background preloader

Educat 2.0

Facebook Twitter

JuditRue: Xarxa docent eduCAT 2.0 ht...

Materials de formació

Blog de xavier rosell: TED Videos On Education & Learning. Google Reader (1000+) Mapa d'aprenentatge Educat 2.0. Què és l'Educat 2.0?

Mapa d'aprenentatge Educat 2.0

L'Educat 2.0 és un programa que promou l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils i de sistemes de projecció interactiva a les escoles amb cicle superior de primària i als centres públics de secundària. No obstant, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els docents dels centres per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del seu projecte educatiu.

L'eix vertebrador del Programa educat 2.0 és de caire pedagògic i té com a focus principal que els alumnes adquireixin la competència digital i contribuir al desenvolupament de competències de caire transversal, com és ara la competència d'aprendre a aprendre, per facilitar-los un aprenentatge més autònom i personalitzat. (Mis) Sitios-Trabajos Educativos. Herramientas del siglo XXI en MatemáTICas 1,1,2,3,5,8,13,... Prezi es una herramienta muy atractiva para crear esquemas y mapas conceptuales con texto, imágenes, vídeo, etc.

Herramientas del siglo XXI en MatemáTICas 1,1,2,3,5,8,13,...

Explorad las opciones de navegación, puede que os gusten. Como habréis visto, se trata de una herramienta muy creativa con enormes posibilidades.