CulturaAudiovisual

Facebook Twitter

Pepe Novellas on Prezi. Cultura Audiovisual. Programacion_CAM_2010_2011. Educacionplasticayvisual - UNIDADES DIDÁCTICAS CAM. Index. Victoria Contreras Flores - ARTS. "My "Disasters" are of a non-evident way, no spectacular, customary, sometimes not at the first sight, some disguised as happy events.

Victoria Contreras Flores - ARTS

Unlike Goya, I was able to choose to restrain the wish to paint other people’s blood and pain: today television does it enough.Usual "tragedies" although some does not look like. They talk about a daily common war, a not always silent fever wich we all suffer although some survive and some dose to forget it. " "Mis "Desastres" lo son de una forma poco evidente, nada espectacular, cotidiana, a veces imperceptibles a primera vista, disfrazados, algunos incluso, de acontecimiento feliz. Al contrario que Goya, yo he podido elegir contener mis ganas de pintar la sangre y el dolor de otros: hoy ya lo hace bastante la televisión. "Tragedias" habituales aunque algunas no parezca que lo son. Formats de la imatge digital. Tema 1: Els components d'una imatge. El llenguatge visual utilitza les imatges per comunicar missatges.

tema 1: Els components d'una imatge

Les imatges són signes que tenen una forma concreta, el significant, i transmeten un missatge, el significat. Les imatges estan formades per uns elements bàsics; els elements del llenguatge visual. Aquests elements es relacionen entre ells segons un codi específic i fan possible que hi hagi comunicació. El llenguatge visual està format per: els elements visuals, els elements conceptuals i els elements de relació. » Els elements visuals són els que veiem a primera vista i caracteritzen l'aspecte extern de les coses. La forma, la grandària, el color i la textura són elements visuals. » Els elements conceptuals són elements invisibles, fruit del pensament racional i permeten determinar l'estructura de les coses i representar-les d'una manera geomètrica. SUMARICAVdef. Upf_anàlisi_missatges by Inglés Enric on Prezi. SUMARI DE CULTURA AUDIOVISUAL - CULTURA AV. Conéixer l'ArtA través d'un quadreLa publicitat del S.XX Producció i expressió amb imatges manuals i tecnològiques:La imatge fixa: la imatge fotogràfica.

SUMARI DE CULTURA AUDIOVISUAL - CULTURA AV

UNITAT 6. La imatge fotogràfica. 1 La composició fotogràfica, 1; 2. Imatgina: CONTINGUTS ASSIGNATURA. Molts són els anuncis que diariament contemplem voluntaria o involuntariament.

imatgina: CONTINGUTS ASSIGNATURA

Ens fascina la bellesa de les seves imatges, la música o l'originalitat dels missatges. També ens aporten informacions que ens poden interesar o no, però el que intenten sempre es imposar-se i convèncer.Cal que tinguem molt present que la publicitat pot influir inconscientment en la nostra manera de pensar, de viure i d'entendre el món. Incidirà en els desitjos i en el comportament de la gent, per tant hem de desenvolupar una actitud crítica vers el fenomen publicitari i aprendre a llegir els anuncis amb objectivitat. Comencem aquest tema coneixent alguns aspectes bàsics sobre la publicitat. Anuncis de producteAnuncis de serveisAnuncis de consells intitucionals. Untitled Document. Aquest és un lloc web que conté materials i recursos per a les matèries del Batxillerat d'Arts.

Untitled Document

Hi podeu trobar orientacions i propostes de com enfocar les matèries acompanyades d'un llistat d'unitats temàtiques. Cada una de les unitats conté una seqüència d'activitats, els materials pertinent per a dur-les a terme i una bibliografia específica. 365 Concepts.

Mitjans de comunicació

Publicitat. TEMARIO - Cultura Audiovisual I.E.S. Zurbarán (Badajoz) Web.educastur.princast.es/proyectos/comadeva/programacion.html. Plas-TIC: CULTURA AUDIOVISUAL 1º BACH. Recursos. Estimad@ amig@: ACTUALIDAD: ESPIRAL EDUBLOGS EN LA RECTA FINAL DE LA INSCRIPCIÓN AL PREMIO En esta cita semanal queremos recordarte que el plazo de inscripción al PREMIO ESPIRAL EDUBLOGS está a punto de finalizar.

Recursos

De hecho concluye el próximo domingo ... Audiovisuals. CURS AV B7films. Culturaudiovisual.mifotoblog.com - CULTURA AUDIOVISUAL. Com sabeu, fa uns quants mesos varen tancar els cinemes Renoir de Palma.

CULTURA AUDIOVISUAL

Un tancament anunciat amb antelació, és veritat, per l’empresa propietària, i que s’unia a una dolorosa llista d’ altres cinemes que han anant desapareixent de Ciutat els darrers deu anys: ABC, Rialto, Avingudes… que ha deixat el centre urbà pràcticament orfe de sales. Però en aquest cas, la situació era més dramàtica ja que els Renoir eren els únics que projectaven pel·lícules en versió original i de cinematografies no exclusivament nord-americanes i allunades del cinema comercial.

Docs Cine i televisió

Open Culture. Introducció. Què és un conte?

Introducció

Opinions de: Vladimir Propp Bruno Bettelheim Marie Louise Von Franz Altres tipus de narracions utilitzades: Contes moderns Faules Mites Què és un conte? Abans de tot voldríem especificar que de contes ni ha molts i si bé en el nostre treball no deixem de banda cap altra tipus de narració que pugui ser utilitzada per a desenvolupar les habilitats socials i l'adquisició de valors, hem preferit però la utilització dels anomenats contes meravellosos per a segons quins tipus de treball com anireu veient en les activitats desenvolupades.

Exposicions

Eines Web 2.0 CAU. Cinema. Storyboard. Blocs sobre CAU. Lectura d'imatges. Webisodes. Còmic. Fotografia i Cartellisme.