background preloader

Grænseværdier

Facebook Twitter

Farlig kemi i blodet - Det Økologiske Råd. Miljøstyrelsen - viden om miljø. Videnscenter for Arbejdsmiljø. Dansk Industri - DI. Det Økologiske Råd. DTU Fødevareinstituttet. Om grænseværdier - Miljøstyrelsen. Vi bruger mange kemikalier i vores hverdag.

Om grænseværdier - Miljøstyrelsen

Derfor er det nødvendigt at beskytte mennesker og miljø mod forurening fra disse. Til det formål bliver der fastsat grænseværdier - de såkaldte kvalitetskriterier - for, hvilke koncentrationer af kemikalier, der må være i jord, luft, spildevand og drikkevand. Grænseværdierne bliver brugt for eksempel til miljøgodkendelse af virksomhederne eller ved vurdering af alvoren og indsatsen ved en forurening med kemikalier. Sådan bliver grænseværdierne fastsat Miljøstyrelsen fastsætter grænseværdier for at beskytte mennesker ved at: Basere grænseværdierne på den viden, der findes om det kemiske stofTage hensyn til de effekter stoffet forventes at have i og på kroppenTage hensyn til stoffets lugt og smagTage hensyn til om vi udsættes for stoffet fra jorden, luften eller drikkevandet. Grænseværdierne skal beskytte i dagligdagen gennem et helt liv, og også omfatte sårbare grupper som børn, syge og ældre.

Grænseværdier for luft - Miljøstyrelsen. Luftkvalitetskriteriet Luftkvalitetskriteriet er den højeste koncentration af kemikaliet i luft, som mennesker kan blive udsat for uden at få skadelige effekter på sundheden.

Grænseværdier for luft - Miljøstyrelsen

Luftkvalitetskriteriet skal forebygge skader på mennesker og miljø, der vedvarende er udsat for et kemisk stof i luften. Luftkvalitetskriteriet bliver også brugt til at fastsætte B-værdien. Luftkvalitetskriteriet bliver fastsat ud fra en vurdering af den viden, man har om de sundhedsskadelige effekter, der kan opstå ved udsættelse for stoffet. Ud fra de indsamlede data bliver der udarbejdet et kriteriedokument (baggrundsdokument) med kritisk gennemgang og vurdering af den indsamlede viden. Baggrundsdokumenterne for stoffer, der siden 2006 er fastsat luftkvalitetskriterier og B-værdier for, finder du her .

Grænseværdier for jord - Miljøstyrelsen. Jordkvalitetskriteriet Jordkvalitetskriteriet er det niveau, hvor jorden kan bruges frit uden, at det giver skadelige effekter på menneskers sundhed. – for eksempel til følsomme anvendelser, som bolig, børneinstitutioner og legepladser, hvor børn kan komme i direkte berøringmed jorden.

Grænseværdier for jord - Miljøstyrelsen

Grundvandskvalitetskriteriet Grundvandskvalitetskriterierne fastsætter krav til grundvandet under forurenede grunde, ved offentligt finansierede oprydninger, og ved deponering af restprodukter fra affaldsforbrænding. Afdampningskriteriet Afdampningskriteriet oplyser, hvor meget forurening, der må afdampes fra jorden til udeluften eller ind i bygninger på den forurenede grund, og som dermed kan påvirke indeklimaet. Afskæringskriteriet Afskæringskriteriet bruges til at bestemme indsatsen i forbindelse med oprydningen af en forurening.

Grænseværdier for vand - Miljøstyrelsen. I Danmark bliver grundvandet beskyttet, så vandet på langt de fleste vandforsyninger kan nøjes med en normal vandbehandling (iltning og filtrering) før det kan bruges som drikkevand.

Grænseværdier for vand - Miljøstyrelsen

Grundvandet kan dog i nogle tilfælde være forurenet med stoffer, som findes naturligt i de jordlag, som vandet hentes op fra, eller med kemikalier, som kan komme fra landbruget, husholdninger og virksomheder. Der kan derfor være behov for, at vandet bliver renset, før det kan bruges som drikkevand. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, som trådte i kraft den 31. maj 2011 og nr. 1134 af 1. december 2011, som trådte i kraft den 16. december 2011 og nr. 949 af 14. september 2012, som trådte i kraft den 1. oktober 2012 og nr. 976 af 3. oktober 2012, som trådte i kraft den 6. oktober 2012 og nr. 986 af 11. oktober 2012, som trådte i kraft den 12. oktober 2012.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynet

I medfør af § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes: § 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer. Grænseværdier for stoffer og materialer - AT-vejledning C.0.1 - Arbejdstilsynet. Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvordan grænseværdier kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer.

Grænseværdier for stoffer og materialer - AT-vejledning C.0.1 - Arbejdstilsynet

Støjgrænser - Miljøstyrelsen. Hvad betyder de vejledende grænseværdier?

Støjgrænser - Miljøstyrelsen

Vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Men fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende må man undersøge dem hver for sig. Grænseværdier for støj fra virksomheder Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Grænseværdier for støj fra vejtrafik Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er primært til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje.

Kemikaliepåvirkninger - DTU Fødevareinstituttet. Grænseværdier - DI. Hvad er en grænseværdi?

Grænseværdier - DI

Hvad betyder det, at et stof står på grænseværdilisten? Hvordan fastsættes en grænseværdi? Hvordan tilrettelægges arbejde med stoffer på grænseværdilisten? Hvad er en grænseværdi? Substitution af farlige stoffer og materialer - DI. Hvad er substitution?

Substitution af farlige stoffer og materialer - DI

Hvad er et farligt stof eller materiale? Hvornår skal substitution overvejes? Hvad skal indgå i substitutionsovervejelserne? Hvordan dokumenteres overvejelserne? Hvornår risikerer man et rådgivningspåbud? Hvad er substitution? Substitution betyder i denne sammenhæng erstatning af et stof eller materiale med et andet. Hvad er et farligt stof eller materiale? Toksikologi i arbejdsmiljøet - bind I. Toksikologi i arbejdsmiljøet - bind II. Kemikalier i EU - Det Økologiske Råd. Kemikalier i politik og hverdag - Det Økologiske Råd. Call For Action - Det Økologiske Råd. Retsinformation.dk - lovgivning. Bekendtgørelse om grænseværdier. Kemilex - Astma Allergi Danmark.