background preloader

Lässtrategier

Facebook Twitter

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48). Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning. Gemensam läsning ger resultat – ett steg i taget I min ena samtvåa läser vi just nu Det går an av Carl Jonas Love Almqvist.

Lektionsupplägget. "En läsande klass" är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund. Bild: Ulf Frödin Sedan en tid finns materialet En läsande klass kostnadsfritt tillgängligt på nätet för alla landets skolor.

"En läsande klass" är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund

Dessutom har materialet skickats ut som gratismaterial till alla skolor, något som kan tolkas som ett påbud om användande av materialet. Det är en tolkning vi vet förekommer och att lärare runt om i landet av skolledningen tvingas att använda materialet, även mot sin vilja. En läsande klass är tänkt som en studiehandledning kring frågor som rör läsförståelse i årskurs 1–6. Vi menar att det finns flera påtagliga problem förknippade med materialet. För det andra har materialet uppenbara brister när det gäller formalia och vetenskaplig förankring. I slutet av handledningen finns en litteraturlista som innehåller drygt 50 titlar. Studiehandledningen, som är författad av fem grundskollärare, kan beskrivas som en oändlig tipskatalog eller receptsamling där färdighetsträning, teknik och form är det centrala. Textvalet i studiehandledningen förefaller slumpmässigt. Spöket som försvann - Spänning - Junior.

Hur lyckas man med textsamtal med de allra yngsta? Sista tiden har det på facebookssidan "En läsande klass" kommit en hel del påståenden från frustrerade pedagoger som undervisar de allra yngsta; ; "Mina elever är omotiverade till ELK.

Hur lyckas man med textsamtal med de allra yngsta?

" "De vill inte att man stannar upp i texten","De kan inte sitta still", "De orkar inte lyssna. ". Lika många inlägg är åt andra hållet. "Åh vad detta fungerar bra". "Eleverna satt som små ljus" "Tiden räckte inte till" ",Vi var tvungna att läsa ut boken". Att vi upplever detta arbetssätt/förhållningssätt till texter så olika måste ju bero på flera saker. Hjalp_jag_gjorde_illa_linn.pdf. Lässtrategier från fyra modeller.

15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla.

Lässtrategier från fyra modeller

Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen.

Lässtrategier från fyra olika modeller (Roe 2014). Ovanstående översiktsbild som pdf-fil: Översikt lässtrategier från fyra olika modeller Ovanstående figur tydliggör likheter och olikheter mellan de olika modellerna. Att hitta samband och dra slutsatser är varandras förutsättningar. Vi kan också läsa tabellen vertikalt och ser då att varje modell bygger på 8, 7, 4 respektive 6 huvudstrategier. Jag säger det igen – läs boken ”Läsdidaktik”! Strategier för läsförståelse: Introduktion.

Idrott och hälsa. Språk i alla ämnen - idrott och hälsaHär beskriver jag hur man kan planera och genomföra lektioner i ämnet idrott och hälsa med fokus på språk, begrepp och läs- och skrivstrategier.

Idrott och hälsa

Orientering Ur ämnets syfte och i de övergripande målen (kap 1+2): Eleverna skall utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Filmen om Läsfixarna. Veckoplanering_vt. Veckoplanering_ht. En läsande klass. Samtiden - Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Lgr11_hosten.pdf. Inspirationsföreläsning ABC-klubben med Marika Nylund Ek from nokpublisher on Vimeo.

Läsfixarna vt 2014. Kamelfröken. Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Läsande klass. Nu släpps boken som vill vända skolans resultat. Skolvärlden träffade honom på måndagen i samband med en presentation av boken på Junibacken i Stockholm.

Nu släpps boken som vill vända skolans resultat

Materialet är kostnadsfritt, och drömmen är att alla lärare i Sverige ska använda det för att vända den nedåtgående trenden för läsförståelse. Att så många elever lämnar skolan utan att ha bemästrat läsningen fullt ut är enligt Martin Widmark det största problemet i det svenska samhället idag. Och han tror att läsförståelse-strategierna som presenteras i En läsande klass har kraften att vända den negativa utvecklingen på bara några år. – Ja jag är ju blåögd.

Jag tänker att särskilt som det här är ett gratismaterial, och jag och projektet har fått så otroligt mycket medial uppmärksamhet, så tror jag att det här kommer att få ett väldigt genomslag. Och då kommer man indirekt åt matematiken och andra ämnen också? – Ja det ska du göra. På Junibacken berättar han för en sal fylld av framför allt lärare hur det gick till när projektet tog form. Anna Kaya. Läsloggbok åk 1 Råby skola by Marie Trapp. Filmer. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg)

Att bedöma läsförståelse

Läs- och skrivundervisning.