background preloader

Maatschappelijk werk

Facebook Twitter

Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid. Over het boek: fiogf49gjkf0d Zelfredzaamheid is een centraal begrip in de discussies van de laatste jaren rond welzijn en zorg.

Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid.

De bredere context van die discussies is, dat Nederland een verandering doormaakt van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, en zelfredzaamheid wordt vaak gezien als een belangrijk element in die verandering. Zelfredzaamheid ligt ook aan de basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), die deze verandering wettelijk verankert. Waar gaan ze naartoe? Trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij. Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Met een voorwoord van Paul Verhaeghe en een nawoord van Alma De Walsche De economische crisis lijkt wat geluwd.

Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie.

Maar wellicht is die huidige luwte stilte voor de storm. Die nieuwe storm kondigt zich wereldwijd aan, de gevolgen zullen ecologisch, sociaal en economisch zijn en de grootste slachtoffers worden opnieuw zij die onderaan de ladder staan. Social work. Een inleiding. Social Work, een inleiding legt een waardevolle basis voor toekomstige sociaal werkers.

Social work. Een inleiding.

Door middel van duidelijke voorbeelden biedt het een helder en veelomvattend basiswerk van het werkveld. Het boek begint met een korte geschiedenis van Social work. Hiermee krijgt de student inzicht in de oorsprong van Social work. Vervolgens bespreekt het alle aspecten die voor een social worker van belang zijn, zoals de benadering, context en ontwikkeling van Social work, methodisch werken, interdisciplinair werken, mantelzorg, onderzoek en assessment en communicatieve vaardigheden.

De theorie wordt onderbouwd (ondersteund) met recent onderzoek, adviezen en voorbeelden uit de praktijk. Het veelomvattende karakter van Social Work, een inleiding maakt het een handboek dat gedurende de hele opleiding gebruikt kan worden. DoelgroepSocial Work, een inleiding is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs in sociale studierichtingen zoals CMV, MWD en SPH. Sociale agogiek: een pedagogisch perspectief op sociaal werk.

Sociaal werk en professionalisering. Bemiddeling. Meer dan een hype. In dit boek bespreekt auteur Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met 20 jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens binnen de samenleving. Het boek biedt bovendien ook inzicht in de vele lagen van bemiddeling. De auteur vertelt drie bemiddelingsverhalen, nl. het kleine, het midden- en het grote verhaal, elk met hun eigen waarde en toepassingen. Een gewaagde insteek in een tijd waar verhalen plaats moeten maken voor data en analyses. Dat belet de auteur echter niet om haar boodschap op deze manier door te geven aan de lezer.

De gereedschapskist van de sociaal werker. Multimethodisch sociaal werk (MMSW). Dit boek biedt een degelijke gereedschapskist voor sociaal werkers, gebaseerd op het multimethodisch sociaalwerkmodel .

De gereedschapskist van de sociaal werker. Multimethodisch sociaal werk (MMSW).

Sociale professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal agogen kunnen met deze gereedschapskist systematisch werken met de eigen kracht van de cliënt en diens omgeving. De op kracht gerichte multimethodische aanpak wordt onderbouwd door de PIE-Empowerment-theorie; zij biedt de wetenschappelijke onderbouwing voor het werken aan meetbare resultaten. Basisboek systeemgericht werken. Duidelijke koppeling theorie en praktijk Met aandacht voor hedendaagse systeemtherapieën Naslagwerk en praktijkscholing ineenDuidelijke koppeling theorie en praktijk In dit basisboek vinden studenten informatie over de voornaamste theoretische en praktische aspecten van deze aanpak.

Basisboek systeemgericht werken.

Voorbeelden maken de leerstof toegankelijk en toepasbaar. Het boek kan los gebruikt worden of in combinatie met een digitale component vol praktijkcases die aansluiten bij de leerstof. Met aandacht voor hedendaagse systeemtherapieën Het eerste deel van het boek behandelt de belangrijkste theorieën en concepten van het systeemgericht werken. Ook het werkterrein van de systeemgerichte hulpverlener komt ter sprake. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het gezin, een systeem waarmee de social worker doorgaans veel te maken heeft. Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk. Een eclectisch-integratieve aanpak. Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere. Over het boek: In dit boek gaat het over zorg voor de oudere mens.

Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere.

Het gaat over kwetsbaarheid, over professionele zorg en mantelzorg, over zinbeleving en ethische vraagstukken. Een hogere leeftijd roept ook de vraag op naar de kwaliteit van het langer leven. Betekent ouder ook beter ouder? Vanuit diverse invalshoeken willen de auteurs inzichten aanreiken omtrent knelpunten in de ouderenzorg. Het eerste deel, Achtergronden, biedt een sociologische verkenning van het begrip kwetsbaarheid. Kwetsbare ouderen staan ook letterlijk centraal in dit boek. Het derde deel bestaat uit Beschouwingen. Over de auteur(s):Koen Jordens(geestelijk verzorger), Judith Wilmer (klinisch geriater), Frank van de Poel (geestelijk verzorger) en Eric van de Laar (klinisch ethicus) werken in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en vormen de redactie van deze publicatie. Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen. Beschrijving: Welzijn is, zeker na de zesde staatshervorming, een belangrijk beleidsdomein geworden in Vlaanderen.

Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen.

Niet alleen omdat een groot deel van het overheidsbudget aan welzijnsdiensten en -voorzieningen uitgegeven wordt, maar ook omdat het een beleidsdomein is waarmee heel veel mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen. Het welzijnsbeleid is echter ook een uiterst complex gegeven. Er wordt een brede waaier aan dienstverlening uitgebouwd voor de meest diverse doelgroepen, gaande van gezinnen, over personen met een handicap, kansarmen en minderheden, tot senioren. Sociale Landkaart 2016. Informatiewijzer Federale en Vlaamse voorzieningen.

* Als CM-lid kunt u in het veld "Opmerkingen" van het online bestelformulier uw lidnummer invullen.** Als abonnee ontvangt u de ‘Sociale Landkaart’ - Editie 2016 en automatisch elke daaropvolgende jaarlijkse editie voor de voordeelprijs.

Sociale Landkaart 2016. Informatiewijzer Federale en Vlaamse voorzieningen.

U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van deze uitgave. Bovendien krijgt u er een gratis digitale versie bovenop. Deze digitale editie wordt vier keer per jaar bijgewerkt door de redactie. Beschrijving SOCIALE LANDKAART: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb?

Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Inkomen: OCMW van A tot Z. Van armentafel tot zorgbedrijf. Positieve supervisie en intervisie. Positieve supervisie en intervisie 'Van je fouten leer je het meest...' is het gezegde.

Positieve supervisie en intervisie.

Recent onderzoek laat echter zien dat je meer leert van je successen. Toch wordt in supervisie en intervisie vooral besproken wat er misgaat en hoe dat te herstellen is. Bij positieve supervisie en intervisie draait het juist om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? In Positieve supervisie en intervisie presenteert FREDRIKE BANNINK haar model dat gebaseerd is op vier pijlers. Dit boek is geschreven voor alle supervisoren die samen met hun supervisanten of trainees op zoek willen gaan naar successen en competenties in plaats van mislukkingen en tekortkomingen. Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerste lijn. Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden.

Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerste lijn.

Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de cliënt en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat (aankomende) eerstelijns social workers goed beslagen ten ijs komen in deze uitdagende vorm van hulpverlening. Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening. Het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is in beweging door de gewijzigde wetgeving, financiering en de positie van de cliënt in de hulpverlening.

Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken vragen van de SPH¿er specifieke methodische kwaliteiten. Mensenwerk. Oriëntatie op doelgroepen in het sociaal werk. Professionals in sociale beroepen komen vogels tegen van allerlei pluimage. En hoe uniek ook, iedere vogel kan worden ingedeeld bij een of meer groepen met specifieke kenmerken.

Voor (toekomstige) sociaal werkers is het belangrijk dat zij deze groepen goed kennen en weten hoe ze met hen kunnen werken. Het mooie is dat je er niet alleen voor staat. Individuele begeleiding van jongeren. Judith MetzJolanda Sonneveld ISBN: 9789088504273 128 pagina's 1ste druk, 2013Er is een groeiende behoefte aan individuele begeleiding van jongeren. Deze begeleiding biedt hen individuele aandacht, maatwerk en de mogelijkheid voor persoonlijke groei. Om de straatcultuur te kunnen doorbreken werken steeds meer politieagenten, hulpverleners, docenten en jongerenwerkers liever één op één. Een ander voordeel van individueel werken is dat professionals beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de jongeren waarmee zij werken. Niet verwonderlijk dus dat de projecten voor individuele begeleiding als paddenstoelen uit de grond schieten.