background preloader

Thuislozen

Facebook Twitter

Instagram photos and videos. Straatverplegers vzw > Introduction. Online catalogus. Bedelarij in Brussel - cijfers 2007. Housing First Belgium. Hoeveel daklozen zijn er in België? Hoeveel daklozen zijn er in België?

Hoeveel daklozen zijn er in België?

In België bestaan geen enkele officiële cijfers i.v.m. het aantal daklozen, enkel schattingen van organisaties. Toelichting: Het aantal daklozen in België wordt volgens FEANTSA geschat op 17.000 mensen (2003). Deze cijfers moeten echter met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden aangezien er in België (net zoals in de rest van Europa) geen enkele officiële telling van het aantal daklozen bestaat. Eén van de belangrijkste problemen in dit verband is het feit dat dakloosheid verschillende verschijningsvormen kent en moeilijk kan gedefinieerd worden. In Wallonië zijn weinig cijfers over daklozen beschikbaar. Tabel 8a: Dakloze huishoudens die door het OCMW begeleid worden, Wallonië, absolute cijfers, 2005 bron: IWEPS (2007), Rapport sur la cohésion sociale en région wallonne. In Brussel organiseerde tijdens de nacht van 8 november 2010 La Strada een dak-en thuislozentelling. 1.944 "telbare" daklozen werden geteld in het Brussels Gewest.

Videos - Trefdag thuislozenzorg 2014: Afwezige vaders, afwezige kinderen? Bed Bad Brood. Laagdrempelige opvang van thuislozen. Bico Federatie, speler in de Brusselse thuislozenzorg. De Bico Federatie speelt een centrale rol binnen de Brusselse thuislozensector.

Bico Federatie, speler in de Brusselse thuislozenzorg

De organisatie van deze sector onderging enkele veranderingen met de oprichting van een steunpunt in 2007, de vzw La Strada en dit jaar de herstructurering van het Overlegcomité. Als federatie van bicommunautaire instellingen voor thuislozenzorg behartigt ze de belangen van haar leden zowel naar de overheid toe als in de sociale overlegorganen. Anderzijds verzamelt en verdedigt ze hun standpunten over de uitdagingen van de sector. Een overzicht van de activiteiten van de Bico Federatie geeft de lezer de gelegenheid een beter inzicht te krijgen in de Brusselse thuislozensector. Daklozengids. Deze handige, beknopte infogids is opgesteld voor mensen die dakloos zijn of die vrezen dakloos te worden.

Daklozengids

Als u zich in deze situatie bevindt, dan moet u meer dan ooit weten welke rechten u kan laten gelden om een betere toekomst mogelijk te maken. Deze gids is een vernieuwde versie en bevat de meest recente informatie over zaken waarop u recht heeft en bij welke dienst u daarvoor terecht kan. De overheidsdienst POD Maatschappelijke Integratie heeft deze gids gemaakt in samenwerking met het Gemeenschappelijk Daklozenfront. De vrijwilligers van het daklozenfront kennen de moeilijkheden die daklozen ondervinden zeer goed. Uit ervaring en uit gesprekken met daklozen weten zij welke informatie van kapitaal belang is voor iemand die er bovenop wil komen en die haar of zijn waardigheid wil terugvinden. In het kader van het Europese plan tegen armoede wil België tegen 2020 het aantal armen in ons land laten dalen met 380.000. "Miss SDF" Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid! “Wij zijn de metselaars van de stad, het ‘voegsel’ tussen de stenen, de bruggenbouwers.

Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid!

De gereedschappen die we daarvoor nodig hebben, zijn de juiste informatie en de juiste contacten in de welzijns- en zorgsector”. Dit is een treffende uitspraak van Mamman Régine, ooit schooldirecteur in Congo, nu geëngageerde Brusselse Bruggenbouwer. Doelstelling van het project In het najaar 2009 startte de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, met financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het project 'Bruggenbouwers'.

In het eerste halfjaar van het project werden 74 personen uit verschillende Brusselse netwerken gerekruteerd om een vormingstraject te volgen als doorverwijzer. Waarom was dit project nodig? Binnen de welzijnssector is de probleemstelling al langer gekend: mensen hebben nu eenmaal onvoldoende informatie over het bestaande hulpverleningsaanbod en lopen daardoor soms professionele hulp mis. Een handboek: 'Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid' Bouwstenen voor een Vlaams actieplan tegen dak‐ en thuisloosheid. inspiratie uit Nederland, Finland en Schotland. Samusocial.be. De winteropvang voor thuislozen 2013-2014. Dakloos? Waarheen? Métro-Liens/Metro verbindingen. Home Street Home est une émanation du projet Métro-Liens -travail de rue et de médiation dans le métro bruxellois-, en cours depuis 2012 et subventionné par la Commission Communautaire Commune.

Métro-Liens/Metro verbindingen

Home Street Home vloeit voort uit het project Metroverbindingen – straathoekwerk en bemiddeling in de Brusselse metro – dat al loopt sinds 2012 en gesubsidieerd wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Plus d’info sur le projet Métro-Liens/Meer informatie over het project Metroverbindingen Rapport d’activité 2013 / Activiteiten verslag 2013 Rapport d’activité 2012/ Activiteiten verslag 2012 Métro Liens dans la presse / Metro Verbindingen in de persA la rencontre des habitants du métro – Le Soir 2013/08/31 J'aime : J'aime chargement… Home Street Home - Daklozen en openbare ruimten. Verslagboek Thuislozenzorg – OCMW’s. Eind 2011 lanceerde Regio-Overleg Thuislozenzorg en de Bico-Federatie het project 'Thuislozenzorg – OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken'.

Verslagboek Thuislozenzorg – OCMW’s

Doel van het praktijkonderzoek is de sociaal werkers van de Brusselse OCMW’s en thuislozenzorg te beluisteren over hoe zij de samenwerking ervaren rond het toenemend aantal hulpvragers dat een beroep doet op hun diensten. Hoe verloopt het hulpverleningsproces, welke drempels ondervindt de hulpvrager en op welke manier kan een betere samenwerking tussen sociaal werkers de toegang tot de sociale grondrechten verlagen? De bevindingen, verbetervoorstellen en vragen werden in een verslagboek gegoten. Het boek wil sociaal werkers en verantwoordelijken van de Brusselse thuislozenvoorzieningen en OCMW's inspireren tot een constructieve samenwerking en dat zij samen een aantal knelpunten aanpakken. Het verslagboek is slechts beperkt in gedrukte versie beschikbaar.

Hope in station. Thuisloos in Brussel, Brussels armoederapport 2010.