background preloader

Instal·lacions Juvenils

Facebook Twitter

Accés al cercador de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils. Legislació. Generalitat de Catalunya. Legislació d'instal·lacions juvenils Albergs de joventut, Cases de colònies, Granges escola, Aules de natura i Campaments juvenils Avisos importants! Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són la Llei 38/1991 i els seus reglaments, el Decret 140/2003 per a les instal·lacions en edificis i el Decret 203/2013 per als campaments juvenils.El Decret 276/1994 i l’Ordre de 25 de setembre de 1985 ja no són vigents, però alguns dels seus articles encara ho són en referència a les instal·lacions que foren autoritzades durant la seva vigència.El Decret legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb rang de llei a la Directiva europea de serveis en el mercat interior, ha modificat novament la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en diversos aspectes, un dels quals és important: el règim administratiu aplicable a la posada en funcionament de les instal·lacions juvenils.

Col·lecció de models d'impresos de comunicació prèvia.