background preloader

Àrees del currículum de primària

Facebook Twitter

Àrea de llengua i literatura catalana. Àrea de primera llengua estrangera. Àrea d’educació física. Àrea de coneixement del medi natural. Àrea d’educació en valors socials i cívics. Àrea de llengua castellana i literatura. Àrea de matemàtiques. Àrea d’educació artística. Àrea de coneixement del medi social i cultural.