background preloader

Språk

Facebook Twitter

Danska Norska fakta. De svenska dialekterna i Finland - Institutet för de inhemska språken. I kustområdena i Finland talas svenska dialekter som härstammar från det fornsvenska språk som svenska kolonister förde med sig från Mellansverige från och med 1100-talet.

De svenska dialekterna i Finland - Institutet för de inhemska språken

Vid en indelning av svenska dialekter i större huvudområden brukar de svenska dialekterna i Finland och de svenska dialekter som tidigare talades i Estland sammanföras till gruppen östsvenska dialekter. De östsvenska dialekterna har flera gemensamma drag med de uppsvenska, men också med de norrländska dialekterna. Dictionary definitions you can understand - YourDictionary. English-Zone.Com. EU – DG Translation – Translating EU texts made easier — links to resources. The Evolution of Languages. Forvo: uttalslexikonet. Världens alla ord uttalade av modersmålstalare. Free English Online Dictionary * Grammar * Word Fun.

Glosbe - Online-lexikon med över 1 000 språk och 40 000 000 översättningar. Institutet för de inhemska språken. Institutet för språk och folkminnen. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2010:943 - Riksdagen. Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2010:943 - Riksdagen

Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Minoritet.se. Minoritetsspråk (Tidningsbilaga) Nordiska språk. Nordiskt samarbete - Språk. I en stor del av Norden talas språk som är så nära besläktade att ett flertal av nordborna med liten ansträngning kan förstå varandra.

Nordiskt samarbete - Språk

Den här språkliga gemenskapen är det som ofta kallas nordisk grannspråksförståelse. Men det talas också språk i Norden som står utanför denna släktskap. Samtidigt används engelska allt oftare som gemensamt språk både i professionella och kulturella sammanhang. Det sätter press på grannspråksförståelsen i Norden. Den språkliga gemenskapen mellan danska, norska och svenska står också inför andra utmaningar. Våra attityder och förväntningar formas bland annat av om vi överlag möter grannspråken i vardagen. Omniglot - the online encyclopedia of writing systems and languages. OneLook Reverse Dictionary. <div id="needs_javascript"><center><b>Note: The new Reverse Dictionary requires JavaScript.

OneLook Reverse Dictionary

</b><br /><img src="/img/a.gif? Q=omg_a_user_without_js"> If you have disabled JavaScript in your browser, please <a href=" it for this site</a> or use the <a href="/? W=entersearchhere&loc=revfp_legacy">old version of the reverse dictionary</a> here. Ordboken.nu - Siten för dig som vill hitta ordböcker, lexikon, uppslagsverk, ordlistor m.m.

Ortnamn - Lantmäteriet. Vi tillhandahåller ortnamn för olika samhällsbehov, till exempel kartor och vägskyltning.

Ortnamn - Lantmäteriet

Fastställer ortnamn i fastighetsregistret, kartor och databaserGer råd och stöd till myndigheter och privatpersonerFörvaltar och utvecklar OrtnamnsregistretÄr remissinstans vid regeringens och andra myndigheters namnbeslut För att öka kunskap och medvetenhet om ortnamnens roll i samhället genomför vi riktade utbildningar. Ortnamnen berättar. Riksantikvarieämbetet. Spontana ortnamn har skapats sedan urminnes tider.

Riksantikvarieämbetet

Långt ifrån alla har överlevt tidens tand, men det finns ändå många som går tillbaka till järnåldern och säkert också en del som skapades ännu tidigare. De är alltså flera tusen år gamla. Det är alltid svårt att uttala sig säkert om enskilda namn, men generellt brukar man säga att namn på stora naturlokaler är mycket gamla och ofta hör till de allra äldsta namnen i en bygd: sjönamn som Vättern ”vattnet” och Vänern ”den hoppingivande”, önamn som Hisingen ”den kluvna (ön)” och Väddö ”ön där man jagar/fiskar”, ånamn som Emån ”vattnet, ån” och Nissan ”den glänsande” är exempel på sådana riktigt gamla naturnamn. Språkbruk. Språket (Program i P1) Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen. Lagens innehåll och syfte 1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket.

Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen

Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang. 2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk. 3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Tidningen i en ordklass för sig.

Svenska språket i världen. Synonyms.net. Verb conjugation on-line in 10's of languages. OnlineWindowsFor DevelopersAbout ...

verb conjugation on-line in 10's of languages

Verb Conjugation On-line The On-line Verb Conjugator Supported Languages Afrikaans Albanian Ancient Greek Arabic Asturiano Batticaloan Portuguese Cape Verdian Catalan Chinese Corlai Creole Portuguese Czech Danish Dutch English Esperanto Etruscan Faroese Finnish French Galician German Gothic Hausa. Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Word2Word Language Resources.