background preloader

Detention

Facebook Twitter

Cp160058en. Uitspraak 201407320/1/V3. Bij deze uitspraak is een persbericht uitgebracht. 201407320/1/V3.

Uitspraak 201407320/1/V3

Datum uitspraak: 5 november 2014. Immigration Detention and Human Rights: Rethinking Territorial Sovereignty - Galina Cornelisse - Google Books. Vreemdeling in detentie klaagt minder vaak. Foto: ANP Waren er in 2008 nog 1214 klachten, inmiddels is dat aantal gedaald tot 702 vorig jaar.

Vreemdeling in detentie klaagt minder vaak

Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven vrijdag in antwoord op Kamervragen van D66. Ook het aantal gegronde klachten is afgenomen. In 2008 werd 30 keer een klacht terecht bevonden, in 2009 zelfs 86 keer. Nederlander in vreemdelingenbewaring moet vrij. Een vrouw die bij een demonstratie bij het Kamp van Zeist anderhalve week geleden weigerde haar identiteit prijs te geven is onterecht in vreemdelingenbewaring gezet.

Nederlander in vreemdelingenbewaring moet vrij

De vrouw moet daarom worden vrijgelaten. Vreemdelingenbewaring is een vorm van pesterij. De verkiezingen van 12 september gaan dus over van alles, maar niet over de rechtsstaat.

Vreemdelingenbewaring is een vorm van pesterij

Europa, werkgelegenheid, economie, gezondheidszorg, Griekenland, dat is het zo ongeveer. Rutte noch Roemer praten over criminaliteit of vreemdelingen, de leidende thema’s voor de zomer. Fleur Agema wilde nog wel even de thermostaat in de gevangenis twee graden kouder zetten. En Wilders suggereerde deze week asielzoekers voortaan in Roemenië in de wachtkamer te zetten. Toezeggingen op rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid. U bent hier:Home Actueel Toezeggingen op rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid Nieuwsbericht | 13-09-2013 Gezinnen met kinderen slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring Gezinnen met minderjarige kinderen worden bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst.

Toezeggingen op rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid

Op dit moment mogen deze gezinnen nog maximaal twee weken in vreemdelingenbewaring, maar staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) wil dat ze alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken. 'Uitzetten illegalen niet succesvol' 4800 illegalen, crimineel of niet, moeten elk jaar het land worden uitgezet.

'Uitzetten illegalen niet succesvol'

Die opdracht geven de ministers Leers en Opstelten de politie mee. Het heeft inmiddels tot grote beroering in het land geleid, want hoeveel zin heeft het oppakken en opsluiten van illegalen? Raad van Europa: Nederland mag illegalen niet op straat zetten. Deze vijftien onafhankelijke experts kraken het Nederlandse asielbeleid - Foto: Raad van Europa De Nederlandse overheid mag uitgezette asielzoekers niet aan hun lot overlaten en op straat zetten.

Raad van Europa: Nederland mag illegalen niet op straat zetten

Illegaal of niet, de overheid moet ze voorzien van eten, kleding en onderdak. Dat zegt het Comitè voor Sociale Rechten van de Raad van Europa, zo meldt de NOS. Politie zal nooit op 'illegale vreemdelingen jagen' Foto: ANP De Kamer stemde recent tegen het hanteren van het zogenoemde illegalenquotum, het aantal illegalen dat de politie per jaar zou moeten aanhouden en wilde een brief hoe de bewindsman er gehoor aan zou geven.

Politie zal nooit op 'illegale vreemdelingen jagen'

Teeven houdt nu vol dat de uitkomst van de stemming ondersteuning van zijn beleid betekent. Het gaat niet zomaar om aantallen: ''De inzet van het vreemdelingentoezicht is primair gericht op criminele vreemdelingen, op toelatingsgerichte fraude en op overlastgevende vreemdelingen alsmede op vreemdelingen die zich aan een lichtere toezichtsmaatregel hebben onttrokken. In de resultaatafspraak met politie is dit aldus uitgangspunt'', schrijft hij. Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusie AG Aben over Europese Terugkeerrichtlijn en vervolging ongewenst verklaarde vreemdelingen.

Conclusie AG Aben bij de Hoge Raad over de Europese Terugkeerrichtlijn, de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken El Dridi en Achughbabian en de implicaties daarvan voor de vervolging van ongewenst verklaarde vreemdelingen (art. 197 Sr).

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusie AG Aben over Europese Terugkeerrichtlijn en vervolging ongewenst verklaarde vreemdelingen

Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak m.bt. de strafoplegging en terugwijzing van de zaak naar het hof, teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan. Cassatiemiddelen één en twee falen. Het derde middel, hieronder aangehaald, slaagt. Organisaties in de Vreemdelingenketen. Vreemdelingenketen Voor een vreemdeling die Nederland moet verlaten is zijn terugkeer een ingrijpende gebeurtenis.

Organisaties in de Vreemdelingenketen

Een gebeurtenis waarbij hij te maken krijgt met verschillende organisaties, die onderling nauw samenwerken, dan wel betrokken zijn in de zogeheten vreemdelingenketen. Veel organisaties in de vreemdelingenketen zijn, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - maar in gezamenlijkheid met elkaar - actief. Onder regievoering van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werken zij aan het zelfstandig of desnoods gedwongen vertrek van vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Daarnaast zijn er ook diverse maatschappelijke organisaties actief binnen de keten. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

U bent hier:Home Onderwerpen Vreemdelingen in bewaring Maatregel Maatregel Het is de eigen verantwoordelijkheid van een vreemdeling om te vertrekken als het verblijf in Nederland niet (langer) is toegestaan. Een vreemdeling krijgt na een afwijzing op een verzoek voor een verblijfsvergunning dan ook eerst de gelegenheid om zelfstandig te vertrekken. Gedwongen vertrek is alleen aan de orde als hij zelf geen actie onderneemt voor het noodzakelijke vertrek. MigratieWeb. 15-06-2012 ABRvS stelt prejudiciële vragen aan HvJEU over MTV-controles Nu binnen de Nederlandse (appel)rechtspraak verschillen bestaan in interpretatie van de artt. 20 en 21 Schengengrenscode, welke zien op het doel van de MTV-controle, het vermoeden van illegaal verblijf en de inperking van de controlebevoegdheid, heeft de ABRvS prejudiciële vragen gesteld.

De ABRvS heeft hier toe besloten in een zaak waarin een vreemdeling, die zich ten tijde van de MTV-controle in een Eurolinerbus komende vanuit Duitsland bevond, in hoger beroep klaagt dat de VK Maastricht in de uitspraak van 16 april 2012 (AWB 12/10657, ng) heeft miskend dat er op het moment van de controle geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf bestond en ten onrechte heeft overwogen dat de staandehouding rechtmatig is. Bij uitspraken van 5 maart 2012 (o.m. Marechaussee: 'Grenstoezicht rechtmatig' NIJMEGEN - De Koninklijke Marechaussee houdt zich strikt aan de aangepaste regels voor mobiel toezicht die zijn vastgelegd in het nieuwe Vreemdelingenbesluit dat begin juni van kracht is geworden. Daarin staat exact omschreven hoe vaak en en op welke wijze er gecontroleerd mag worden. Dat stelt een woordvoerder van de marechaussee in een reactie op uitlatingen van asieladvocaat Ine Avontuur in deze krant.

Avontuur beweert dat de grenscontroles die Nederland sinds kort weer uitvoert strijdig zijn met Europese wetgeving. De zegsman van de marechaussee: "De controles zoals die vroeger aan de grens plaatsvonden, en waarbij iedereen werd gecontroleerd, zijn verleden tijd. De marechaussee voert tegenwoordig toezicht uit, onder meer op basis van ervaringsgegevens en informatie van overheidsinstanties als politie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de belastingdienst, maar ook het Expertisecentrum voor Mensenhandel en Mensensmokkel.

'Vreemdeling te snel en te lang opgesloten' Er gaat nog veel mis bij het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vreemdelingen worden soms te snel en te lang opgesloten en krijgen niet op tijd de hulp van een advocaat. Ook wordt niet goed gekeken naar alternatieven voor het opsluiten van asielzoekers. Dat concludeert de Adviescommissie Vreemdelingenzaken, een belangrijke adviseur van het kabinet over asielbeleid. Vanmiddag wordt het advies officieel gepresenteerd aan staatssecretaris Teeven. Pauluskerk Vluchtelingenwerk. Ook al blijft staatssecretaris Teeven op zijn plaats, de zelfgekozen dood van de Russische asielzoeker en activist Dolmatov is geen incident. Hij staat model voor wat de omgang van Nederland met vluchtelingen en vreemdelingen teweeg kan brengen. 'Platgedrukt' Hongerstaking.

'Grensplannen Leers in strijd met Schengen' De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. MigratieWeb. Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0188:NL:HTML. ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) Perspectief voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Tilburg. Vreemdeling ≠ crimineel. Europees Hof vindt 10 maanden opsluiting niet onredelijk. Europees Hof vindt 10 maanden opsluiting niet onredelijk Het Europees Hof voor de rechten van de Mens te Straatsburg verklaarde in een recente beslissing (2 juni 2005) de klacht van een in België afgewezen Congolese asielzoekster met betrekking tot haar detentie in verschillende gesloten centra in België onontvankelijk.

PerberichtACVZ29-05-2013. Advies37-ACVZweb. Verstandelijk beperkte jongen week vast in Amsterdamse cel - 'dagen niet gegeten' Binnenland. Ook Raad van Europa bekritiseert vreemdelingenbewaring - Nieuws Artikel. Donderdag, 09 augustus 2012. Www.amnesty.nl/sites/default/files/public/busser_vreemdelingenbewaring_verspilde_tijd.pdf. Zembla.vara.nl/fileadmin/uploads/VARA/be_users/documents/tv/pip/zembla/2012/Detentieomstandigheden_in_vreemdelingenbewaring.pdf. Mensenrechten Nederland: vreemdelingenbewaring. Home » Activiteiten » Vreemdelingenbewaring. Vreemdelingenbewaring is een vorm van pesterij.

Www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf. Cmr.jur.ru.nl/neais/neais.20131.pdf.