background preloader

Lärare

Facebook Twitter

Bild

Åtta tips inför lönesamtalet. Hör du till dem som går till lönesamtalet med stor entusiasm, full koll och självförtroendet på topp? Eller är du som de flesta andra, lite osäker på hur du hittar dina bästa argument? Oroa dig mindre och förbered dig mer - med hjälp av Lärarförbundets tips. 1. Förbered dig Det är lönesamtal bara en gång om året, så det är inte så lätt att ha en väl inarbetad rutin. 2. Här kan du som är medlem se och jämföra lönestatistiken i Min lön för din och andra lärarkategorier, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare hos din och andra arbetsgivare. Webbverktyget Min lön visar din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med dina kollegor. Lärarlönerna måste upp Lärarlönerna måste uppvärderas. Låg lön? Hög lön? Fundera över vilka möjligheter det finns för en fortsatt utveckling. Om du lyckas att höja din lön ytterligare, kan det bana det väg också för andra. 3.

Följ upp vad du skrev i dina anteckningar från tidigare medarbetar- och lönesamtal. Lista dina starka sidor! 4. 5. 6. Planering och genomförande av undervisningen. Checklistor. Boktips sommaren 2014. Tänk om alla lärare i Sverige skulle läsa en eller flera av nedanstående böcker i sommar. Vilket uppsving det skulle ge till de pedagogiska diskussionerna nästa läsår! Välj ut minst en bok som du själv läser i sommar och skicka vidare förslagen till dina kollegor så blir nästa läsår ännu bättre!

Jag har inte läst alla böckerna själv, men jag har läst en del och de andra är sådana som jag vill läsa. John Hattie Synligt lärande för lärare Boken är en uppföljare till Synligt lärande där John sammanställde den största metaforskning inom pedagogik som någonsin gjorts. Boken Synligt lärande för lärare är lättare att läsa och ta till sig jämfört med hans första bok som bara redovisade forskningen och som var väldigt tung att ta till sig. Det är viktigt att inte bara läsa av tabellerna och dra slutsatser, utan man behöver lite mer bakgrundsinformation kring varför vissa faktorer är framgångsfaktorer och varför andra inte är det, så läs hela boken.

Helen är professor på Nya Zealand. Daniel H. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Lärarna måste leda. Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga. Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. Andra aspekter är uppmärksamhet på enskilda elever, sammanhållning och konflikter i elevgruppen samt lärares medvetenhet om sina didaktiska val och beteenden inför eleverna. I Skolverkets analyser av ­orsaker till de sjunkande svenska Pisa-resultaten nämns individuella arbetsformer, störande klassrumsklimat, sen ankomst och hög frånvaro, minskat utrymme för helklassundervisning samt komplexiteten i lärares ledningsuppdrag, som några möjliga förklaringar. Detta aktualiserar behovet av ny kunskap och nya begrepp som belyser lärares komplexa arbets­villkor. Uttrycket »lärares ledarskap« hänvisar ofta till »klassrummet«, vilket enligt oss är förlegat.

Det är i det didaktiska rummet som lärare leder lärandet för både den enskilda eleven och elevgruppen. Lärare — elev. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Helena Kortelainen on Pinterest. Bonus Copyright: Kopieringsregler för grund- och gymnasieskolan fr.o.m. 2014. Kopieringsreglerna omfattar även: Förskola Förskoleklass Komvux Påbyggnadsutbildning SFI Yh-utbildning Särskola Uppdragsutbildning Landstingskommunal folkhögskola Vem som får kopiera Lärare och elever Lärare och elever får kopiera.

Läraren kan även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får enbart användas för undervisning inom skolan. Vad som får kopieras Svenska och utländska verk Lärare och elever får kopiera texter, bilder och noter ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis från svenska och utländska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer, webbsajter med mera. Inte ljud och rörlig bild Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram.

Hur man får kopiera Hur man får dela Hur mycket som får kopieras och delas Hur kopiorna får användas. How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures. User Reviewed Two Methods:Classroom ManagementLesson PlanningCommunity Q&A Being a good teacher can be the most rewarding and exciting job in the world - however, being a teacher who doesn't work effectively can be stressful, painful, and exhausting.

Here is some information on being a good teacher you may find useful. Ad Steps Method 1 Classroom Management <img alt="Image titled Be a Good Teacher Step 1" src=" width="728" height="546" class="whcdn" onload="WH.performance.clearMarks('image1_rendered'); WH.performance.mark('image1_rendered');">1Set a good example to your students. Method 2 Lesson Planning <img alt="Image titled Be a Good Teacher Step 14" src=" width="728" height="546" class="whcdn">1Have an objective.

Community Q&A Tips Warnings. SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar.

Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. Men hon menar att det sällan lever upp till sitt löfte. - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter. Lärare behöver arbeta annorlunda! Helen Timperleys svar | Janna Scheéle. Jag fick svar! I mitt tidigare inlägg Skolutveckling – vems behov styr fokus? Berättade jag att jag mailat min fråga till Helen Timperley. Nu har hon alltså svarat mig. Med Helen Timperleys godkännande delar jag här hennes svar så att vi kan fortsätta en eventuell diskussion utifrån det.

It is a difficult question to answer in an e-mail. När jag läste hennes svar så kände jag just: it makes sense! Låt säga att huvudmannen genom sitt systematiska kvalitetsarbete har kommit fram till att bedömning för lärande är det kommunen ska fokusera på de kommande tre åren. Vad inom bedömning för lärande behöver vi på vår skola utveckla; vad betyder bedömning för lärande för oss på vår skola? Rektor ger sin cykel i uppdrag till lärarteam på sin skola att sätta igång egna undersökande cykler med sina elever. Vad är det våra elever för behov i förhållande till den övergripande riktningen och målen som rektorn nu satt upp? Tänker jag rätt?

/Janna.