background preloader

Oppfordringer, veiledning og tiltak

Facebook Twitter

Olweusinternational. Hvordan forebygge mobbing? - Barne- og ungdomsarbeiderfag. Et afrikansk ordspråk sier:«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn.»

Hvordan forebygge mobbing? - Barne- og ungdomsarbeiderfag

I dette ligger det at alle må stå for det samme, og at alle må følge opp. Vi voksne må stå for de samme verdiene, gripe inn når noe negativt skjer mellom barna, og løfte fram det som er positivt som vi ønsker å forsterke. FUG: Stopp mobbing! Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2006) sier at barnehagen har en samfunnsoppgave i å forebygge mobbing tidlig. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utviklingen av problematferd som diskriminering og mobbing. Kunnskapsløftet skal i perioden 2006–2011 bli evaluert på ulike måter. Det finnes en rekke tiltaksprogram som skolene kan bruke for å forebygge mobbing. Slike tiltak har også hatt positiv effekt på annen antisosial atferd som for eksempel hærverk, tyveri og skulk, og de har ført til økt trivsel og et bedre sosialt klima.

Utfordringer til deg. Tiltak mot mobbing treffer ikke godt nok. Skoler som er gode på skolemiljø, jobber mye og bra med forholdet mellom lærer og elev, tydelig klasseledelse og regler for korrekt oppførsel.

Tiltak mot mobbing treffer ikke godt nok

Men selv på disse skolene skjer det mobbing. En ny studie viser at skolene legger for lite vekt på det å skape en fellesskapsfølelse i klassen. En større satsing på miljøbygging vil ha god forebyggende effekt. NOVA og AFI ved Høgskolen i Oslo og Akershus har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen.

I den andre rapporten fra prosjektet har forskerne Ingunn M. . – Vi har valgt ut 20 barne- og ungdomsskoler som arbeider godt og systematisk med skolemiljøet, for å undersøke hvordan de jobber, og hva de får til, forteller Eriksen. Skolene bruker i hovedsak tre strategier for å skape et godt psykososialt miljø: atferdsregulering, relasjonsarbeid og miljøbygging. Å regulere elevenes atferd er viktig – Skolene som deltar i studien, jobber veldig godt med atferdsregulering, understreker Eriksen. Tiltak mot mobbing i skolen - Tidlig Intervensjon. Tiltak mot mobbing i skolen Det finnes flere virksomme programmer for håndtering og forebygging av mobbing i skolen.

Tiltak mot mobbing i skolen - Tidlig Intervensjon

Under finner du to programmer som er evaluert og godt dokumentert i Norge. Effekten av programmene vil selvfølgelig avhenge av hvordan de implementeres i den enkelte skole og klasse. Oppsumm sluttrapp manifest mobbing. Arbeid mot mobbing veileder bm. Mobbing i skolen. Verktøy mot mobbing Olweusprogrammet er et tiltaksprogram mot mobbing, og har tiltak på skole-, gruppe-, og individnivå.

Mobbing i skolen

Programmet kan benyttes både på barne- og ungdomstrinnet, og har et 18 måneders opplæringsløp som involverer alle på skolen. Olweus-programmet. Hva er Olweusprogrammet? Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til: E-post: Olweusprogrammet@uni.noTelefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70.

Hva er Olweusprogrammet?

Mobbing på skolen - hva kan du gjøre? Offentlig og kvalitetssikret Hva regnes egentlig som mobbing?

Mobbing på skolen - hva kan du gjøre?

Norges regjering har i noe som kalles "Manifest mot mobbing" definert mobbing slik: ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”. På bakgrunn av det kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn: Trakasseringen er ondsinnet og rammende. Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Si ifra raskest mulig! Ikke la det gå lang tid før du tar opp det som plager deg på skolen. Les også: Mobbing blant unge Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine når du skal prate med skolen. Det kan også være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg i praten med skolen, slik at du husker hva du vil si. Skriv ned episoder Dersom skolen ikke forstår hva du opplever eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder.

De ansatte plikter å hjelpe deg! I beste mening bokmaal nettversjon. Hvordan håndtere mobbing på skolen? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. For første gang i Norge ble en kommune 1. februar 2012 dømt i Høyesterett for ikke å ha grepet inn i en årelang mobbesak mot en elev.

Hvordan håndtere mobbing på skolen? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Dommen er et godt eksempel på det ansvaret skolen har for å forebygge, avdekke og gripe inn i mobbesaker. Se nettsaken med dommen her. Se også artikkel om hvordan Sarpsborg-skolene ønsker å ta større ansvar for digital mobbing sammen med foreldrene og elevene. Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget (her sitter elever, foreldre, ansatte, skoleleder, politiker) kan: Mobbing - voksne må være oppmerksomme - Voksne for Barn. Mobbing – voksne må være oppmerksomme Barn synes mobbing er skamfullt og vil ofte ikke innrømme at de er utsatt.

Mobbing - voksne må være oppmerksomme - Voksne for Barn

Det er viktig at voksne følger med og også leser kroppsspråk, holdning og humør. Den 15.01.16 Ensomhet er tabubelagt Har du en tenåring som sliter med å få venner, så forsøk å få til en god dialog. Den 08.12.15 Alene hjemme etter skolen Far er bekymret for William (10) som blir med kamerater hjem, der det ikke er noen voksne som holder oppsyn. Den 09.03.15.