosaurusta miellyttävää retroa. Nykyinen kasvatuspsykologiaa puhuva tiedemiespolvi taas on varmasti tyytyväinen siihen, että opetussuunnitelmaperusteiden oppimiskäsitys on selkeästi sosiokonstruktivistinen- vaikka sitä sanaa ei haluta käyttää. Tietokäsitys ei kuitenkaan ole konstruktivistinen. OPStuki_Opetussuunnitelmasta_OPSuudistuksesta_OPSprosessista.pdf. Ei enää ulkoa tankkaamista, uusi opetussuunnitelma mullistaa oppimisen. Hyvästi ulkoaopettelu ja opettajien yksinpuhelut.

Ei enää ulkoa tankkaamista, uusi opetussuunnitelma mullistaa oppimisen

Uusi, syksyllä 2016 käyttöönotettava peruskoulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelma lähestyy oppimista uudesta näkökulmasta. Tulevaisuuden koulussa oppilaat eivät enää tankkaa ulkoa asioita, vaan oppiminen tapahtuu enemmän ajattelemaan oppimisen ja oppimaan oppimisen kautta. Tavoitteena on myös, että yhteisöllisyys ja viihtyminen ja sitä kautta motivaatio paranisivat peruskouluissa. Lahden Sibeliustalossa riitti lauantaina vilskettä, kun 750 esi- ja perusopetuksen opettajaa, rehtoria ja päiväkodinjohtajaa pohtivat mitä uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tarkoittaa käytännössä ja kuinka heidän työskentelytapansa muuttuvat uudistuksen myötä. Perusopetuksen henkilökunta työskenteli päivän ajan pääasiassa erilaisissa työpajoissa, viidentoista eri teeman parissa.

. - Punaisena lankana opetussuunnitelmauudistuksessa on oppiainerajojen hälventäminen ja oppimisen kokonaisuuksien korostaminen. Lue lisää sunnuntain Etelä-Suomen Sanomista. Miten OPS muuttuu ja miksi? Luet Koodi2016:n verkkoversiota.

Miten OPS muuttuu ja miksi?

Olemme halunneet tarjota oppaan koko sisällön selaimella ja älypuhelimilla luettavana tekstinä, josta on helppo halutessaan leikata ja liimata sisältöä muualle. Jos kaipaat visuaalisesti näyttävämpää esitystä – ja vaikket kaipaisikaan – kannattaa tutustua myös oppaan näköisversioon! Tässä osiossa kerrotaan, miten ohjelmointi näkyy uudessa opetussuunnitelmassa ja miksi muutos on tärkeä. Osio pyrkii vastaamaan opettajan huoliin ja kertoo myös, miten muut maat ovat lähestyneet ohjelmoinnin opettamista.

Tiedossa on, että syksyllä 2016 käyttöön tulee uusi opetussuunnitelma ja se sisältää ohjelmointia. Ops! Oppiminen uusiksi. Kaunokirjoitus ja koodaus ovat nousseet julkisessa keskustelussa opetussuunnitelmauudistuksen symboleiksi.

Ops! Oppiminen uusiksi

Yksittäisten oppiaineiden muutokset ovat kuitenkin pieniä verrattuna uusien opsien suuriin periaatteellisiin muutoksiin. Keskeistä uudistuksessa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. – Nyt käytössä oleva opetussuunnitelma kertoo, mitä asioita opiskellaan, uudessa huomio on oppimisessa ja opettamisessa. Sisältöjen sijaan korostetaan taitoja, erityisasiantuntija Jaakko Salo OAJ:stä toteaa. Uutta on myös opsin rakenne. Ennen oppiaineen tavoitteet kirjattiin lyhyesti, sisällöt laajemmin ja arvioinnin perusteet kaikkein laajimmin. . – Tällä pyritään arvioinnin selkeyttämiseen, Salo sanoo. Opettajan työn kannalta keskeisiä muutoksia on se, että perusopetuksen yleistavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus.

. – Tämä on uusi lähestymistapa.