background preloader

Anskaffelser

Facebook Twitter

Etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser. T-1467 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Mer innovasjon og smartere innkjøp i staten. I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for hele 398 milliarder kroner.

Mer innovasjon og smartere innkjøp i staten

Det tilsvarer 14,5 prosent av BNP. Økt innovasjonseffekt av offentlige innkjøp vil få stor betydning både for offentlig sektor, næringslivet og ikke minst for folk flest som skal nyte godt av tjenestene. I dag la nærings- og handelsminister Trond Giske og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud frem regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Hele fem departementer står bak strategien. - Det betydelige omfanget av offentlige innkjøp gjør at en økning i innovasjonseffekten kan ha stor effekt. Strategien har blant annet følgende mål: St.meld. nr. 36 (2008-2009) LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. Skriv ut Sentrale forskrifter Lov om offentlige anskaffelser.

LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser.

. § 1. FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser. Skriv ut For å lenke til dette dokumentet bruk: Forskrift om offentlige anskaffelser Del I.

FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser

Alminnelige bestemmelser Kapittel 1. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Utskriftsvennlig versjon av veilederen (PDF, 1 Mb) Kjære leser, Du held no i handa ei ny og omfattande rettleiing til regelverket for offentlege innkjøp.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Eg er glad for å kunne by på denne samtidig med at eit fornya og forbetra innkjøpsregelverk trer i kraft. Målet er at rettleiinga skal vise veg på eit viktig og til tider komplisert område, og bli eit nyttig verktøy for dei som arbeider med dette til dagleg. Regjeringa er opptatt av å ha eit regelverk som virkar godt, av di det offentlege nyttar meir enn 200 milliardar kroner på kjøp av varer og tenester, bygg og anlegg. Eg nytter høve til å framhalde at offentlege innkjøp må skje på ein måte som vekker tillit i omverda. Ei anna nyskaping i regelverket er eit krav om at innkjøparar skal ta omsyn til universell utforming i planlegginga av alle innkjøp. Innkjøp er eit område som i dei seinare åra har fått stadig meir merksemd hos offentlege verksemder. Eg ynskjer dykk lukke til, og voner at rettleiinga kjem til nytte.

Oslo, november 2006. Vurdere behov - DIFI. I starten av anskaffelsen er muligheten til å påvirke kostnadene størst.

Vurdere behov - DIFI

God planlegging sikrer effektiv gjennomføring og en vellykket anskaffelse. Krav til konkurranse gjelder for alle kjøp til offentlig sektor. For anskaffelser over kr. 100 000 eks. mva. bør hele prosessen følges for å sikre et best mulig innkjøp. For anskaffelser under kr. 100 000 eks. mva. anbefaler vi bruk av det forenklede skjemaet ”Sjekkliste for anskaffelser under 100 000,-”. Alle anskaffelser starter med en vurdering av hvilket behov som skal dekkes og hvordan dette kan dekkes. Vurdere behov er delt inn i steg: Definere behov, tydeliggjøring av hvilket behov som skal dekkes Verifisere behov, vurdering av ulike måter å dekke behovet Beslutte behov, konklusjon på hvordan behovet skal dekkes.

Se kunngjøring - Doffin. Se kunngjøring - Doffin. Se kunngjøring - Doffin. Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang Helse Sør-Øst, avd.

Se kunngjøring - Doffin

Sykehuspartner, vurderer å utarbeide informasjonsgrunnlag og kravspesifikasjon, samt å gjennomføre en anskaffelse som skal lede frem til innføring av IKT-verktøy og tjenester for identitetshåndtering (IDM). Helse Sør-Øst består av 10 helseforetak, med ca 70 000 brukere. Det er behov for en mer fleksibel, enklere og mer effektiv IKT tilgangsstyring. Helse Sør-Øst ønsker i størst mulig grad at dette skal automatiseres, basert på informasjon fra forskjellige autoritative kilder.

En eventuell anskaffelse skal kun dekke IDM, og vil ikke være en komplet IAM anskaffelse. Videre er det ønskelig at eventuelle verktøy og tjenester som velges, skal forenkle og automatisere identitet og tilgangsstyring i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har etablert en bruker portal (Service Manager) for selvbetjening som IDM skal integreres med. I møtene er det ønskelig at leverandørene blant annet omtaler: • Sikkerhet, sporbarhet og tilgjengelighet. Gjennomføre konkurranse - DIFI. Miljø - DIFI. Terskelverdier. Statens standardavtaler (SSA) - Difi. Her kan du laste ned alle Statens standardavtaler.

Statens standardavtaler (SSA) - Difi

Avtalene dekker kjøp av IT- og konsulenttjenester. Kurs og arrangementer om statens standardavtaler Difi arrangerer 6 kurs i Statens standardavtaler hvert år, 3 om våren og 3 om høsten. I tillegg arrangeres det en årlig konferanse om temaet. Du kan lese mer om kursene under SSA-kurs eller ved å gå til Difis kurs-sider på www.kurs.difi.no. Følge opp leveranse og kontrakt - DIFI. Bruk av e-handel og elektronisk faktura vil gi en betydelig forenkling av innkjøps- og betalingsprosessen, for mer om dette se egne sider om e-handel.

Følge opp leveranse og kontrakt - DIFI

Oppfølgingsfasen er i liten grad omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Etablering av gode oppfølgings- og rapporteringssystemer er derfor viktig for å sikre at leveransen er i samsvar med kontrakten. Det må etableres gode prosesser for hvordan kjøp skal gjennomføres og følges opp. Prosessene må være godt kjent hos leverandøren og i egen virksomhet.

Virksomheten må følge opp konkrete bestemmelser i kontrakten som at: begge parter oppfyller sine forpliktelser i henhold til det som er avtalt frister holdes og ansvar for å følge opp de ulike forhold plasseres den kontroll og de undersøkelser som avtalen krever blir foretatt det reklameres i tide leverandøren gis anledning til å rette opp feil innen en viss frist det sanksjoneres hvis nødvendig rutiner og pålegg følges opp avvikling og avslutning av kontrakten.