background preloader

Hälsa/Livsstil

Facebook Twitter

Three steps to live to 100 - BBC Reel. How the Swedes are tackling loneliness - BBC Reel. Worklife goes beyond the headlines to see how the Nordic countires are getting their work-life balance correct.

How the Swedes are tackling loneliness - BBC Reel

How the Swedes are tackling lonelinessYou can only live in this block of flats if you are under 25 or a pensioner - and you have to socialise.Now Playing The world's most pessimistic townBEST OF 2019 - Puolanka, a small town in Finland, has become famous for its particular brand of pessimism.Watch now CultureWhy Swedes won’t talk about wealthIn Sweden, a deep-rooted cultural code called Jantelagen stops many from talking about their wealth.Watch now WorkWhy young Swedes are burning outMore young Swedes are exhausted from work and life pressuresWatch now PsychologyWhy so many young Swedes live aloneCan leaving home at a young age have a dark side? Watch now HumansThe Nordic queen with freedom to roamSweden celebrates the right to roam in the country’s nature, and women embrace the tradition alone.Watch now.

Ergonomi. Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall.

Ergonomi

En bra ergonomi gör också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Det ergonomiska arbetet omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Ergonomi består av dessa delar: Variation, avlastning, rörelse och balans. Vi brukar beskriva det i att variation och avlastning är ett arbetsgivaransvar och att rörelse och balans är ett medarbetaransvar. Om arbetsgivare och arbetstagare kan hitta ett sätt att arbeta tillsammans med detta så kommer riskerna att minska och produktiviteten att öka, vilket leder till en ökad trivsel och en ökad lönsamhet i företaget. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Videobibliotek - Yogobe. Aktiv omtanke. The Longitudinal Associations of Fitness and Motor Skills wi... : Medicine & Science in Sports & Exercise. Gupea 2077 25642 1. FULLTEXT01. Ungdomars psykiska hälsa och tidiga insatser i arbetet med unga : en fackartikel till tidskriften’’Vård i fokus’’ och en föreläsning om motiverande samtal.

FULLTEXT01. Hälsofrämjande arbete 6.1. Hela skolan till hemsidan. Nu ar goda rad enkla inspirationsmaterial for skolan. FULLTEXT01. Skolans hälsocykel. Framtidens gymnasieskola kan bli mer flexibel. Text: Annika Wihlborg Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborgs stads skolor, anser att den nya gymnasieutredningen innehåller flera bra förslag som kan höja statusen för gymnasieskolans yrkesprogram.

Framtidens gymnasieskola kan bli mer flexibel

Dessa program ger ofta goda möjligheter till jobb, men har valts av allt färre elever sedan den förra gymnasiereformen introducerades. – Man bör vara tydlig med att det är möjligt att läsa vidare på högskolan efter slutfört yrkesprogram och att satsa på flera yrkesutgångar på högskoleförberedande program. Ett sådant exempel är ekonomiprogrammet som föreslås ha en inriktning mot handel. Det underlättar för elever som vill börja jobba direkt efter gymnasiet, säger Christian Olsson. – Nyckelfaktorer för att bedriva en framgångsrik gymnasieskola är en god lärandemiljö där eleverna kan känna trygghet och studiero. Publicerad: 02 maj, 2017. 2015 01 Ungdomars livsvillkor levnadsvanor och hälsa. Livsvillkor, stress och hälsa - LSH-studien - Linköpings universitet. LSH-studiens design bygger på förberedande studier där vi utvecklat metodik både vad gäller att identifiera instrument för att mäta stress och dess skyddsfaktorer, men också för att mäta biologiska indikatorer som kan förklara "hur stressen kommer in i kroppen".

Livsvillkor, stress och hälsa - LSH-studien - Linköpings universitet

Vi utgår från modellen ovan och studerar dels olika former av s.k. stressorer i t.ex. arbetslivet. De viktigaste modellerna för detta kallas "krav-kontroll" och "ansträngning-belöningsmodellerna". Båda beskriver vikten av balansen mellan krav/ansträngning och kontroll/belöning. Människor vill utvecklas, utmanas och lära nytt men vi vet att detta måste ske i balans med de resurser vi har i stunden.

Denna grundansats genomsyrar hela studien och vi är särskilt intresserade av vilka som är de viktigaste skyddsfaktorerna mot stress. Dessa skyddsfaktorer finns dels i den sociala omgivningen, men särskilt hos den enskilde individen. Hur kommer stressen in i kroppen? Skyddande faktorer mot hjärtinfarkt Finansiering. FULLTEXT01. Fortsatt stora skillnader i hälsa — Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten överlämnar i dag Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 till regeringen.

Fortsatt stora skillnader i hälsa — Folkhälsomyndigheten

Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv. De flesta har det bra och skattar sin hälsa som god, och på flera sätt förbättras hälsoläget i befolkningen. Dödligheten minskar i både hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer, med undantag för lungcancer bland kvinnor. Ökande psykisk ohälsa Samtidigt finns det tecken på att den psykiska ohälsan ökar, i synnerhet bland unga och bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Figur 1. Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor? " Övervikt och fetma ökar. Lack of exercise puts one in four people at risk, WHO says. Image copyright Thinkstock Very little progress has been made in reducing levels of inactivity worldwide, experts have warned.

Lack of exercise puts one in four people at risk, WHO says

A WHO report estimates that more than a quarter of people worldwide - 1.4 billion - are not doing enough physical exercise, a figure that has barely improved since 2001. Inactivity raises the risk of a raft of health problems, such as heart disease, type-2 diabetes and some cancers. High-income countries, including the UK, were among the least active.

And women were found to be more sedentary throughout the world, with the exception of two regions of Asia. 'Major concern'