background preloader

Llengua Niebla Niubó Pujol

Facebook Twitter

Benvingut a Escola en català. Escuelas de Lengua Española - ELE - Universidad de Salamanca. Cursos de Llengua Catalana - - Universitat de les Illes Balears. Horari d'atenció telefònica de 9 a 11 hores, de dilluns a divendres.

Cursos de Llengua Catalana - - Universitat de les Illes Balears

Per matricular-vos a un nivell heu de poder acreditar la suficiència del nivell immediatament inferior; en cas contrari, la matrícula no us serà admesa o, si ja heu pagat, us serà anul·lada i haureu de presentar una instància perquè se us en torni l'import. Llavors, per formalitzar la inscripció cal: 1. Informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 17 30 15) o al correu carles.canals@uib.cat. 2.

Al compte corrent de BMN "Sa Nostra" (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada. 3. Inscripció en format pdf per descarregarCòpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrésFotocòpia del DNICertificació bancària de titularitat, per part de la persona que es matricula, d'un compte corrent (document necessari en cas d'anul·lació del curs i devolució d'ofici de l'import de la matrícula). 4. 5. 6. A) Malaltia greu justificada. b) Situació de discapacitat sobrevinguda. 7.

Els articles - ORTOGRAFIA PER A PRIMÀRIA. Conjugació - Llengua catalana - Primària. Curso online de ortografía y gramática de la lengua española « Formación para traductores. Conjugación verbo español: futuro, indicativo, subjuntivo, verbos irregulares, terminaciones. Ortografia-catalana.pdf. Reglas de ortografía. Curiositats de la llengua catalana. Curiosidades de la lengua española. 20 libros clásicos de la literatura española. En este post os reseño 20 libros clásicos fundamentales de la historia de la literatura española que no deben faltar en vuestras bibliotecas personales.

20 libros clásicos de la literatura española

Cantar de Mio Cid Cantar de Mío Cid Anónimo Poema épico, se trata del texto más representativo del arte de los juglares españoles de la edad media. El poema fue escrito por primera vez en 1110, inmediatamente después de sucedidos los hechos a los que se refiere. El poema, dividido en tres partes o cantares, narra el injusto destierro y las aventuras del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. El Buscón La vida del Buscón Francisco de Quevedo La Historia de la vida del Buscón, indiscutible cima del arte literario español, es un polémico ejemplo de novel picaresca. Libro del buen amor Libro del buen amor Juan Ruiz, Arcipreste de Hita El Libro de Buen Amor es, por su originalidad, la obra más sorprendente y representativa de la literatura medieval española. Lazarillo de Tormes Lazarillo de Tormes Anónimo Novelas ejemplares El Alcalde de Zalamea Don Juan Tenorio.

Llibres del gènere Literatura catalana clàssica. Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain. En aquests moments els 16 fitxers s'estan revisant i digitalitzant electrònicament per tal que tothom tingui la possibilitat de consultar-los en xarxa.

Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain

Per ara i de manera força provisional es donen a conèixer, encara que incompletes, les lletres A-Z, la bibliografia corresponent, les datacions dels texts, etc. La feina d'edició s'hauria pogut simplificar prescindint de les cèdules procedents de les obres que més tard foren publicades amb tota garantia i de les quals ja es posseeixen despullaments. Per exemple, es podrien eliminar les fitxes procedents del Tirant lo Blanch, de les cròniques de Desclot i Jaume I, obres de Ramon Llull i Bernat Metge i més encara. Per al Curial e Güelfa, per posar un exemple, Faraudo va disposar només de l'edició d'Antoni Rubió i Lluch (1902), malgrat que després han aparegut les dues bones edicions curades per Ramon Miquel i Planas, d'una banda, i per Ramon Aramon i Serra de l'altra.

TH_01_001_130_0.pdf. Llengua castellana. Buscar. CFA Arquitecte Jujol. Diccionario de la lengua española. Treballem la llengua. Institut d'Estudis Catalans - Diec2. Google Traductor.