background preloader

Timperley/Hattie

Facebook Twitter

Principer för lärares professionsutveckling @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Kommunförbundet Skåne har gjort en sammanfattning av Helen Timperleys forskning om ”Teacher professional learning and development” där hon summerar tio forskningsbaserade principer för lärares professionella lärande.

Principer för lärares professionsutveckling @ Nordström Education

Principer för lärares professionsutveckling Principerna bygger på fyra antaganden om att elevernas lärande påverkas i hög grad av lärarens förmåga att undervisa, undervisningen är en komplex verksamhet och formas av ett antal faktorer (personliga teorier) om vad som skall läras ut och hur det skall läras in. Koden till bättre lärande. Hoppet sätts till kollegiala lyft. I Helen Timperleys vetenskapliga modell (se nedan) är lärarnas delaktighet i att analysera problemen en förutsättning för att de ska bli engagerade både som individer och grupp.Läraryrket har en tradition av ensamhet och stolt individualism, sägs det ofta.

Hoppet sätts till kollegiala lyft

Det är ingen självklarhet att lärare ska dela med sig av de erfarenheter och så kallade ”tysta kunskap” som under lång tid utvecklats bakom stängda klassrumsdörrar. Men just nu pågår det en långsiktig förändring av hela fortbildningskulturen. Lärare ska tränas i att ge och få handledning, reflektera i grupp och utveckla nya samarbetsformer. Satsningar som Matematiklyftet och Läslyftet är exempel på det. Hundratals miljoner kronor satsas årligen på den typen av kollegialt lärande.Tiotusentals lärare omfattas av insatserna. Skolverket slår fast att detta är rätt väg att gå: ”När lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till bättre resultat hos eleverna. . – Vi hade problem med likvärdigheten. Lärmodul - "Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans" Kollegialt lärande och formativ bedömning, Skolverket Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Lärmodul - "Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans"

Diskussion Vilka erfarenheter har du av effektiv kompetensutveckling? Vad är utmärkande för den? Forskning visar att den största skillnaden i resultat är inte mellan skolor utan mellan klassrum. Planera. Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vad händer egentligen i klassrummet?

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. 4b.NT-inspiration.pdf. Learning Study - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Learning studies och lesson studies. Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt.

Learning studies och lesson studies

Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Vilka är de kritiska aspekterna? Lesson studies Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik.

Learning studies What is lesson study Resultatdialog 2010 under rubriken Det andra steget: lärares forskningsresultat som gemensam resurs. För mycket variation blir svårt för elever. Pernilla Nilsson vid högskolan i Halmstad har stor erfarenhet av att forska om lärares ämnesdidaktiska kompetenser.

För mycket variation blir svårt för elever

Bland dessa ingår kunskap om bra sätt att undervisa i ett ämne och kunskap om hur elever förstår ämnet och centrala begrepp som används i ämnet. I den här studien ville hon undersöka vad lärare lärde sig av att vara med i en learning study. Projektet gav ny kunskap om vad som kan hjälpa elever att lära sig om joner, men också om lärares professionella lärande. – Det är viktigt att vi med forskningen försöker identifiera och sätta ord på den där ibland tysta kunskap som lärare besitter, menar Pernilla Nilsson.

Från individuellt till kollegialt lärande @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Välkommen till en bloggserie om kollegialt lärande.

Från individuellt till kollegialt lärande @ Nordström Education

I en bloggserie på tre inlägg vill jag belysa VARFÖR utvecklings- och förändringsprocesser bör bedrivas genom ett kollegialt lärande, VAD säger forskningen och HUR man kan initiera och organisera det kollegiala lärandet. Forskning har visat att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas måluppfyllelse. I den svenska skoldebatten pågår en diskussion om tillgången på behöriga lärare, söktrycket och kvaliteten på befintliga lärarutbildningar och i dagarna kom även OECD med sin rapport om den svenska skolan. Den politiska debatten har tidigare präglats av fler nationella prov, tidigare betyg, ordning och arbetsro, högre lärarlöner och mindre administration som en lösning på de sjunkande resultaten i svensk skola.

Stark kultur och lärotradition av läraren som ensam varg Den svenska skolan har haft en stark tradition av ”stängda” klassrum. Top-down eller bottom up? Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem. En forskare som är i ropet bland lärarutbildningar och fortbildningar i Sverige är John Hattie.

Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem

Jag tänker nedan redogöra för det väsentliga i hans studie Synligt lärande för lärare samt komma med kritik och beröm. Hatties studie är en meta-metasyntes baserad på mer än 50 000 studier med 80 miljoner deltagande elever. Studierna Hattie sammanför tittar på faktorer som påverkar elevers studieprestationer. Genom studien utvecklas en metod som kan visa och rangordna positiva och negativa effekter på elevers resultat. Sammantaget analyseras 138 faktorer och rangordnas efter sina effektstorlekar. Sammantaget är alltså lärarens betydelse fundamental. Om man tittar närmare på kategorin läraren i studien ser man att variablerna lärarutbildning och ämneskunskaper hamnar långt ner på listan över effekter (se bild nedan).

Bilden är hämtad från sida 29 Exemplet ovan visar att Hattie bör studeras närmare för att man ska förstå studien och dess syften. /Elias Dietrichson. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.