background preloader

Katezipfyth

Facebook Twitter

CRM Favorite Links. (CRM) مدیریت ارتباط با مشتری. بسیاری از سیستم‌های امروزی به منظور به حداقل رسانی تلاش کاری و سهولت انجام کارها ایجاد شده‌اند.

(CRM) مدیریت ارتباط با مشتری

یک سیستم ارتباط با مشتری هم اگر به درستی استفاده شود منافع زیادی می‌تواند برای یک شرکت تجاری به همراه داشته باشد. استفاده از یکنرم افزار خوب CRM می‌تواند به معنای فروش بیشتر، سود بیشتر و وفاداری روزافزون مشتریان به آن شرکت باشد؛ ولی جدا از این موارد یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری منافعی با خود به همراه می‌آورد که گاهی اوقات دیده نمی‌شوند ولی آن‌ها نیز مهم هستند. این منافع عبارتند از: صرفه جویی در زمان. CRM. بسیاری از سازمان هایی که تصمیم گرفته… مهم ترین عوامل موفقیت در پیاده سازی نرم افزار CRM. ارتباط با مشتری الکترونیکی _ نرم افزار CRM.docx. نقش نرم افزار CRM در بازاریابی. منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری.

View 800% 400% 200% 150% 125% 100% 75% 50% Full Width Full Height Full Page Show Text Download as...

منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار CRM - نرم افزار مدیریت اطلاعات مشتریان.docx. 6 نشانه از نیاز برای نرم افزار crm by نرم افزارCRM. Information نرم افزار CRM.