background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

De nationella minoriteternas kamp från förtryck till rättigheter - UR Skola. Visa enskild publikation. 179038 1 102772 Andrea halsar pa. Lyssna och se på exempel. Om minoritetsspråk. I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof.

Om minoritetsspråk

Stora språk jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska med flera. Nationella minoritetsspråk Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finskajiddischmeänkieliromskasamiska Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Nya krav på språkvården Den mångspråkiga situationen i dagens Sverige ställer nya krav på språkvård och språkpolitik. ”Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.”

Som en följd har resurser tillförts språkvården för arbete med minoritetsspråken. Ansvar. Minoritetsspråk. Vad är magiska skrinet? - Magiska skrinet. Tanken med Magiska skrinet är att bygga upp en sagoskatt på de fem minoritetsspråken som fylls på varje år.

Vad är magiska skrinet? - Magiska skrinet

Det ska gå att återvända till sagorna många gånger och höra dem igen om man vill. En del av sagorna är nyskrivna och andra är historier som har berättats i många generationer. Några är översatta till svenska och sänds i Barnradion i P4. Alla sagorna går att lyssna på direkt via webben eller vår app Sveriges Radio Play. De går även att ladda ner och lyssna på offline när du vill. 2015 års program: Hösten 2015 sänds fem nya sagor som kommer från den finska redaktionen.

De nationella minoriteternas kamp från förtryck till rättigheter - UR Skola. Vetamix. Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga.

Nordiska språk

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk.

Nordiska språk i styrdokumenten Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse. Om Nordiska språk « Nordiska språk. Nordiska språk är en gratis undervisningsresurs för elever på högstadiet och gymnasiet i hela Norden.

Om Nordiska språk « Nordiska språk

Genom korta filmer och interaktiva text- och hörövningar skall resursen stimulera hörförståelsen av danskt, svenskt och norskt talsynliggöra skillnader och likheter mellan de tre språken och därmed öka språkförståelsen hos ungdomar.använda ungdomar aktivt i filmerna och i övriga resurser.ge lärarna ett lätt, flexibelt och spännande redskap för att arbeta med förståelse av nordiska språk i undervisningen. Hemsidan var en av två vinnare i tävlingen som Nordiska Ministerrådet utlyste år 2010 för att utveckla ett bra språkverktyg för att öka förståelsen av svenska, danska och norska hos barn och ungdomar. Information till lärare På hemsidan hittar du kortfilmer á 5-7 minuter, tillhörande uppgifter, filmbaserade quiz, språkprover och länkar till flera nätresurser om grannspråksundervisning.

Materialet på hemsidan är flexibelt i sin användning. Frågorna är menade som förslag. Faggrupp. Grannspråk. Tervetulotoivotus - Pohjola-Norden. Lar kanna Norden. Sprog & kultur. Nordiska språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. 1. 3. 4. 5.