background preloader

Recht

Facebook Twitter

Wat ervan te zeggen. Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector. Socialezekerheidsrecht toegepast. Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus.

Socialezekerheidsrecht toegepast.

Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen.

Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz. Op deze wijze biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht. Sociaal recht in essentie. (E-book). Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus.

Sociaal recht in essentie. (E-book).

Het bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het bespreekt op overzichtelijke wijze de essentie van het sociaal recht. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. Het boek bestaat uit vijf delen. Sociaal recht in essentie is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op hogeschoolstudenten, maar dankzij de totaalbenadering is het boek ook zeer toegankelijk voor andere gebruikers.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Handboek Jeugdbeschermingsrecht. (E-book). Het jeugdbeschermingsrecht regelt de (overheids)interventies ten aanzien van kinderen en jongeren die zich in bijzondere probleemsituaties bevinden of die delicten hebben gepleegd.

Handboek Jeugdbeschermingsrecht. (E-book).

Deze interventies betreffen zowel vrijwillige als gerechtelijke maatregelen, veelal uitgevoerd in specifieke voorzieningen. De bevoegdheid om deze interventies te regelen, komt grotendeels toe aan de gemeenschappen, maar ook de federale staat heeft een aantal belangrijke bevoegdheden behouden. Deze elkaar doorkruisende aspecten van doelgroepen, soorten hulpverlening en bevoegde over¬heden maken van het jeugdbeschermingsrecht een complexe materie, die evenwel in hoge mate maatschappelijk relevant is. In deze derde editie van het “Handboek Jeugdbeschermingsrecht” van Johan Put krijgt u. Handboek Belgisch Personen- en familierecht. Beschrijving: [Uit onze reeks Gandaius] Gerd Verschelden schreef met zijn nieuwe ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ een zeer uitgebreid volledig geactualiseerd standaardwerk.Het boek bestaat uit twee delen: I.

Handboek Belgisch Personen- en familierecht.

Verticale relaties: tussen ouders en kinderen, met inbegrip van geesteszieken AfstammingAdoptieBeschermingsstatuten voor minderjarigenBeschermde meerderjarigen II. HuwelijkEchtscheiding en scheiding van tafel en bedWettelijke samenwoningFeitelijke samenwoning. Het ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ zorgt voor een stevige basis van deze veelomvattende materie, aangevuld met belangrijke onderdelen van het familiaal vermogensrecht, meer bepaald het wettelijk huwelijksvermogensstelsel en de wettelijke regels inzake erfopvolging. Handboek Belgisch Personen- en familierecht is een bijzonder grondige herwerking van het Handboek Belgisch Familierecht (editie 2010). Inhoudstafel > Ontdek hier de integrale inhoudstafel (pdf).

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 1. De minderjarige en het gerecht. (E-book). In dit boek worden op een chronologische manier verschillende aspecten beschreven waarmee een minderjarige die ervan verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, in aanraking kan komen.

De minderjarige en het gerecht. (E-book).

Zeker gezien het feit dat minderjarigen in principe handelingsonbekwaam zijn met betrekking tot het stellen van rechtshandelingen, is het nodig dat de begeleidende volwassenen over de nodige informatie beschikken zodat ze de minderjarige kunnen voorbereiden. Weten wat er kan komen en wat de rechten zijn van de minderjarige, zijn immers essentieel om de minderjarige doorheen het gehele proces te kunnen begeleiden. Daartoe komen de volgende onderwerpen in het boek aan bod: Codex Sociale zekerheid 2016-2017. Beschrijving: De doelstelling van deze Codex Sociale Zekerheid is de uitgebreide socialezekerheidswetgeving weer te geven in een overzichtelijke verzameling die gemakkelijk hanteerbaar is.

Codex Sociale zekerheid 2016-2017.

Kortom, een praktisch wetboek zowel voor de student als voor de praktijkjurist. Speciaal ten behoeve van de gebruiker is bij het begin van elke belangrijke en/of omvangrijke wettelijke of reglementaire tekst een inhoudstafel opgenomen om aldus het opzoekingswerk te vereenvoudigen. Deze uitgave is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2016. Inhoudstafel. Arbeidsrecht toegepast. Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor.

Arbeidsrecht toegepast.

De auteurs blijven daarbij stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. De Arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet worden belicht. Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk. Op die wijze biedt het boek een praktische leidraad die zowel geschikt is voor een eerste kennismaking met het arbeidsrecht als voor een meer diepgaande studie ervan. Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal.

(Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid? De limieten van het welzijnsrecht. Met bijdragen van Patrick Humblet, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Marc Vandeweerdt, Anne Van Regenmortel, Christophe Vanroelen en Valérie Vervliet. Dat voor vele werknemers de werkdruk in ondernemingen en organisaties de voorbije decennia aanzienlijk is toegenomen, kan en mag geen twijfel lijden.