background preloader

Språkutvecklande arbete

Facebook Twitter

De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Första delen av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik.

Britt Johansson – genrepedagogik del 1

Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, det som brukar kallas cirkelmodellen. Här finns presentationen till föreläsningen. Föreläsningen arrangerades av Skriv- och läsnätverket i Värmland (SOL i Värmland) i samarbete med NCS (Skolverket), CSL och RUC på Karlstads universitet.

Del 2 av föreläsningen om genrepedagogik finns här Musik: "Aurea Carmina" Kevin MacLeod (incompetech.com)Licensed under Creative Commons: By Attribution 3. Grav språkstörning: När språklig sårbarhet möter skolans krav. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare.

De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Textat och klart! Vässa språket. Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna. Här samlar vi användbara appar och webbplatser som hjälper ditt barn att hitta nya ord och utveckla sitt språk .

Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna

Begrepp–Ordförråd Småbarnsljud, Ipad, Iphone, Android 22:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Fina fotografier med riktiga ljud. Sound Touch, Iphone, Ipad, Android, 39:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Pekbok för barn, Iphone, Ipad, Android, 22:-, 1–4 år Toca Tea Party, Ipad, 22:- 2–4 år Bjud in dina vänner på fika. Språklekar » LEKDATABASEN. Att utveckla ett resonemang i svenska. Forskningsbloggen — språkforskning.se. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen.

Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Spel-Ett

Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter. I onsdags fick jag möjligheten att delta i kanadensiska Adrienne Gears workshop ”Nonfiction Reading Power – Linking thinking with reading information”.

Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter

Det var proffsiga Toura Hägnesten, utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen och bloggare på Pedagog Stockholm, som hade ordnat föreläsningen. Strategier för läsförståelse: Sammanfatta. Läsförståelse - meningen med att läsa — språkforskning.se. Poängen är att hela tiden utgå från ämnen och uppgifter som eleverna har arbetat med i klassrummet så att innehållet inte är helt nytt (för att undvika bearbetnings ”trade-offs”), och att eleverna känner att de språkliga målen som man arbetar med är direkt relevant för dem att klara att förstå en text bättre.

Läsförståelse - meningen med att läsa — språkforskning.se

Wallach och kollegor betonar att det är också viktigt att arbeta på makronivå – hur är en faktatext uppbyggd? LukiMat. Läsförståelse före under och efter. Flerspråkighet i fokus. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det här stödmaterialet får du förslag på hur undervisningen kan varieras med olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter och redovisningsformer.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Du får också exempel på hur du kan stödja eleverna i arbetet med det naturvetenskapliga och tekniska språket. Språk i ämnesplanerna I ämnesplanerna i de naturvetenskapliga ämnena och teknik betonas det språkutvecklande perspektivet. I kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda och utveckla i undervisningen. Det här materialet syftar till att stödja dig som lärare i arbetet med att planera undervisningen så att elevernas språk- och kunskapsutveckling gynnas. Invite138. Flerspråkighet i fokus: Språkutvecklande arbete. Se Barbro tala om ALK! Barbro Westlund. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för implementering av en framgångsrik läs- och skrivundervisning.

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

Detta kräver lärare som har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. I avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande” studerar Catharina Tjernberg skriftspråksaktiviteter i årskurs 1-5. Tjernberg disputerade 2013 vid Stockholms universitet och arbetar idag som lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Det centrala forskningsproblemet är förståelsen av språkutvecklande arbete med elever som riskerar att få svårigheter i sin läs- och skrivutveckling samt de kompetenser som krävs för att bedriva sådan undervisning.

I studien kommer sex lärare, två speciallärare, två rektorer, en logoped och en dramapedagog till tals. Stimulerande lärandemiljö minskar risker. Cirkelmodellen bild. Produkter. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Språklek. Barn av sitt språk: På väg mot ett andra språk. Språk i alla ämnen.

Språk – eller att byta en bromskloss Introduktion.

Språk i alla ämnen

Läs- och skrivportalen. Språk-, läs och skrivutvecklare – en resurs för ökad kvalitet i undervisning. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här! Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!?

Goda, självständiga läsare

Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Vad kännetecknar då dessa två grupper?

Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument?

Och det gör det kanske inte. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Barn av sitt språk: Hela skolan läser. I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap. Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik. När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna.

Idag är hon förstelärare och driver det språkutvecklande arbetet på Kvarnbackaskolan i Kista. - Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då? Frågar Karin Pettersson sina tredjeklassare. - Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke. Stärkt språk och lärande med Gibbons. För att möta elevernas behov och ge dem en bra skolundervisning och fritidsverksamhet pågår ett språk- och kunskapsutvecklande arbete för skolans pedagoger på Vällingbyskolan.

Det leds av förstelärare Camilla Lundberg. - Språket är nyckeln till framgång i skolan och den här dagen är till för att stärka oss på området, säger skolans rektor Göran Skogsberg till skolans pedagoger som samlats i matsalen för en språk- och kunskapsutvecklande studiedag. Precis som så många andra skolor idag har Vällingbyskolan flera elever med ett annat modersmål än svenska och även en förberedelseklass för nyanlända. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Bedömning av skolrelaterat ordförråd - Inger Lindberg, "Symposium 2006" Bedömning av andraspråkstext i SO - Lena Sjökvist, "Symposium 2006" Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity. Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling.

Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. Här finns instruktioner om hur du lägger till material! LyssnaLäsSkrivSamtalaTala. Forskning om språklig kompetens. Bevakningen ligger också mycket nära forskning som rör en av ”EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande”: Flerspråkighet i fokus – UR Samtiden. Tio lektioner i språkdidaktik: Språkutveckling och digital kompetens. Lix räknare. LIX - läsbarhetsindex. Devanligastetexttypernaiskolan. Vanligaste texttyperna.

Språk i alla ämnen. Flerspråkighet i fokus. Språk i alla ämnen (del 2) Språk i alla ämnen (del 1) Om läsning - Karolinska skolan. Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Skriftlig framställning. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”.

Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande. Under varje film hittar du också respektive presentation, i de fall dessa var en PowerPoint. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. En läsande klass.