background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Språkskatten - Pedagog Göteborg. En läsupplevelse på 90 sekunder. Jag har alltid varit nyfiken på hur man får en läsare att bli intresserad av böcker.

En läsupplevelse på 90 sekunder

Då jag vid några tillfällen arbetade i bokhandel förstod jag att det är en komplex sak att intressera för böcker. Läsaren som är i bokhandeln ville inte ha råd i egentlig mening utan ville hellre berätta om det de läst tidigare. Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning. Ibland får jag frågan hur man enkelt kan hjälpa eleverna att komma djupare in i texten men också hur man kan hjälpa dem reflektera över det de läser.

Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning

Jag brukar då bjuda på två tips och dessa tänkte jag också dela med mig av här. Det första tipset handlar om hur du kan få eleverna att veta vad det är de ska fokusera på i en text. Läser en elev en lärobokstext i exempelvis historia kan det vara en god hjälp att göra om de olika rubrikerna till frågor. När väl frågan är gjord är det den man ska försöka besvara när man läser stycket under rubriken. Med ett så enkelt knep kan eleven lättare veta vad det är den ska fokusera på under läsningen. Läsförståelse: Aktiv läsning - UR Skola. Läscirkel. Vad är sakprosa? Klass 8, Navets skola, Örebro. Hur kan vi lärare synliggöra för eleverna vad de ska göra egentligen? Textsamtal i en so-klass. Språkutveckling AGVF.pdf. Målet är att alla elever ska lyckas.

Språkutveckling AGVF.pdf

Det betyder att eleverna, genom språkligt stöd, ska utvecklas så långt som möjligt. En sådan språkut- vecklande undervisning har: » Höga förväntningar på eleven » Tydliga kunskapsmål och språkliga mål. Lässtrategier i ett kollegialt lärande. Läs högt och samtala! Sedan tidigare har forskning fört fram att vuxnas högläsning för barn stimulerar och utvecklar små barns språkliga förmåga men också den allmänt kognitiva utvecklingen.

Läs högt och samtala!

Högläsning leder till avläsbara förändringar i hjärnan. Svenska forskare som Mats Myrberg, Ingvar Lundberg och Karin Taube har så länge jag minns understrukit vikten av högläsning från den allra första början. Vi har det svenska forskningsprojektet SPRINT som studerar just betydelsen av interaktionen föräldrar-barn för barnens språkliga utveckling under perioden 18 mån-åk 1. Häromdagen refererade siten Dagens Medicin en nyligen publicerade artikel från den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.

Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför.

På gång i läsandets värld - Läsambassadören. 1438934880Publicerad 07.08.2015 kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare.

På gång i läsandets värld - Läsambassadören

Och nu talar jag inte om att läsa böcker eller artiklar om fotboll. Jag tänker på hur de gör när de ser en match och läser själva spelet. Själv är jag en god läsare av ganska många sorters texter, men när det gäller den här idrottsgrenen är min läsförståelse inte särskilt stark. Sedan jag blev fotbollsmamma har jag ändå kommit ett litet steg vidare i min läsutveckling och förstått att det handlar om mycket mer än att spelare i olika färgers tröjor sparkar bollen av och an mellan planhalvorna. Därför är läroboken så svår att förstå. Språkutvecklande arbete. Startsidan - Läsambassadören. IdékartotekCitatsamlingOrdförrådOrdkonst Den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman lasambassadoren(at)sydkusten.fi Georgsgatan 29 A 3, 00100 Helsingfors www.lasambassadoren.fi.

Startsidan - Läsambassadören

Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen.

Läslyftet

Grav språkstörning: Att undervisa i läsförståelse. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden.

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning

Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.” Actively Learn - läsverktyg på webben! Mallar och instruktioner. Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg.

För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal.

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg

Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Artikeln redogör för tidigare forskning för att sätta in läsloggarna i teoretiskt sammanhang. Den gemensamma grunden är idén om att tanke- och språkutveckling är två ömsesidigt beroende parallella processer; något som härrör från Vygotskij. Vägledd läsning – jag provar mig fram. Undervisning i svenska och psykologi på gymnasiet: Lässtrategier i kursen Svenska 2. De elever jag undervisar i Svenska 2 har i ettan på olika sätt och i olika situationer bekantat sig med de olika lässtrategierna.

Trots detta tycker jag inte att eleverna behärskar dem självständigt i alla sammanhang, och i takt med att texterna blir svårare behövs också mer stöttning och modellering. Att eleverna i dessa klasser håller på att ta ett stort kliv framåt i sin läsutveckling var något som jag skrev om i förra inlägget. Vi har dels arbetat med svårare faktatext i Svenska 2, dels läst antingen Candide av Voltaire eller Dvärgen av Pär Lagerkvist. Både skönlitteraturen och faktatexterna blir mer utmanande i tvåan och jag vet att många även har svårt för de ämnesspecifika texterna i till exempel Psykologi 2a, som jag själv undervisar i.

Jag tyckte helt enkelt att det behövdes en lektion då vi kunde prova, diskutera och lyfta fram strategierna lite mer intensivt. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Lasning_ger_oss_vingar.pdf. Läsmuskler. En viktig del i fysisk träning är koordination, att till exempel hålla koll på både armar och ben samtidigt. Och det är svårt! Goda-självständiga-läsare_140819.jpg (JPEG Image, 605 × 683 pixels)

Lässtrategier från fyra modeller. 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen. Lässtrategier från fyra olika modeller (Roe 2014). Ovanstående översiktsbild som pdf-fil: Översikt lässtrategier från fyra olika modeller Ovanstående figur tydliggör likheter och olikheter mellan de olika modellerna. Att hitta samband och dra slutsatser är varandras förutsättningar. Textkopplingar. Min läsning – Språkmakargatan.

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning.

Om läsning - Karolinska skolan. Students Annotating Text. Mosaic Listserve Tools. Undervisa lässtrategier by Cecilia Lind on Prezi. Ankomsten sigtuna 21 mars 14. ABC. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser. Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. Bokcirkel med åk 2 - Två pedagoger - ett klassrum. Lektionsförslag: Skriv in dig mellan olika stycken och allt vad som krävs för... Jag utgår från denna källa: Tove Jansson: Muminpappans memoarer, Gebers förlag 1968.

Som boken signalerar i sin titel handlar det om muminpappans tillbakablick på sitt liv. 120351_framgngsrika-lsare-i-alla-mnen-130419.pdf. Att förstå att man inte förstår. Eftersom det var slutet av ett kortare stycke stannade eleven upp sin läsning och tittade på mig. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Tuben   CORI 2. Tuben   CORI 1. En PT i läsning.

11. Att undervisa i läsförståelse. Reading RtI. "Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok" BFransson_handledning.pdf. ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” Lærer: Læsning er ikke en alene-ting.