background preloader

תקשוב

Facebook Twitter

מורה

פדגוגיה. השתלמות. מסמך מדיניות - למידה בסביבה מתוקשבת. קמפוס וירטואלי. Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds. דרכי תקשורת. קמפוס וירטואלי. שאלון תקשוב כדורי. אפיון והערכת מידת השימוש בסביבה מקוונת להוראה וללמידה מורה יקר/ה לפניך שאלון המיועד לאפיין ולהעריך את מידת השימוש שאת/ה עושה בסביבה המקוונת לצרכי הוראה למידה.

שאלון תקשוב כדורי

מטרת השאלון היא לקבל מידע לצורך ההתפתחות המקצועית של המורים בתוכנית "התאמת מערכת החינוך למיומנויות המאה ה-21". אנא מלאו השאלון בקפידה. הערכת התקשוב גילה קורץ. עקרונות בעיצוב של סביבות למידה ממוחשבות. כתבה על אייפודים (דמרקר) >> תקציב משרד החינוך ל-2011-2012 יסתכם ב-35 מיליארד שקל ו-36 מיליארד שקל בהתאמה.

כתבה על אייפודים (דמרקר)

מדובר באחד התקציבים הגבוהים שישראל העמידה בשנים האחרונות למשרד. שר החינוך, גדעון סער, מעוניין להטביע את חותמו, אך נראה כי אין השקעה מספיקה בחינוך הטכנולוגי. בשלוש השנים האחרונות נעשתה קפיצה גדולה בעולם בתחום החינוך הטכנולוגי, אך לא בישראל. במחקר השוואתי בינלאומי (מחקר SITES) עלה כי רק בשליש מבתי הספר בישראל היחס בין מספר התלמידים למספר המחשבים ב-2006 הגיע ליעד שהציב משרד החינוך - 1:10.