background preloader

Pedagoginen johtaminen

Facebook Twitter

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Opettajan osaaminen ja sen johtaminen. Päivitetty 26.1.2012 NYKYÄÄN puhutaan paljon osaamisen johtamisesta.

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Opettajan osaaminen ja sen johtaminen

Koulualalla ideaa ovat mielenkiintoisesti kehitelleet kanadalaiset. He ovat keksineet napakan ketjun: 2000-luvun oppilaita koskeva osaaminen (taidot) > Se osaaminen, mitä opettajat tarvitsevat kyetäkseen opettamaan oppilaille nuo taidot > Se osaaminen, mitä rehtori tarvitsee, kyetäkseen johtamaan opettajia ottamaan haltuun tuo osaaminen > ja jatkan tätä itse : Se osaaminen, mitä opetuksen järjestäjä tarvitsee, kyetäkseen johtamaan rehtoreita johtamaan opettajia opettamaan oppilaille nuo taidot. Nätti ketju, eikö? Mitä on osattava, jotta on oikea opettaja? Otetaan vauhtia aika syvältä. Omaan uraani mahtuu monia polkuja, joilla olen saanut pohtia opettajan työtä.

Opettajalta toki vaaditaan muutakin kuin pedagogin taitoja. Pedagoginen osaaminen Jäsennän kehittelemäni pedagogisen tetran pohjalta opettajan pedagogista osaamista seuraaviin ulottuvuuksiin: (1) AINEENHALLINTA. . (2) PEDAGOGINEN SUHDE. . (3) DIDAKTINEN SUHDE. Pedagoginen johtaminen. Pedagogisella johtamisella tarkoitetaan sellaista toi- mintaa, jolla koulun johtaja edistää oppimistavoitteiden saavuttamista eli opetussuunnitelman toteutumista.

Pedagoginen johtaminen

Tämä edellyttää kokonaisvaltaista ihmisten, asioiden ja tietämyksen jaettua ohjantaa. Pedagogisen johtamisen osa-alueita Linkkejä aineistoihin ja www-sivuille: Artikkeli pedagogisesta johtamisesta Artikkeli oppilaitoksen kehityskeskusteluista Artikkeli tulevaisuuden johtajuudesta (Ropo) Kotimaiset väitöstutkimukset haastavat uudenlaiseen pedagogiseen johtamiseen.

Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutti toimitti 23.5.2012 Opetushallitukselle raportin siitä, mitä 2000-luvun kotimaiset väitöstutkimukset kertovat oppilaitosjohtamisesta sekä sen kehityksestä ja merkityksestä muuttuvassa yhteiskunnassamme.

Kotimaiset väitöstutkimukset haastavat uudenlaiseen pedagogiseen johtamiseen

Raportin tavoitteena on hahmottaa nykyistä oppilaitosjohtajuutta yleisesti sekä antaa rehtoreille käytännön tukea omaan johtamiseensa. Raportin mukaan sekä rehtorin työ että sen toimintaympäristöt ovat muuttuneet merkittävästi parin viime vuosikymmenen aikana. Uudet toimintaympäristöt edellyttävät koko opetustoimelta yhä vahvempaa tulevaisuusorientaatiota perinteisten opetus- kasvatus- ja johtamistehtävien lisäksi.

Opetustoimi on nähtävä tulevaisuuden tekijänä. Muuttuvat toimintaympäristöt edellyttävät myös johtamisen ja tiedon välisen suhteen uudelleenarviointia. 2000-luvun keskeiseksi oppilaitosjohtamisen otteeksi muodostuu laaja pedagoginen johtaminen. Jaettu johtajuus on ehdoton edellytys laajan pedagogisen johtamisen onnistumiselle. Untitled. Nivelvaihe+alakoulusta+yläkouluun+-+työpaja+mh+29+3+2012. Rehtori pedagogisena johtajana - KenGuru. Pedagoginen johtajuus on yksi rehtorin keskeinen toiminnan alue, mutta samalla hankala ja monimutkainen.

Rehtori pedagogisena johtajana - KenGuru

Suomalaisessa koulussa opettajalla on itsenäinen asema, ja opettajan pedagogista asiantuntijuutta ei kyseenalaisteta. Pedagoginen johtajuus edellyttääkin rehtorilta kykyä toimia asiantuntijaorganisaation johtajana, eli kannustajana, edellytysten luojana, innostajana ja esimerkkinä. Tutkimusten mukaan rehtorilla on keskeinen rooli koulun kehittämis­pyrkimysten edistämisessä; juuri rehtorin selkeä ja koulutyöhön integroitu käsitys koulun visiosta tukee opettajien sitoutumista tavoitteisiin.

Pedagogisessa johtajuudessa onkin oleellista luoda suunta koulutyölle ja huolehtia siitä, että tässä suunnassa pysytään. Lähteet: Harris, A. 2002. 137792_C6_Ayras. Pedagoginen johtaminen. Pedagoginen johtaminen- mitä se on? « marttihellström. SAIN KIRJEEN, jossa helsinkiläinen opettajaopiskelija pyysi apua pro graduunsa.

Pedagoginen johtaminen- mitä se on? « marttihellström

Nuori ihminen on päättänyt selvittää, onko pedagoginen johtaminen vain myytti. Ongelmaa hän ratkoo mm. rehtoreilta saamiensa miellekarttojen avulla. Minä vastasin haasteeseen hieman mutkikkaasti. En mahtunut näkemyksineni yhdelle Mind Mapille. Mutta vastasin kuitenkin. PEDAGOGINEN JOHTAMINEN tarkoittaa minulle kahta asiaa. A. Ne ovat vähän eri asioita. (A) PEDAGOGIIKAN JOHTAMINEN on pedagogisten toimintojen johtamista. (B) PEDAGOGISESTI JOHTAMINEN on johtamistoimintaa, jonka päämäärät ja arvot ovat pedagogisia. SUMMA SUMMARUM. Siksi on korkea aika käynnistää pedagogiikan vastaisku. Tykkää tästä: Tykkää Lataa... Jätä kommentti. Yhdessä - Pedagoginen johtajuus. Arvokeskustelu keskeisin työkalu Kaiken toiminnan perustana ovat arvot, ammattitaito ja ammatillisuus.

Yhdessä - Pedagoginen johtajuus

Myös pedagoginen johtaminen perustuu näihin. Yhdessä keskustellut arvot luovat pohjan valinnoille ja suunnalle, jonka yhteisö ottaa ja johon yhteisö panostaa. Arvokeskustelu on pedagogisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja. Työn on oltava arvojen ohjaamaa. Ammattitaitoinen opettaja ja rehtori muistaa aina perustehtävänsä.

Kaikelle tekemiselle ja erityisesti kehittämistyölle tarvitaan yhteisössä aina johtajuuden lupa. Pedagoginen johtaminen on myös velvoittamista. Tilaa luovuudelle ja uuden syntymiselle.