background preloader

Bibliografia

Facebook Twitter

Fonética y fonología - Enrique Obediente. Untitled. L'ús del llenguatge a l'escola. Juegos de expresión oral y escrita. Expressió i comunicació. El llenguatge. Els infants, com els adults, neces­si­ten el con­tacte amb els altres per créi­xer i ser feli­ços L’ésser humà així que neix neces­sita expres­sar-se i comu­ni­car-se amb el món que l’envolta.

Expressió i comunicació. El llenguatge

Fins i tot abans de ser-ne cons­ci­ent emet mis­sat­ges al seu entorn per tal que les seves neces­si­tats siguin ate­ses. Un cop neix, l’infant pri­mer actua a par­tir de les con­duc­tes refle­xes, acti­vi­tats sen­so­ri­als i moto­res per anar apre­nent a expres­sar-se i comu­ni­car-se de mica en mica per mitjà del llen­guatge. El llen­guatge és una facul­tat humana que per­met comu­ni­car els pro­pis pen­sa­ments i sen­ti­ments.

Cons fonologica. La Consciència Fonològica per a Mestres. Justificació el juego. Trealu a2014 vidal mireia com afronten infants. CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. Cons fono jocs 3. RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL. Avui compartim amb vosaltres una idea per treballar la correspondència fonema-grafema amb els més petits.

RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

Però abans, què tal si fem un repàs sobre per què cal treballar la correspondència fonema-grafema? Som-hi doncs. Un altra tòpic rellevant per al desenvolupament i adquisició de la lectura i l’escriptura és la correspondència fonema-grafema. Aquest coneixement és important per poder desxifrar el codi escrit i per poder representar els sons. Aquest tipus d’habilitat és la que es duu a terme, segons la teoria de la doble ruta de la lectura de paraules i de l’escriptura.