background preloader

העשרה מתמטית

Facebook Twitter

מדעי המתמטיקה. פעילויות במתמטיקה למצטיינים יסודי. PCMI @ MathForum: SSTP: Resources for Teachers. שבילים למצוינות ז. שבילים למצוינות - חומרים למורה. מכון ויצמן בהתכתבות רמה 1 ג-ד. משימה 3 - יחידת לימוד " פיבונאצ'י. חקירה 1.

משימה 3 - יחידת לימוד " פיבונאצ'י

הוסף 3 מספרים נוספים לסדרת פיבונאצ'י. 2. כתוב 3 סדרות שונות שהחוקיות בהן זהה לסדרת פיבונאצ'י. 3. Mfklessons-fibonacci-all. אלף אפס - שעשועי מתמטיקה. פעילויות העשרה לכיתה בהישג יד. פעילויות ליסודי. תוכנית לימודים במתמטיקה. 23 הבעיות של הילברט - הילה למתמטיקה. מר חשבון: אל"ף בי"ת של אחת ושתיים: ללמוד לחשוב 1: העשרה אינסטרומנטלית לכיתות ד'-ה' ללמוד לחשוב 1: העשרה אינסטרומנטלית לכיתות ד'-ה': לומדים את שפת החשיבה והלמידה מחפשים חוג לילדים שתכליתו פיתוח החשיבה?

מר חשבון: אל"ף בי"ת של אחת ושתיים: ללמוד לחשוב 1: העשרה אינסטרומנטלית לכיתות ד'-ה'

מצאתם!