background preloader

M-Learning

Facebook Twitter

Älypuhelimet kielten opetuksessa 2015. Suunnistus-helsingin-historiallisessa-keskustassa. Tvt:n käyttöä opetuksessa vantaalaisen historian ja yhteiskuntao... Mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf. Valokuva- ja videotehtävät lasten kanssa BYOD-hengessä. Valokuva ja video ovat mainioita apuvälineitä ympäristön havainnointiin.

Valokuva- ja videotehtävät lasten kanssa BYOD-hengessä

Kirjasta opeteltu asia muodostuu eläväksi, kun opeteltavia asioita tallennetaan kameralla. Tarkkaavaisuusharjoituksena kuvaaminen on myös verraton. Kuvaustehtävä ruokkii keskittymistä, havaintoympäristön analysointia, kohteiden tunnistamista (ja nimeämistä). Kuvaamisesta voi laatia esimerkiksi nopeustehtävän tai kisailun kohteena voi olla mahdollisimman erilaisten havaintojen tekeminen. Lasten kanssa kuvatehtävissä huomioitavaa: kuvauslupa sovittu yhteisesti vanhempien kanssa (Opettajan tekijänoikeusblogissa lupapohja, kouluissa on tapana kerätä kaikki luvat lukuvuoden alkaessa)kasvokuvien suhteen erityisesti vanhempien lupakäytetään koulun omia verkkopalveluita tai sellaisia, joihin oppilaan ei tarvitse luoda käyttäjäprofiilia (profiilin perustaminen vaatii lähes aina 13-vuoden iän ja alaikäisillä vanhempien suostumuksen).

Valokuvia voi kätevästi jakaa eri mobiililaitteista Instagram-tilille. (PS. Introduction to the Padagogy Wheel. Allan's Blog. Fourni par Traduction DOWNLOAD THE LATEST VERSION: V4 published Mar 2015.

Allan's Blog

This PDF Poster has links to 122 of the latest and most popular educational apps. Now these resources are available in 19 different languages. The poster also has app selection criteria according to Blooms taxonomy. V4.0 was published in March 2015 but I knew I was onto something useful when I first put the Padagogy Wheel together in July 2012. So why the need for Version 2.0?

We need to have transformation at the core of what we do: If it is all about the students, where do you start with curriculum and/or teaching design – surely it is with what do you want your graduates to look like? Technology integration into the fabric of learning and teaching: is where we should be heading with all we do as teachers. Finally, can you help with V3.0? The iPad Pedagogy Wheel. One question that often arises is how can I use this nice shiny iPad that you have given me to support teaching and learning?

The iPad Pedagogy Wheel

In a previous blog post I talked about assessment and the importance of deeper and higher thinking skills. I mentioned in that post that using Bloom’s Taxonomy is one way of getting teachers to think differently about the type of questions they are asking of their learners. When designing activities for learning, a taxonomy such as Bloom’s provides a framework that reminds of us how if we are to see learning taking place the types of thinking that needs to happen.

What the Padagogy Wheel does is provide ideas to learners (and staff) the kinds of apps that can support the different kinds of thinking and learning across Blooms. As learners and teachers think about how they are going to undertake the activities they want to do, this wheel provides ideas of which apps on the iPad could be used to support them. Mobiilioppimisen mallit - Mobiiliopas 2. Työvaihe & prosessi - Mobiiliopas 2. Reflektiivinen malli - Mobiiliopas 2. Reflektiivisen toiminnnallisen ongelmanratkaisun prosessi: Reflektiivinen toiminnallinen ongelmanratkaisu on autenttisessa ympäristössä ja tilanteessa tapahtuvan mobiilioppimisen pedagoginen malli, joka pohjautuu ongelmakeskeiseen oppimiseen (PBL, Problem Based Learning.).

Reflektiivinen malli - Mobiiliopas 2

Ongelmakeskeisessä oppimisessa oppimisprosessi lähtee liikkeelle ongelmista eli kysymysten asetteluista, jotka tehdään autenttisen ympäristön pohjalta. Oppiminen perustuu siihen, että aloituksen ongelmanasetteluun lähdetään rakentamaan vastausta. Ongelmanasettelu toimii motivoivana ja oppimista ohjaavana elementtinä prosessin ajan. Keskeiseksi tekijäksi oppimisessa nähdään oppijoiden omien mielenkiinnon kohteiden ja aitojen kysymysten esittäminen, jotka ohjaavat toiminta- ja tiedonrakenteluprosessia. Ongelmakeskeisessä oppimisessa ongelmanasettelun ohella keskeinen merkitys on ongelmanratkaisu- ja toimintaprosessilla. Prosessin vaiheet: 1. 2. 3. 6. Mobiilibongaus - Mobiiliopas 2. Tutkiva oppiminen - Mobiiliopas 2.

Oppijoilla on paljon erilaisia aikaisempia käsityksiä opittavista asioista tai ainakin ennakkokäsityksiä, jotka ohjaavat uuden asian oppimista.

Tutkiva oppiminen - Mobiiliopas 2

Nämä ennakkokäsitykset on tärkeää tehdä näkyväksi, nostaa pöydälle, jotta niitä voidaan tietoisesti kehittää. Tämä myös mahdollistaa poisoppimisen - oppija voi prosessin kuluessa todeta, että aikaisempi, väärä tai puutteellinen käsitys (tai selitys), ei toimikaan ja oppija luo uuden oman käsityksen tai selityksen vanhan tilalle. Jos oppijan omia käsityksiä asioista ei tuoda näkyville, on niitä mahdoton tietoisesti kehittää. Jokaisella oppijalla on varmaan jokin näkemys asetettuun kysymykseen / ongelmaan. Näitä oppijoiden käsityksiä tai selityksiä asioille ja ilmiöille kutsutaan tutkivassa oppimisessa usein työskentelyteorioiksi tai hypoteeseiksi. Työskentelyteorian (eli oppijan oman käsityksen, selityksen tai hypoteesin) reflektointi ja kriittinen arviointi on merkityksellinen vaihe tutkivassa oppimisessa.

Case-pohjainen malli - Mobiiliopas 2. Mobiilioppimisen Pedagogiset mallit.