background preloader

Läs- och skrivanpassningar

Facebook Twitter

iPad som stöd. Jakten på dyslexin: Fördelar och styrkor. Jakten på dyslexin: Fördelar och styrkor. Stöd i forskningen för båda metoderna | Tidningengrundskolan. ”Det är så här framtid börjar: Med en surfplatta, ett klassrum och en bra lärare.” Nej, det är inte så barnrättsorganisationen Plan international skriver i en kampanj på reklamplats i Stockholm. Men byt ”surfplatta” mot ”penna”, så blir citatet från affischen rätt. En Ipad är knappast basen i en grundläggande utbildning för barn världen över. Om det är handskrift eller tangentbord som fungerar bäst för läs- och skrivträning är troligen en irrelevant fråga i många av världens skolor. Men i Sverige finns både möjlighet och anledning att ställa frågan om framtiden ska börja med penna eller tangentbord.

Klart är att det är lättare att trycka på tangenter än att forma bokstäver med handen – för de flesta. ”Skriva sig till lärande”, förkortat STL, är en modell som har visat sig gynna elevers lärande i stort. . – Metoden går ut på att eleverna ska nå textförståelse och uttrycka sig skriftligt, säger Åke Grönlund. – Många lågstadieelever har ett relativt stort ordförråd. Forskaren: Appar lika effektiva som läs- och skrivträning. LegiLexi. LegiLexi. Foraldrar_en_resurs_SV. Skrivning | Dyslexiförbundet. Det finns många verktyg som underlättar för dig när du ska skriva. Här presenterar vi de vanligaste funktionerna.

Stavningsprogram Rättstavningsfunktionen i det vanliga ordbehandlingsprogrammet i datorn är fullt tillräcklig för de flesta.För den som har större behov finns ett rättstavningsprogram för personer med dyslexi, Stava Rex.Det finns även ett rättstavningsprogram på engelska, Spell Right, som är speciellt framtaget för dyslektiker med svenska som modersmål. I programmen finns viss grammatikkontroll.Även Googles sökfunktion (google.com) kan hjälpa dig med stavning: Skriv in ett ord och sök på det så får du stavningsförslag. Ordbok Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien finns tillgänglig som gratis app på AppStore och GooglePlay.Gustavas ordböcker bygger på Svenska ordboken och Engelsk ordbok. Programmet hjälper dig söka efter rätt ord även om du stavar fel. Ljudstöd vid skrivning Anteckningsstöd OCR Dokument som du skannar in i datorn sparas i första hand som en bild.

Anpassningar för oss med dyslexi | Dyslexiförbundet. 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi. Elevhälsan - Pysa skrivning i engelska? Gudrun Löwendahl Björkman svarar Fråga: Hej!! Vi har en elev med diagnos inom AST och vi har funderingar kring undantagsbestämmelsen. Det vi funderar över är om man kan ta bort ett helt moment som tex skrivning i engelskan?? Svar: Hej Cecilia,och tack för din fråga.Ofta när vi står inför en svår fråga kan vi få vägledning av syftet med en bestämmelse. Vi bör alltid först göra en utredning av elevs behov av särskilt stöd samt oftast prova olika stödåtgärder inom ramen för ett åtgärdsprogram. Sedan kommer vi till det ni frågar efter dvs kan ”man ta bort ett helt moment som t.ex. skrivning i engelska”.

Om vi tittar i kunskapskraven för E i årskurs 6 och 9 när det gäller engelska så står det om ”muntliga och skriftliga framställningar…” och det står om ”muntlig och skriftlig interaktion”. 1. 2. 3. Soliga hälsningarGudrun Löwendahl Björkman Publicerat: 2017-11-23 10:34 Artikeln har visats: 2633 gånger. Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven?

Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskrav exempelvis läsa, skriva, tala och räkna? I det svar som nu följer hänvisar vi till skollag 2010:800. Enligt skollagen ska man alltid ta hänsyn till barnets bästa. I 1 kap. 10 § står: ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.” Det börjar med anpassningen Undervisningen i skolan behöver anpassas för de elever man har. När elever har svårt att klara av olika moment i undervisningen måste man ställa sig frågan om det är uppgiften som inte är anpassad för eleven, och om man skulle kunna nå samma kompetens med en annan likvärdig arbetsuppgift. Skolan ska kompensera Har eleven en funktionsnedsättning behöver man ofta kompensera för de svårigheter som funktionsnedsättningen skapar. Man kan också behärska de alternativa verktygen olika bra trots att man fått undervisning och träning i att använda dem. Here's What Reading Can Really Look Like When You're Dyslexic.

Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa | Logopeden i skolan. Det finns en gratis inbyggd ocr-funktion i Google Docs som du kan använda på inskannade textfiler eller foton på text som du tagit med din mobil. Denna text kan du sedan markera och få uppläst med en talsyntes, t.ex. Oribi Speak. Gör så här 1. Spara din bild i din Google Drive. Den inringade bilden nedan visar en bildfil som är överförd till Google Docs. 2. Recension av DayCape - Schemaapp med bildstöd. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa? För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen?

Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden. På vissa skolor var andelen elever med ÅP större än andelen utan ÅP. Extra anpassningar skulle också innebära att flytta ansvaret för elevens svårigheter från eleven själv till undervisning och lärmiljö.

Det här borde har föranlett ett tätare samarbete mellan elevhälsa och lärare/pedagoger samt en förändrad syn på vad specialpedagog/speciallärare ska göra men det har istället blivit mer förvirrande tycks det. Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar (160826) ger mycket information om vad som görs, vad som inte görs och vad som borde göras. Men det är också viktigt att se till vilka behoven är av en förändrad undervisning. Läs gärna också: Likeadyslexic. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet.

Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Strategier för självövervakning och självkorrigering modelleras och lärs ut under lärarens modellering och i minilektioner. Läraren modellerar hur denne med sina självövervaknings-frågor skapar mening av texten. Rent praktiskt kan modellering handla om något så enkelt som att läraren under sin högläsning läser ett ord fel och då stannar upp, lyfter sin clunk-pinne och säger att det här verkar inte stämma. Cliff-hanger skrev Angelika. Referenser:

Dyslexia Friendly Classroom. Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. DysTEFL Booklet Trainee. Dexylisa. A frneid who has dyslixea dercsibed to me how she experiences rendiag. She can raed, but it tkeas a lot of conoenttaricn, and the lerttes seems to “jump around”. I remeebmred rdeanig aobut typoglycemia. Wouldn’t it be possible to do it intlraceivety on a webiste with Javacsript? Srue it wolud. Feel like maikng a bokomarkelt of tihs or sohetimng? Frok it on guthib. Dxseylia is cihractezared by difticfluy wtih lnaering to read flleutny and with auccrate coespmhonrien dtpseie normal iietllgnence. Delveopmental rniaedg disorder (DRD) is the most comomn learning dsiaiilbty.

Some see dyslxeia as diitcnst from rednaig dfifciulties rtsulnieg form otehr ceusas, such as a non-noerluogical dcnieifecy with vioisn or hnarieg, or poor or inaduqaete reading icstruntion. Sruoce: Wekipidia Paesle eanlbe JicvSaprat to view the <a herf=" bolg cmmoents powered by. Miniräknare för dyskalkyliker. Studiepaket - NPF. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier.

Om studiepaketet Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment. Extra anpassningar - Danderyd kommuns webbplats. Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning. Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.!

Information om språkutveckling och språkstörning Specialpedagogiska skolmyndigheten Arbeta med språkstörning i skola och förskola (SPSMs nya stödmaterial) Språkens hus, ett center för språkstörning och flerspråkighet Språkstörning – en pedagogisk utmaning” av Eva Carlberg Eriksson Boken ”Ibland låtsas jag att jag förstår” av Malena Sjöberg Infoteket (Landstinget i Uppsala län) Logopeden i skolan (logoped Johanna Kristensson) Forskningsbloggen (logoped och doktorand Anna Eva Hallin) Språklek (logoped Astrid Frylmark) Snicksnacksnoken (logoped Elvira Ashby) Hatten förlag: logopeden tipsar Information på andra språk Web-TV.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa | Logopeden i skolan. ClaroCloud – Talsyntes som fungerar oavsett vilken apparat du använder! | Knivsta Skoldatatek. Åsså har jag dyslexi: Tro inte att du är dum! Extra anpassningar… Något nytt? Det här med extra anpassningar… Är det egentligen något nytt? Är det något vi på Klågerupskolan 6-9 inte gjort tidigare? Gör inte lärare extra anpassningar hela tiden?

Christina Franzon Wallin, specialpedagog i Sigtuna kommun svarar på dessa aktuella och intressanta frågor i Lärarförbundets tidning Specialpedagogik. Hon menar att det nya är att vi numera synliggör allt det som vi gör för eleven. Hon menar vidare att de extra anpassningarna egentligen är som nivå två i ett slags stödpyramid. I de Allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram beskriver Skolverket att det som skiljer extra anpassningar från särskilt stöd är varaktigheten, och omfattningen. Vilka extra anpassningar kan då göras? Hur ser elevens utveckling ut i relation till kunskapskraven? Stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen innebär att utbildningen görs tillgänglig för eleven. Ska de extra anpassningarna dokumenteras då?

Att diskutera. Recension av SnapType- för oss som inte gillar att skriva för hand. Användningsområden SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett mycket bra verktyg för elever med nedsatt förmåga och/eller motivation att använda penna och papper. Många elever föredrar att skriva på lärplatta eller dator då det är lättare att redigera, kräver mindre finmotorisk precision och ger ett snyggt och lättläst resultat. Med hjälp av SnapType kan elever enkelt använda lärplattan även vid uppgifter på arbetsblad. Den är också ett bra hjälpmedel för elever med synnedsättning då textstorleken kan ändras till stor lättläst text. Den inbyggda rättstavningsfunktionen kan vara ett stöd för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Ett förbättringsområde vore om det även fanns inbyggd talsyntes så att eleven kunde få det som skrivits uppläst. Det finns en gratisversion av appen och i den versionen kan man endast göra tre arbetsblad. Funktioner Så här använder man SnapType: Koppling till Lgr 11 Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

7 Google Chrome Extensions that Help Students with Dyslexia. In this day and age, high-quality assistive technology (AT) can be found on almost every computing platform. This widespread availability is making curriculum access easier for students with dyslexia. As many schools are adopting low-cost Chromebook programs, the AT supports associated with Google’s Chrome Web browser are becoming popular accommodations. The first article in this series explored the basics of Chrome and how it can enable dyslexic students to complete their work alongside their non-dyslexic classmates. In this second article, we will look at specific Chrome extensions that can lessen the difficulties of reading and writing. What Are Chrome Extensions? Extensions are tools that can be added to the Chrome browser. Read&Write for Google One of the best and most full-featured extensions is Read&Write for Google, created by Texthelp, a leading AT developer.

For the creation of Google Docs, the toolbar adds functions for dictation and word prediction. Co:Writer Universal Ginger. Dags för betyg – glöm inte pysparagrafen! Det är dags för betyg och för många elever kan det bli omöjligt att nå upp till målen på grund av funktionsnedsättning, ofta osynlig sådan. Av denna anledning finns undantagsbestämmelsen som till vardags ofta kallas pysparagrafen. En anledning till att det kallas pysparagrafen är att meningen är just att vi ska ”pysa” de delar av kunskapskraven som inte kan nås på grund av funktionsnedsättningen, där det finns ett rimligt tvivel huruvida eleven inte skulle klara dessa kriterier om det inte var för funktionsnedsättningen.

Detta ska självklart inte vara någon kompensation för anpassningar och åtgärder i undervisningen. Varje elev har alltid rätt att få de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att nå upp till målen och undantagsbestämmelsen får alltså aldrig användas i stället för nödvändiga åtgärder. Ibland räcker det ändå inte hela vägen. Anledningen till detta är enkel. Bo Hejlskov Elvéns blogg. I skollagen finns en paragraf, kallat undantagsparagrafen. Den finns på lite olika ställen i lagen beroende på vilken skolform det gäller: 10 kap. 21 § (grundskolan), 11 kap. 23 a § (grundsärskolan), 12 kap. 21 § (specialskolan), 13 kap. 21 a § (sameskolan),15 kap. 26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 28 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 kap. 22 § (utbildning i svenska för invandrare).

Undantagsparagrafen för grundskolan låter såhär: Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses här funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett viss kriterium (Skollagen kap 10 § 21). Paragrafen är en tillämpning av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundskoleguiden. 13316 anpassningar for oss med dyslexi. Medioteket131002c. Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer. Anpassa för elever med funktionsnedsättning. Pysparagrafen. Eva förklarar om dyslexi. Appar som stöd och hjälp | Stadsbiblioteket Göteborg.

Appar - med möjligheter. ModMath. En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! - Dyslexiförbundet FMLS. Föreläsningar i Stockholm med åhörarkopior. TorTalk - Smart Talsyntes även för teknikovana. Logopeden i skolan: iPad-appar. Ipad/Iphone & kamera | Dyslexitips.se. Tips! Hur använda appar i skolan och hemma. Tidigt upptäckt av Dyslexi - Optolexia.

Material i StoCKKs bildshop | Habilitering & Hälsa. Free OpenSource Dyslexia Font - OpenDyslexic. 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi_1.pdf. Bildstöd med Emojis | Fredrik Sandström. Urn:nbn:se:umu:diva-96279 : Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3. Tips till skolbibliotek om talböcker. Läxor i örat när du vill. Extra anpassningar årskurs 6-9. Nu är jag på väg att förverkliga min stora dröm, tack vare min dyslexi. | Kung Över Livet Bloggen. "Tala markering" - markera din text och få den uppläst direkt. Alternativa verktyg | Digitalt lärande. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker. Understanding the Causes of Dyslexia for Effective Intervention. Dyslexia in the General Education Classroom.

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. En dyslektisk hjärna - Avsnitt 1. Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik. Lix räknare.