background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

The Basics of Blended Learning. Tidningen Kulturen -Vygotskijs teorier i praktiken? Leken var en ny metod i utvecklingszonerna som Vygotskij såg och tog fasta på1. Vygotskij´s teori 1.1 Bakgrund Detta korta paper tar upp frågorna hur vi kan och i så fall om vi idag kan omsätta Vygotskijs teorier i praktiken.

Dagens svenska läroplaner uppmanar oss att praktisera en pedagogik som bygger på Vygotskijs ideér (SOU 1992:94 ”Skola för bildning). Det innebär att vår grundsyn skall vara att betrakta lärande som en sociokulturell historisk process. Lev Vygotskij (1896-1954) forskade om barns utveckling och lärande. Hans böcker och skrifter förbjöds av Stalin och tilläts inte i Sovjetunionen förrän Stalin dog på 1950-talet. Inre processer det som finns i våra huvuden har föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer. ”Vad är då barndomen? Slutsatsen är att det i skolorna behövs ett samspel både emellan barn/elever och mellan lärare och barn/elever. 1.2 Lärande som en sociokulturell process 2. Sociogenes. 3. 4. 5. How to Stop Procrastinating. 8 Tips for Reaching Out to Parents.

After eight years in the classroom, I feel I'm in a position to offer some advice for how teachers can build and sustain positive relationships with parents -- as well as appropriately handle difficult circumstances. Following are eight tips that I've learned from experience. 1. Avoid Doing Battle I always log and take notes on parent phone calls, a good practice in case you need to recall the details of a conversation (or if one took place). 2. When I receive e-mail from parents, I reply the very same day. 3.

I post at least two weeks' worth of lessons and assignments online, and they are easily accessible to students and parents alike. 4. Great teachers welcome parent support and curiosity. 5. Early on, the best way to earn parent support is to run a successful back-to-school night -- which, in many cases, can be a lot of fun. 6. Parents rarely receive a positive call home. 7. Nothing spells "unprofessional" more than a messy-looking teacher, especially when meeting with parents. 8. Quotes About Learning. När vi sitta i vår bänk ... (1946) - Filmarkivet. Tålamod?!? Vi vet ofta vad som behövs för att bli framgångsrika i skolan. Vi blir sällan förvånade när vi får ta del av hur framgångsrika skolor arbetar.

Ofta hörs kommentarer som "Det var ju ingenting nytt". Frågan jag ställer mig då är ju "Om det inte är nytt, varför genomför vi inte de åtgärder/förändringar som vi vet ger effekt då"? Vi vet att formativ bedömning har mycket positiv effekt på elevers lärande. Vi vet också att inte alla lärare arbetar med formativ bedömning.

Hur kan det komma sig? Vi vet att elevaktiva arbetssätt är framgångsrikt. Vi vet att olika former av elevsamarbete med tydlig lärarinstruktioner och ledning är framgångsrikt vid skolans digitalisering. Vi vet att språkutvecklande arbetssätt är effektivt. Varför? Vad är skälet till att det händer för lite på en del skolor? Vi har ofta förklaringar till varför inte vi klarar av att genomföra det vi alla vet är viktigt för att eleverna ska lyckas. Jag tror att vi alla behöver tänka på det ibland. Edward. Rätten till utbildning - ett av FN:s globala utvecklingsmål. Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla. FNs nya globala utvecklingsmål antas nu av samtliga 193 medlemsländer på toppmötet i New York den 25-27 september.

Det fjärde hållbarhetsmålet handlar om rätten till utbildning och även Sverige har åtagit sig att uppnå målen. Efter år av förhandlingar har nu FN:s 193 medlemsländer enats om den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Målen antogs officiellt av världens ledare vid toppmötet för hållbar utveckling i New York den 25-27 september. 17 hållbarhetsmål ersätter milleniemålen De nya målen, även kallade SDG (Sustainable Development Goals) ersätter de gamla milleniemålen som löper ut 2015.

De 17 målen och de 169 delmålen för en hållbar utveckling lyfter fattigdomsbekämpning som det övergripande målet och ska samtidigt integrera de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av en hållbar utveckling. Även Sverige ska uppnå målen. Over 100 Essential Questions Examples Organized by Subject. Editor’s note: This is an updated version of our original article on essential questions examples featuring new links to useful EQ tools and more.

So many essential questions examples, so little time. Grant Wiggins once said, “The big-idea questions signal that education is not just about learning the answer, but about learning how to learn. Both he and his colleague Jay McTighe did so much to bring an awareness of how to create meaningful essential questions in education. They knew, as we do now, that the questions we ask our students matter. In our EQ Guide, we define an essential question as one that leads us to explore the problem and choose from plans and strategies to generate an applicable solution. It’s much more than that, though. A good essential question: inspires a quest for knowledge and discoveryencourages and develops critical thinking processesleads students to engineer real-world solutions for real-world problemsis all about possibilities 100+ Essential Questions Examples.

Om S.O.S. Teaching controversial issues professional development pack for teachers SWE. Sju timmar om - enkelt och nära. Nationella skolutvecklingsprogram. Stödet presenteras här i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen. Läs mer om vilka insatser som finns tillgängliga just nu. Vi uppdaterar den här sidan löpande. Bedömning och betyg Syftet är att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättsäker bedömning och betygssättning. Följande insatser ingår i programmet: Bedömning och betygsättning, webbkurs Digitalisering Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att utveckla adekvat digital kompetens samt bidra till effektivisering och utveckling av utbildningen.

Leda digitalisering Leda digitalisering Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen. Läs mer om Leda digitalisering Skolbibliotek Skolbibliotek Konferensserie med syfte att inhämta kunskap om målgruppens behov samt sprida kunskap inom området digitalisering. Läs mer om skolbibliotek Undervisning och lärande med digitala verktyg Undervisning och lärande med digitala verktyg. Lärportalen. Åsa Hirsh: Så utvecklar du ditt lärande. Estetik, kultur och skapande. Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

Skapande skola nådde 2014 drygt 65 procent av alla elever i grundskola och förskoleklass, dvs 694 000 elever. Eleverna ska få upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse. Undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov. Detta material är en del av en serie separata teman som alla tar sin utgångspunkt i ett antal exempel där estetik, kultur och skapande har fått en framträdande plats i ämnesundervisningen inom ramen för Skapande skola. Med fokus på demokrati, normer och värden. 1282441 LS svenska aterberatta 20090910. How Pineapple Charts Revolutionize Professional Development. This post contains Amazon Affiliate links. If you click these and make a purchase from Amazon, I will receive a small commission at no extra cost to you. Thanks for your support. Professional Development: The phrase has a way of striking dread into the hearts of teachers.

But not because teachers don’t WANT to improve. Not because we believe we’re done growing and learning. Far from it. In fact, so many teachers bristle at the thought of PD because most of the time, it’s executed so poorly. But things are starting to change. And now, taking PD to an even simpler, more local, more affordable level, we have the Pineapple Chart. A Pineapple Chart is a system that allows teachers to invite one another into their classrooms for informal observation. The chart represents one week of school. When a teacher sees something on the chart she is interested in, she goes to that classroom at the designated time, sits down in an out-of-the-way spot, and watches.

But that’s just the beginning. Sell it. 160420 Lgr%2011 remiss. Huvudtalarna på Framtidens lärande – nästa steg, 2014. På Framtidens lärande – nästa steg, 10-11 april 2014, fokuserade programmet kring: • Ledarskap och strategier, lokalt och nationellt • Utvecklat lärande, delande och erfarenhetsutbyte I föreläsningar, seminarier, inspirationsmöten och workshops utforskade medverkande och deltagare praktik och forskning i dag och inför framtiden. Presentationsbilder från några av föreläsarna.Intervjuer med medverkande Här kan du ta del av huvudprogrammets scenföreläsningar från konferensen.

Framtidens lärande – nästa steg! • Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, öppnande • Transformation of Public Schools, Valerie Hannon, Director of board, InnovationUnit, Storbritannien • Ann-Charlotte Eriksson, förste vice ordförande, Lärarförbundet Nästa steg – skolutveckling, digitalisering och beprövad erfarenhet • Lärdomar från tre år med satsningar på 1-1, Åke Grönlund, professor Örebro universitet • Lärarprofessionens kunskapsbildning, Ulla Runesson, professor HLK, Jönköping. Finland schools: Subjects are out and ‘topics’ are in as country reforms its education system - Europe - World - The Independent.

For years, Finland has been the by-word for a successful education system, perched at the top of international league tables for literacy and numeracy. Only far eastern countries such as Singapore and China outperform the Nordic nation in the influential Programme for International Student Assessment (PISA) rankings. Politicians and education experts from around the world – including the UK – have made pilgrimages to Helsinki in the hope of identifying and replicating the secret of its success.

Which makes it all the more remarkable that Finland is about to embark on one of the most radical education reform programmes ever undertaken by a nation state – scrapping traditional “teaching by subject” in favour of “teaching by topic”. “This is going to be a big change in education in Finland that we’re just beginning,” said Liisa Pohjolainen, who is in charge of youth and adult education in Helsinki – the capital city at the forefront of the reform programme. School lunches around the world. Torghandel Göteborg. Välkommen till nya KvUtiS | Kvutis.

At the Movies: Films Focused on Education Reform. Beyond Measure (2015)Beyond Measure follows three different sets of teachers and students as they grapple with the realities of public education and try to enact meaningful change in their own education communities. As in her previous film, the popular documentary Race to Nowhere, director Vicki Abeles focuses on the stress caused by high-stakes testing and how alternative teaching methods, such as project-based learning, can alleviate that stress. (Source: Beyond Measure website)Find more information about the film and screenings in your area on the film's website. Previously Featured Films Most Likely to Succeed (2015) Dissatisfied with his daughter’s schooling, director Greg Whitely documented his exploration of alternatives in this documentary about the project-based learning approach at High Tech High, a charter school in San Diego, California. The Road to Teach (2015) The Address (2014) Finding the Gold Within (2014) The Homestretch (2014) Rich Hill (2014) The Rule (2014) Listen (2013)

Nya KvUtIS | Kvutis. Klicka på länken om du vill ha denna information för utskrift. Ny adress Den nya sidan ligger på: och den gamla sidan ligger kvar på: Gamla KvUtiS kommer fortfarande att vara tillgänglig men vi slutar att uppdatera den och besökare kommer att hänvisas till nya adressen. Ett stöd för kvalitet och utveckling Nya KvUtiS är tänkt att fungera som ett stöd för dig som arbetar inom Utbildning i Svedala och utgår från den modell för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, som tagits fram under vårterminen 2014. Med utgångspunkt i det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas och Utbildnings verksamhetsidé följs fyra så kallade SKA-områden upp genom samtal och dokumentation med respektive förskolechef/rektor: Ledarskap Alla ska lyckasSynligt lärandeInkludering Uppbyggnad Ledarskap – Alla ska lyckas – Synligt lärande – Inkludering – SKA Fyra av flikarna motsvarar de fyra SKA-områdena.

Stöd för analys örskolechefer och rektorer. Skolverkets filmer. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: - Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen.

Elevaktiv helklassundervisning The Big Five. Create Your Own Professional Development! "Don't wait for someone to create PD for you. Create the PD you deserve. " Jennie Magiera ISTE 2014 This is SO incredibly true. How much do teachers actually retain from sitting in a room with colleagues for hours on end, listening to someone drone on about a new concept or technique? I'm sure I'm not the only person who finds their mind wandering to...grading, lesson planning, Facebook, Twitter, Pinterest, what's for supper, I need to go to Walmart, etc. Before long, we are totally sidetracked from whatever the presentation actually is, no matter how riveting the topic. I've always heard that teachers are terrible students, and that is extremely obvious in a professional development session!

Sometimes, it takes a professional development session to allow us to see how some of our students feel when we drone on and on...no matter how riveting the topic is to us, our students' minds may eventually wander to other things! Which type PD do you feel you "get the most from? " Twitter! Sophia! IRIS. Hem - Digitala Skollyftet. Learning Theories. Literacy Design Collaborative. Videos, Common Core Resources And Lesson Plans For Teachers: Teaching Channel. Schoolido | Lär på ditt sätt. SU 4. Teacher Toolkit by Bloomsbury Publishing. 5 Characteristics of an Effective School Team. I've been thinking a lot about what makes a good team in a school context. I'll share some of these thoughts, but I really want to hear your ideas on this subject. I'm going to admit that it's taken me a while to feel convinced by the power of teams.

Until recently, I didn't have great experiences in teams. I felt that alone I could produce whatever needed to be created better, and quicker, than working with others. I often felt frustrated working in teams -- the process felt so slow and cumbersome. In the last few years, however, my experience in a couple different teams shifted these beliefs.

Why Does this Matter? Here's why I think we need to articulate our beliefs and practices about good teams: Strong teams within a school are essential to retaining and sustaining teachers. If a team is effective, then people learn from each other. What Makes a Good Team? Here are some key characteristics that I believe make a good team: 1. 2. 3. 4. 5. What Next? Lyft när Londons lärare tog makten. Center för skolutveckling. Att mötas i samtalet – coachning del 1.