background preloader

Miljöförstöring

Facebook Twitter

Miljöstörning. Fler dör av miljöförstöring än sjukdomar - OmVärlden. – Giftiga platser och luft- och vattenföroreningar leder till en enorm belastning för hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländerna, säger Richard Fuller, ordförande för Pure Earth/Blacksmith Institute som genomfört studien på uppdrag av Global Alliance on Health and Pollution som är en samarbetsorganisation för bilaterala, multilaterala och internationella organ, regeringar, forskarvärlden och civilsamhället.

Fler dör av miljöförstöring än sjukdomar - OmVärlden

Richard Fuller säger att luftföroreningar och kemiska föroreningar ökar snabbt i utvecklingsländerna och att konsekvenserna för människors hälsa är "ödesdigra". Han menar att världens rika länder har löst många av dessa problem men att frågan fallit bort i den nya globala utvecklingsagendan när nya hållbara utvecklingsmål ska formuleras och ersätta millenniemålen. – Miljöföroreningar kallas ibland tysta mördare, deras inverkan är svår att kartlägga eftersom det är sjukdomar och inte föroreningar som mäts i hälsostatistik, säger Richard Fuller. Stephen Leahy.

Vad kan du göra för miljön? Världshaven, Miljöförstöring. Miljöförstöring Det liv den moderna människan lever sätter spår överallt i omgivningen.

Världshaven, Miljöförstöring

Haven är inget undantag. Det går åt mycket energi för att producera ganska små saker som vi människor tycker oss behöva. Det blir också mycket restprodukter, gifter och ämnen som vi inte kan använda. Väldigt länge pumpades det farliga skräpet rätt ut i haven! Fortfarande går de flesta avlopp ut i havet och även om vår avföring inte verkar särskilt farlig ökar den mångden kväve i vattnet och kan ställa till med överblomning av vissa alger. detta kväver annat liv i havet. De stora tankbåtarna som skeppar olja är ett ständigt hot. Det finns bestämmelser i de flesta länder att alltid använda fartyg med dubbla skrov, men många skeppsägare struntar i det. Greenpeace har gjort sig kända för att utföra starka demonstrationer. Världsnaturfonden utför forskning och projekt för att skydda djur och växter över hela jorden. Konsekvenser - Klimat. Människa, djur och natur hotas Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar.

Konsekvenser - Klimat

En undersökning från FNs klimatpanel, IPCC, visar att en tredjedel av den naturliga levnadsmiljön för växter och djur kan försvinna om medeltemperaturen höjs med bara två grader Man vet inte om liknande miljöer kommer att finnas någon annanstans. Som en följd kan hela arter utrotas. Känsliga ekosystem, utrotningshotade växter och djur och områden som redan är kraftigt påverkade av utsläpp eller skövling är mest sårbara för klimatförändringar. Klimatzoner förflyttas i dag ovanligt fort ur ett historiskt perspektiv. Effekter i dag Klimatförändringens effekter märks över hela jorden.

Global glaciärsmältning. Senast uppdaterad 2013-11-18 Miljontals människor tvingas till flykt som en följd av naturkatastrofer i klimatförändringens spår. © WWF Canon / John E. Översvämning av Dongting Lake i Hunanprovinsen, Kina. Samhällsbyggande och miljö. Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv. Stefan Swärd Foto: Arkiv Världen idag Klimathotet uppfattas av världens miljöministrar som världens största miljöproblem.

Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv

Frågan togs upp på 80-talet av den så kallade Brundlandtkommissionen som presenterade sin rapport 1987, där man hävdade att de kraftigt ökande koldioxidutsläppen leder till att det blir allt varmare i världen. Som en respons på detta bildades FN:s klimatkonvention 1992 som nästan alla världens länder har gått med i. Där erkänns att utsläppen av växthusgaser, där koldioxiden är den mest vanliga växthusgasen, är ett stort problem, och måste begränsas.

Koldioxidutsläppen sker genom att kol används i stora delar av världen som energikälla och genom oljeanvändningen i transportsektorn framför allt. Man behöver dock komma ihåg att IPCC:s texter ibland har övertolkats. Men oavsett vad man tycker om klimatforskningen, så föreslår man ändå rätt åtgärder. Miljöförstöring. I dag pekas ofta flygplanen ut som en stor miljöbov.

Miljöförstöring

En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktion. FN:s jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktion står för 17 procent av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett. Kampen mot miljöförstöring kan till exempel handla om att få folk att handla mer miljövänligt, eller oftare lämna bilen hemma samt undvika kortare flygplansresor till förmån till miljövänligare färdmedel, och istället cykla eller åka buss och tåg. Även om utvecklingsländernas befolkning till exempel inte åker lika mycket bil, har utvecklingsländerna oftast mindre pengar att anslå till miljöpolitiska åtgärder än industriländerna. Exempel på direkta effekter av miljöförstöring[redigera | redigera wikitext] Förorening[redigera | redigera wikitext] En förorening är en nedsmutsning av naturen med till exempel kemikalier.

Miljörörelser[redigera | redigera wikitext] Miljöförstöring. Miljö & etik - Sveriges Konsumenter. Hållbar utveckling är ett grundläggande krav och en profilfråga för Sveriges Konsumenter.

Miljö & etik - Sveriges Konsumenter

Målet är att konsumenten ska ha ökad möjlighet att bidra till minskad miljöpåverkan, rimliga arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och bättre djurskydd. Viljan att göra en insats är stor hos dagens konsumenter. Samtidigt är det viktigt att inte lämna över allt ansvar till konsumenterna. Märkning och andra åtgärder får aldrig bli ett alibi för att politikerna och företag ska slippa att fatta tuffa beslut. Miljö Klimatförändringar och andra miljöproblem utgör stora hot, som delvis kan mötas genom medvetna val från konsumenternas sida och en förändrad livsstil. Som konsumenter kan vi göra en hel del. Etik - sociala frågor De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där arbetsvillkoren ibland är mycket dåliga och där lönerna inte går att leva på. Som konsument kan du genom dina val påverka företagen att ge anställda rimliga arbetsvillkor.