background preloader

Leeslijst nieuwe boeken bib PXL

Facebook Twitter

Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Veel veranderingen in het leven vragen om beslissingen.

Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn.

Die kunnen ingrijpend zijn en verstrekkende gevolgen hebben, voor mensen van alle leeftijden: de impact van een beslissing die een vitale oudere maakt kan net zo groot zijn als voor een jonge moeder. Bovendien is het niet altijd even gemakkelijk te kiezen, zeker als er bijvoorbeeld meerdere min of meer gelijkwaardige opties zijn of wanneer betrokkenen verschillende opvattingen hebben. Het hulpverlenend gesprek. Een praktische handleiding. Beschrijving Dit boek gaat over gespreksvoering en de meest voorkomende problemen en valkuilen waarmee een beginnend hulpverlener in de praktijk geconfronteerd wordt.

Het hulpverlenend gesprek. Een praktische handleiding.

Het staat boordevol voorbeeldmateriaal en praktische tips en aanwijzingen. Kwaliteit van leven. Diverse aspecten op het begrip kwaliteit van leven in de gezondheidszorg. Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens. De biopsychosociale ontwikkeling van de mens is onder te verdelen in een aantal fasen.

Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens.

In Levensfasen worden deze geschetst, vanaf de conceptie tot aan de dood. Het boek richt zich tot toekomstige hulpverleners binnen het sociaal-agogische terrein. Waar veel Nederlandstalige studieboeken over levenslooppsychologie zich beperken tot de adolescentie, bespreekt dit boek het hele leven. Kenmerken. Psychosociale gespreksvoering. Observatief luisteren in de hulpverlening. Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn. Communicatie troef. Vaardigheden voor het samenwerken in teams. Werken in teams is helemaal van nu.

Vaardigheden voor het samenwerken in teams.

Meer dan ooit moeten medewerkers met elkaar communiceren en samenwerken. De nadruk ligt op het verbeteren van de effectiviteit van die samenwerking en op de interpersoonlijke aspecten van samenwerken. Dat geldt bijvoorbeeld in zorg en welzijn waar sterk wordt ingestoken op het interdisciplinair samenwerken in teams. Vrijheid & zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving. Samenlevingen veranderen doorheen de tijd.

Vrijheid & zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving.

Zo zorgde de welvaartsstaat vanaf de jaren 1950 dat burgers van toenemende vrijheid genoten terwijl de overheid voor zekerheid zorgde. Vanaf de jaren 1980 maakte de neoliberale markt van vrijheid en zekerheid dan weer individuele projecten. Tijd voor zorg, zorg voor tijd. Tijdbesparend werken aan persoonsgerichte zorg. Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Deze Onderwijseditie bestaat uit: Deel I Oriëntatie Deel II Uitvoering Toegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren, regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen: hulpverlening via internet verbetert hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen.

Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren.

Steeds meer organisaties bieden dan ook online hulp. Wat maakt hulpverlening via internet zo waardevol? Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Werkers in de hulpverlening, dienstverlening en verpleging hebben op veel manieren te maken met seksualiteit en intimiteit.

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening.

Veel cliënten kampen met problemen op het seksuele vlak, die vaak niet onderkend worden. Seksueel misbruik blijkt hoog in de hulpverlening. De grenzen in de intieme omgang tussen hulpverlener en cliënt zijn onderwerp van gesprek in instellingen en opleidingen. Dit boek biedt de basisinformatie over seksualiteit en intimiteit, die bekend moet worden verondersteld voor een professionele omgang met cliënten. De werkbegeleider in zorg en welzijn. Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's.

Cliënten en patiënten hebben recht op goede zorg en begeleiding van up-to-date geschoolde professionals.

De werkbegeleider in zorg en welzijn. Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's.

Goed uitgevoerde werkbegeleiding, toetsing en beoordeling helpen bij het opleiden én het behoud van vakmensen in zorg en welzijn. Naast het coachen van leerlingen/studenten (werkbegeleiding) is het steeds vaker een taak van professionals om collega's te coachen en te toetsen en vervolgens te beoordelen op hun vaardigheden, bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG: zijn ze nog voldoende bekwaam? De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken. De ongelovige Thomas heeft een punt werd verkozen tot Liberales-boek van het jaar en haalde de shortlist van de Socrates Wisselbeker.

De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken.

De apostel Thomas geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij eiste bewijzen. Sociologische verbeelding als kracht. Kritisch kijken naar het sociale. Psychiatrie voor de sociaal werker. In dit boek worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen beschreven conform de DSM-5-classificatie.

Psychiatrie voor de sociaal werker.

Bij elke stoornis wordt ingegaan op de bejegening en begeleiding van de cliënt en zijn naaste omgeving, geïllustreerd met levendige casuïstiek. Het boek biedt daarmee zowel een theoretische basis als een praktische handreiking voor studenten en hbo-professionals sociaal werk. Kennis van psychiatrische problematiek behoort tot de basiskennis van sociaal werkers. Werken met hoofd, hart en handen. Kracht van de sociale professional. Marco BrokEveline Vollbracht ISBN: 9789088506253 168 pagina's 1ste druk, 2016Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, betrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk.

Als jongeren werkelijk hun talenten willen inzetten, is het noodzakelijk dat ze leren wat hun krachten en kansen zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken. Talentprogramma’s zijn van grote betekenis om kwetsbare jongeren te inspireren, te motiveren en samen met hen nieuwe of andere mogelijkheden te creëren. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren bestaat uit drie delen. Deel 1 biedt, na een verkenning van meerdere perspectieven op talent en talentontwikkeling, inzicht in de pedagogische betekenis en de waarde van talentgericht werken. De auteurs beschrijven dit als ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk. Zingeving in zorg en welzijn. Pubervulkanen. Adolescenten leren omgaan met boosheid en woede. Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie.

Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen. Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende zorg. Diana RoegSimone van de LindtGerard LohuisLia van Doorn ISBN: 9789088506260 160 pagina's 1ste druk, 2015In een tijd waarin kwetsbare mensen (tijdelijk) basisvaardigheden ontberen om voor zichzelf te zorgen, verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden, is assertieve en outreachende zorg noodzakelijk.

Een zorgzame bemoeienis. Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Een onderzoekende houding. Werken aan professionele ontwikkeling. Logisch en kritisch denken. Onderzoeken, argumenteren, concluderen. Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod, en ook de verrassende relatie tussen denken en emoties wordt belicht. Preventiezakboekje: welzijn op het werk 2017.

Behandeling van problematische gehechtheid. Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Verlieskunde. Methodisch kompas voor de beroepspraktijk. Stop burn-out. Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips en technieken om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden. Ontwikkelingspsychologie. Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief. De supersamenwerker.