background preloader

Przepisy prawne

Facebook Twitter

Edukacja medialna. Wróć do spisu treści Wiedza w pigułce ?

Edukacja medialna

Każdy wytwór aktywności twórczej, niezależnie od jego wartości artystycznej, jest utworem. Utwory są chronione prawem autorskim. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dlatego większość informacji, z których korzystamy, jest przedmiotem prawa autorskiego. Utworem jest także konkretne wyrażenie pewnej idei. Prawa autorskie to złożony system uprawnień, obowiązków i zezwoleń, który określa, co wolno robić z utworem, a co wymaga zgody posiadaczy praw. Początkowo prawo autorskie miało zastosowanie do książek. Podstawą formułowania prawa autorskiego w XVIII wieku w Europie było przekonanie, że autora i jego dzieło łączy nieuchwytna, ale realna więź. Pomysł na lekcję ?

Prawo autorskie dotyczy wszystkich. Cele operacyjne Uczestnicy i uczestniczki: Przebieg zajęć Ewaluacja utwór. Legalna Kultura - Edukacja z zakresu prawa autorskiego<br />i ochrony własności intelektualnej. Edukacja z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej Scenariusze lekcji z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej do realizacji na godzinach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i w ramach programów realizujących treści dotyczące edukacji medialnej.

Legalna Kultura - Edukacja z zakresu prawa autorskiego<br />i ochrony własności intelektualnej

Scenariusze lekcji Sortuj | Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Kontakt z metodykiempomysły, pytania, wątpliwości Kontakt z prawnikiemtu możesz zadać pytanie dotyczące wykorzystania prawa autorskiego w codziennej pracy w szkole Kontakt z metodykiem Jeśli chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zamieścić na stronie własny scenariusz metodyczny lub artykuł, skontaktuj się z naszym metodykiem: metodyk@legalnakultura.pl. Moja przygoda z prawem autorskim. Prawo autorskie - Przepisy krajowe. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Prawo autorskie - Przepisy krajowe

Prawo kultury. Jedną z podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się wolnymi licencjami jest poprawne opisywanie za ich pomocą licencjonowanych utworów.

Prawo kultury

Błędny opis może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z utworu zgodnie z licencją. Jakie wobec tego są zasady poprawnego opisu licencji udostępnianego utworu? Informacje te ważne są nie tylko dla twórców, ale także osób, które chcą korzystać z rozpowszechnianych na wolnych licencjach treści. Elementy opisu licencji Warto podkreślić, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący, ortodoksyjny schemat oznaczania utworów na wolnych licencjach. 1. Zgodnie z polskim prawem zawsze zobowiązani jesteśmy do odpowiedniego informowania o twórcy wykorzystywanego utworu. W przypadku utworu posiadającego wielu autorów wymieniamy ich wszystkich, chyba, że radykalnie zwiększy to objętość informacji licencyjnej. 2.

Publikując utwór zobowiązani jesteśmy także do podania informacji pozwalającej na zidentyfikowanie jego źródła. 3. 1. 2. Źródło: Internet. Zasady wytyczania dróg ewakuacyjnych w obiektach - Praca i zdrowie - Czytaj - bhp.abc.com.pl. Jeszcze dwadzieścia lat temu na wszystkich szkoleniach przeciwpożarowych uczono, że głównym zadaniem pracowników ma być ewakuacja mienia pracodawcy oraz gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zasady wytyczania dróg ewakuacyjnych w obiektach - Praca i zdrowie - Czytaj - bhp.abc.com.pl

Wprawdzie ten ostatni obowiązek wynikał z przepisów obowiązującej wówczas ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jednak generalnie przeważała niezrozumiała dla znających specyfikę pożaru zasada przedkładająca ratowanie mienia nad zdrowie czy nawet życie ludzi. Czasy się zmieniły i nikt chyba nie zaprzeczy, że w ciągu ostatnich kilku lat wygląd naszych wnętrz mieszkalnych i biurowych uległ diametralnej zmianie. Drewniane meble i elementy wyposażenia ustąpiły nowym materiałom i przedmiotom, które mają jedną wspólną cechę – w przeważającej większości wykonane są z tworzyw sztucznych.

Pożar, który wybucha w tak wyposażonym pomieszczeniu błyskawicznie niesie za sobą śmiertelne zagrożenie. Waldemar Kubik. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw) Art. 1.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 1) w art. 1: a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie: „2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, b) dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu: „8) funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”; 9) funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych; ABC praw autorskich - Prawa autorskie - prawa autorskie w sieci, utwory pracownicze, prawa autorskie w firmie.