background preloader

Språkutveckling alla ämnen

Facebook Twitter

Ett kritiskt samtal om genrepedagogik – Ordklyverier. Genrepedagogik har varit den rådande pedagogiken de senaste åren när vi talar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, mycket tack vare Pauline Gibbons.

Ett kritiskt samtal om genrepedagogik – Ordklyverier

I det här samtalet som modereras av Lisa Gannå, diskuterar Britt Johansson och Caroline Liberg genrepedagogiken, som de jobbat med länge. Johansson talar om de faror hon kan se, trots att hon har kunskaper om och håller kurser i genrepedagogik och “levt med det” sedan 2004. Varför? Det är den viktigaste frågan vi alltid måste ställa oss, säger Liberg och hänvisar till sin handledare på lärarutbildningen, som fortfarande finns med henne på den ena axeln. Vi måste veta varför vi gör just det vi gör, just med de elever vi har och varför vi gör det just nu. Lärarrollen har förvandlats från en didaktiker som gör egna val, till någon som verkställer politikers beslut. ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse” Larmrapporter om svenska elevers sjunkande läsförmåga kommer med viss regelbundenhet och når sin höjdpunkt när Pisaresultaten publiceras, nästa gång i december.

”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse”

Men alltför sällan undersöks de bakomliggande orsakerna till nedgången utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, det vill säga hur undervisningen ska anpassas efter respektive skolämne. Ett exempel på detta är en larmrapport publicerad av Lärarnas riksförbund (LR) 2014, där grundskollärares uppfattningar om elevers läsförmåga undersöktes via enkätsvar. Resultatet visar att hela 40 procent av de 1.035 tillfrågade högstadielärarna, med ansvar för svenskämnet, anser att deras elever inte har tillräcklig läsförståelse när de börjar årskurs 7, vilket ansågs vara det mest alarmerande resultatet. Detta väcker några centrala frågor som bör uppmärksammas när skolans fallande resultat i läsförståelse diskuteras. Uttrycksformer för upptäckare - inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan inspirera till utveckling av skriftliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare - inspiration

I det här materialet kan du hitta beskrivningar av hur man kan arbeta med några av dessa texttyper samt exempel på texter i olika genrer. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Journalistik Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Tidningsuppslag (4,8 MB) Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken. Skolverkets filmer.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete Play all Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Skolverkets filmer

Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. 14:03 23:48 10:02 12:35 13:45 9:57 10:25 7:36 12:38 This item has been hidden Förskolan Play all Lär dig mer om skollagen, läroplanen och de allmänna råden för förskolan. 9:19 6:51 This item has been hidden Elevhälsa Play all Filmer från fortbildningsinsatserna inom Skolverkets uppdrag att under åren 2012-2015 genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. 30:47 10:02 7:15 2:01 8:22 12:55 This item has been hidden This item has been hidden.

Informationstjuvar. Strategier för ordförståelse. Hur blir man klok på sitt andraspråk - om att lära och lära på ett andraspråk. Framgångsrika läsare i alla ämnen. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Läromedel för nyanlända. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd.

Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling i ämnena.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd

I undervisningen får eleverna ofta möjlighet att läsa, skriva, tala och samtala om frågor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Beroende på ditt val av språkliga aktiviteter och redovisningsformer kommer eleverna lära sig det utvalda ämnesinnehållet på lite olika sätt. I det här stödmaterialet får du inspiration till att variera din undervisning med olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter och redovisningsformer. Du får också exempel på hur du kan stötta eleverna i arbetet med det naturvetenskapliga och tekniska språket. Du hittar också filmer och fördjupningsmaterial. Syftet med materialet är att visa att det inte innebär att göra avkall på det naturvetenskapliga eller tekniska innehållet när man använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Språk i alla ämnen. Språk – eller att byta en bromskloss Introduktion.

Språk i alla ämnen

Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Språkutvecklande SO-undervisning. Viktiga ord i no och so. Nu kan dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i svenska, matematik samt NO och SO i ordboksserien Viktiga ord.

Viktiga ord i no och so

Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 och fungerar för äldre elever. De är granskade av lärare som har elever med svenska som andraspråk. Använd ordböckerna för att lära in nya begrepp, för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand. SO åk 4-6 Begreppsmaskin SO F-6 torg Kampanjer Liber. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 8 - 9 september hade jag den stora äran att delta i en fantastisk konferens i Stockholm både som föreläsare och åhörare.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Konferensen fokuserade på det spännande och aktuella ämnesområdet språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Konferensen inleddes med att läsforskare Åsa Elwér föreläste om de läsförståelseproblem som kan uppstå i tidig skolålder. Hon visade på den internationella studie där flera forskare följt tvillingpar under många år med start vid 5-års ålder. Svensklararennr_1224799417.pdf. Page. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare.

De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Checklista för en språkutvecklande lektion. Därför är läroboken så svår att förstå. Lotta Olvegård har forskat om vad som gör lärobokstexter i historia svåra att förstå för andraspråkselever. Tillsammans med sina kollegor på Göteborgs universitet har hon också tagit fram en modul till Läsyftet om texter i grundskolans olika ämnen. Lotta Olvegård disputerade 2014 med avhandlingen ”Herrevälde. Är det bara killar eller? Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Literacy in Math—Without Losing the Math.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - matematik. Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no. Vässa språket är namnet på Origos tema om vikten av att undervisa om språket i ämnesundervisningen. För mycket vardagsspråk i undervisningen. Anna Maria Hipkiss, doktorand vid institutionen för språkstudier på Umeå universitet, har undersökt hur lärare och elever kommunicerar i undervisningen, rapporterar Skolporten. – Jag har följt undervisningen i tre ämnen: kemi, biolog och hem- och konsumentkunskap på två skolor i årskurs 8–9 och studerat hur lärare och elever pratar kring ämnet.

Jag har också studerat klassrummens design, hur det är möblerat, vilka saker som finns och hur de används. Ny i svenska skolan: Quick fix till språk... Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa. Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat.

När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter. Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa. Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna. Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten. När vi arbetade med berättande texter förde jag in berättandet även i idrotten. Tillsammans byggde vi upp ett landskap med olika utmaningar och eleverna fick välja vilken huvudperson de vill vara i sagan.

Antingen en sköldpadda eller en hare eftersom sagan handlade om just dessa två djur som en dag kom på att de skulle tävla om vem som var snabbast. Page. Monica Reichenberg om att läsa för att lära. Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever. När Skolinspektionens dag arrangerades i Stockholm den 17 november var en av punkterna på programmet nyanlända elever. I sin granskning har inspektionen tagit fasta på vad som krävs av skolor och lärare som tar emot nyanlända elever. Även utbildningsminister Gustav Fridolin valde i sitt öppningsanförande att nämna nyanlända elever.

Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Forskning om språklig kompetens. Bevakningen ligger också mycket nära forskning som rör en av ”EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande”: Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. STÄRK-SPRÅKET-STÄRK-LÄRANDET-skolan.pdf.

Fem_steg_for_planering. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Critical literacy – critical response – digitala verktyg. Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språkutvecklande undervisning på Landamäreskolan. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här! Strukturerad läsundervisning som utvecklar elevernas skolspråk.

Check. Rikaproblem. Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning - Hanna Stehagen - bok(9789172059252) Läs & Skriv. Mitt språkutvecklande klassrum. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Språk i alla ämnen (del 2) 10 Elementary Education Word Board Ideas From Pinterest. Word boards are a creative way to inspire elementary education students to use more than their average vocabulary and to encourage them to use positive words. It is easy to create one out of a chalkboard (or chalkboard paint) or a bulletin board. Why else do we like it? It can be a creatively inexpensive way to brighten up an elementary education classroom. Here a few examples of Pinterest word boards that are used for more than words: 1.

Uploaded to Pinterest by Jana Wilson 2. Uploaded to Pinterest by Robyn Brumlow 3. Uploaded to Pinterest by Marsha Chilcoat 4. Uploaded to Pinterest by Brianne Chandler 5. Uploaded to Pinterest by Cari Hines 6. Uploaded to Pinterest by Michelle Ownby White 7. Uploaded to Pinterest by Valerie King 8. Uploaded to Pinterest by Kelly Hall 9. Uploaded to Pinterest by Deanna Kimball 10. Framgångsrika-läsare-i-alla-ämnen-130419. 14. CORI 1. 15. CORI 2. Pauline Gibbons Challenging Pedagogies More than Just 'Good Practice' En språkutvecklande NO-lektion. Jag och min åk6-kollega har bestämt oss för att prova en metod som kallas cirkelmodellen lite mer strukturerat för att utveckla våra elevers förmåga att skriva olika typer av texter. Skap et språkstimulerende miljø. ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ”

Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Barn av sitt språk: Hela skolan läser. I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap. Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig.

Språkutvecklande arbetssätt. Språket är inträdesbiljetten till livet.