background preloader

Інформаційний путівник "Формувальне оцінювання"

Facebook Twitter

Інформаційний путівник "Формувальне оцінювання" підготовлено фахівцями обласного науково-методичного центру ЗОІППО до семінару "Формувальне оцінювання як інструмент реалізації компетентнісного підходу на уроках" (19.05.2023)

Про повну загальну середню ос... | від 16.01.2020 № 463-IX (Ст. 17) Про повну загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431 № 1385-IX від 13.04.2021, ВВР, 2021, № 27, ст.227 № 1658-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.363 № 1709-IX від 07.09.2021№ 1839-IX від 02.11.2021№ 2157-IX від 24.03.2022№ 2208-IX від 14.04.2022№ 2315-IX від 19.06.2022№ 2925-IX від 23.02.2023} {Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду № 1-р/2023 від 07.02.2023} Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. 1. 4) заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти; 2. 3. Стаття 2. 1. 2. Забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; • Державний стандарт початкової освіти // zakon.rada.gov. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти Кабінет Міністрів України постановляє: Внести зміни до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 637), виклавши його в редакції, що додається.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти 1. Цей Державний стандарт початкової освіти (далі - Державний стандарт) визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти (додатки 1-11), загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти (додаток 12). 2. 1) загальні результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистісних якостей здобувачів початкової освіти, що відповідають загальним цілям освітньої(-іх) галузі(-ей); 2) здобувач освіти - здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Математична; 11. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | Міністерство освіти і науки України. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

№ 813 від 13 липня 2021 року Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 688), та з метою організації оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класах закладів загальної середньої освіти НАКАЗУЮ: 1. Затвердити методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що додаються. 2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників закладів загальної середньої освіти. 3. 4. 5. Міністр Сергій Шкарлет ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813 1. 2. 3. 4. 5.

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу. Наказ Методичні рекомендації оцінювання учнів 2-х класів 27.08.19 №1154.pdf. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти | Міністерство освіти і науки України. Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання | від 14.07.2015 № 762. Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ: 3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву. 4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку. 5. 6.

ПОРЯДОК переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання {У назві та тексті слово "(вихованців)" в усіх відмінках і числах виключено, слова "до наступного класу" замінено словами "на наступний рік навчання" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 268 від 01.03.2021} 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Оцінювання результатів навчання: рекомендації МОН - Новини. Як оцінювати учнів початкової ланки? Якими будуть критерії для виставлення оцінок учням 5 класу, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Чи зміниться щось в підходах до оцінювання учнів 6– 11 класів? Міністерство освіти підготувало інструктивно-методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання у новому навчальному році. Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних (пов’язані зі сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом), мотиваційних (пов’язані з інтересами, індивідуальним вибором особистості) та соціальних (пов’язані з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства) компетентностей.

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання як складової освітнього процесу. . ▶ Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17); Відповіді на запитання щодо рівневого оцінювання учнів 3-4 класів НУШ | Міністерство освіти і науки України. Загальні запитання по оцінюванню Чи можна повернути бальне оцінювання рішенням педагогічної ради?

Відповідно до статті 17 Закону України “Про повну загальну середню освіту” заклад освіти може застосовувати власну шкалу оцінювання, яка переводиться в національну. Отже, педагогічна рада може прийняти рішення про застосування іншої шкали оцінювання, але в підсумковому оцінюванні її необхідно переводити в національну, тобто в рівневу. Навіщо оцінювати кожен окремий очікуваний результат, а не компетентність цілком? Кожна ключова компетентність є наскрізною та реалізується через усі освітні галузі, вона не дорівнює навчальному предмету чи інтегрованому курсу. Як проводити поточне оцінювання (класні і домашні роботи)? Поточне оцінювання в початковій школі не застосовується, виключно формувальне. Чи може вчитель виставляти рівні (високий, достатній, середній, початковий) в робочих зошитах? Вчитель може вирішувати сам, як надавати зворотній зв'язок учням в робочих зошитах.

Що записувати у щоденник? Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. 15 способів здійснити формувальне оцінювання на уроці - TeachHub. В педагогіці існує поняття формувального та підсумкового оцінювання, причому формувальне оцінювання дозволяє оцінити і скоригувати процес навчання, а підсумкове – результат навчання. Підсумкове оцінювання проводиться наприкінці навчання, найчастіше, у вигляді тесту або контрольної роботи. Формувальне оцінювання здійснюється в процесі навчання, і необхідне для того, щоб з’ясувати, чи успішно учні справляються, а також визначити, як необхідно будувати процес навчання в подальшому. Пропонуємо вам 15 способів, які дозволяють здійснити формувальне оцінювання, і які однаково добре спрацюють з учнями різної вікової категорії.

Шкала. Напишіть 3-5 тверджень, які не є ні правильними, ні помилковими, і попросіть оцінити їх за шкалою від 1 до 5, де 1 – не згоден, 5 – повністю згоден. Якщо учні працюють в парах, попросіть їх порівняти і обговорити результати. Картки. Після вивчення нової теми роздайте учням невеликі щільні картки. Спостереження за роботою в групах і парах. Самооцінювання. Вихідний квиток. 20 прийомів формувального оцінювання. Формувальне оцінювання дозволяє не лише оцінити рівень навчальних досягнень учнів, а й вчасно виявити прогалини у знаннях та їх мінімізувати. Як перетворити результат навчання на джерело для розвитку мотивації, навичок критичного та творчого мислення, а також соціальних компетентностей школярів? Наурок склав добірку прийомів, які допоможуть не лише визначити рівень засвоєння навчального матеріалу, а й стануть стимулом для подальших досягнень учнів. 1. Надішліть дослідницьку пропозицію Попросіть учнів подати імітаційну або реальну дослідницьку пропозицію із зазначенням того, що вони хотіли б дослідити надалі за темою, яка вивчається.

Попросіть їх обговорити, що вони будуть досліджувати, чому їм цікавий цей аспект і як вони це робитимуть. 2. Розгляньте з учнями критерії, за якими ви оцінюватимете їхні роботи, та попросіть їх самостійно визначити оцінку, яку, на їхню думку, вони отримують. 3. 4. Запропонуйте учням резюмувати вивчений матеріал трьома способами за такою кількістю слів: 5. 6. 7. Все про оцінювання: формувальне та підсумкове оцінювання. Формувальне оцінювання — це оцінювання в процесі навчання: щоб зрозуміти, як пройдено певний етап, чи немає затримки, чи діти не збились із заданого напрямку, — пояснює Марина Пристінська, нейропедагогиня і заступниця директора з навчально-виховної роботи Новопечерської школи. — Ще одна його мета — подальше навчання учнів.

Отже, що потрібно робити, щоб рух до поставленої мети відбувався в запланованому темпі? Оцінюючи учнів за певними критеріями, педагог показує дітям, що саме вони мають вивчити. Це допомагає вчителю скласти покроковий план навчання учнів. А щоб бути успішним у навчанні та реалізувати свої навчальні плани, учень має розуміти: Куди я йду? Яка роль учителя в цьому процесі? На рівні «Де я тепер?»

На рівні «Що я маю робити, щоб досягти поставленої мети?» Діти максимально вмотивовані вчитися, коли знають кінцеву мету й розуміють кроки її досягнення. Ось приклади слів, які вживають учителі в класі, щоб підтримати чи оцінити учнів. Вчителі НУШ можуть використовувати жетони для формувального оцінювання школярів - Новини. Приклад жетонів для формувального оцінювання дітей в НУШ (Завантажити) Проєкт «Розвиток дитини» розробив для вчителів Нової української школи комплект із сімнадцяти жетонів для формувального оцінювання учнів.

Насамперед жетони «Здійснюємо формувальне оцінювання» спрямовані на формування в учнів початкової школи позитивної внутрішньої мотивації до навчання, зацікавлення та покращення продуктивності їхньої роботи на уроках. Зокрема, відповідні жетони можуть використовувати в роботі вчителі 5 класів протягом першого семестру під час адаптаційного періоду. Ці жетони стануть в нагоді вчителям під час впровадження елементів формувального оцінювання, доповнення вербального оцінювання, надання зворотного зв'язку учням та ученицям під час щоденної класної роботи, а дітям допоможе адекватно оцінювати свої успіхи. Варто нагадати, що формувальне оцінювання є інтерактивним оцінюванням прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідним чином адаптувати освітній процес. 1. 2. 3.

Жетони для формувального оцінювання школярів. Проєкт «Розвиток дитини» спільно з Освіта.ua пропонує вчителям Нової української школи комплект із сімнадцяти жетонів для формувального оцінювання. Жетони «Здійснюємо формувальне оцінювання» спрямовані на формування в учнів початкової школи позитивної внутрішньої мотивації до навчання, зацікавлення та покращення продуктивності їхньої роботи на уроках. Також їх можуть використовувати в роботі вчителі 5 класів протягом першого семестру під час адаптаційного періоду. Використання таких жетонів допоможе педагогам впроваджувати елементи формувального оцінювання, доповнювати вербальне оцінювання, надавати зворотний зв'язок учням та ученицям під час щоденної класної роботи, а дітям допоможе адекватно оцінювати свої успіхи.

Як відомо, формувальне оцінювання є інтерактивним оцінюванням прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідним чином адаптувати освітній процес. Окрім того, застосування формувального оцінювання в початковій школі запобігає розвитку побоювань помилитися. Відмінна робота: КГ № 8 - Формувальне оцінювання. Кабан Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Кабан Л.В., старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання.

Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання. Формувальне оцінювання створює можливість учителю відслідковувати процес просування учня до навчальних цілей і вчасно вносити корективи в навчальний процес. Для учня формувальне оцінювання слугує рекомендацією до дії, а не педагогічним вироком. У статті розкрито сучасні методичні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів на різних етапах навчання. Ключові слова: нова українська школа, оцінювання, формувальне оцінювання, методики організації формувального оцінювання, навчальні цілі, техніки оцінювання. Вступ. Вихідні передумови. О. Методика та критерії формувального оцінювання - Google Docs. Морзе Н.В. Барна О.В. Вембер В.П. Формувальне оцінювання від теорії до практики Інформатика.pdf. Не варто розділяти формувальне оцінювання від поточного - Новини. У статті ви зможете знайти відповіді на запитання: “Що таке формувальне оцінювання?”

, “Чому оцінки в журнал НЕ обов’язкові?” Тощо. Що таке формувальне оцінювання Формувальне оцінювання стало вже звичним для учнів та педагогів Нової української школи (НУШ). Під час інституційного аудиту – нової процедури зовнішнього оцінювання роботи школи, яку проводить Державна служба якості освіти, експерти звертають увагу на те, як саме педагоги оцінюють успіхи учнів та чи застосовують формувальне оцінювання. Експерти ініціативи “Система забезпечення якості освіти”, що впроваджується для Державної служби якості освіти в межах проєкту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe) пояснюють читачам LIGA.Life суть такого оцінювання, як його можна застосовувати у базовій школі та чим воно відрізняється від звичних “оцінок в журнал”.

Це оцінювання, яке допомагає учню “навчитися вчитися”. Вчителя при такому підході можна порівняти з тренером у спорті. У чому цінність такого оцінювання Не варто їх розділяти. Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку | Нова українська школа. Про приклади оцінювань в різних країнах читайте в статті “Оцінювання по-новому: як закордонне оцінювання в початкових класах можна використати в Україні“ Завершується навчальний рік, в якому 100 шкіл по всій Україні (4 школи в кожній області) навчали своїх першокласників за новим Державним стандартом початкової освіти. Вчителі у 200 класах (по 2 класи в кожній з пілотних шкіл) практикували компетентнісний підхід – тобто розвивали у своїх учнів не лише когнітивний інтелект. Вони вчили їх не лише писати, читати і рахувати, а й навчали конструктивно виражати свої емоції та керувати ними, співпрацювати в парах і в групі, висловлювати свою думку, критично мислити, аналізувати, шукати різні варіанти рішень, мирно вирішувати конфлікти, брати на себе відповідальність за свої дії.

Це так звані м’які навички (soft skills), визнані у світі як необхідна складова сучасної освіти, оскільки лише людина, яка володіє цими навичками і вміннями, може бути успішною в 21-му столітті. 1. 2. Фото: pinterest.com. Формувальне оцінювання: інструменти та вправи для вчителя ⋆ Освіта України. Зображення: Irina Molchanova from Ouch! Як оцінювати учнів ефективно? Які стратегії формувального оцінювання підвищують самостійність учнів? Як забезпечити ефективний зворотній зв’язок? Юрій Гайдученко, експерт ГС «Освіторія» та вчитель Новопечерської школи розповідає про інструменти та вправи, щоб почали впроваджувати формувальне оцінювання вже сьогодні. Юрій Гайдученко − «Якщо спосіб оцінювання наших учнів не зміниться, культура навчання не зміниться також» − повністю підтримую міркування авторки посібників із формувального оцінювання та нашої колеги Маріки Толволи з Гельсінського Університету, − розповідає експерт Юрій Гайдученко. − Формувальне оцінювання або ж «оцінювання для навчання» – це система з величезною кількістю методів і прийомів.

Їх слід використовувати комплексно, адже сегментарний підхід успіху не принесе. Три базові компоненти оцінювання Оцінювання для навчання (формувальне оцінювання) Оцінювання, яке мотивує дітей навчатися. Словник НУШ: Оцінювання в початковій школі Час. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: СУТНІСТЬ І МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ. Оцінювання, що мотивує: формувальне, підсумкове, самостійне - Новини. Система оцінювання в Новій українській школі // Раківська гімназія. Формувальне оцінювання в школі. Що це таке і чому оцінки в журнал не обов’язкові | Пояснення | ЛІГА.Life.

Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Формувальне оцінювання: про його інструменти та користь від педагогині з Канади | Нова українська школа. Формувальне оцінювання: досвід канадських педагогів. Формувальне оцінювання: приклади форм, які заповнюють фінські вчителі, діти та їхні батьки | Нова українська школа. Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості освіти.pdf. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В НУШ.

Формувальне Оцінювання нуш // pinterest. Чому у Новій українській школі треба рухатися крок за кроком до нової системи оцінювання? - Новини. Шаблони для здійснення формувального оцінювання - TeachHub. Шаблони для здійснення формувального оцінювання - Google Docs. Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які основні виклики | Нова українська школа.

Як оцінювати без оцінок: покрокова інструкція сучасного вчителя. Як розробити систему оцінювання учнів | Нова українська школа. Автономія вчителя, особливості ДПА та формувального оцінювання – МОН розробило рекомендації для пілотних 4-х класів - Новини. Вербальне оцінювання учнів: фрази, які стануть у пригоді вчителю - Новини. Методика формувального оцінювання в іншомовній освіті молодших школярів. Навіщо потрібне свідоцтво досягнень у початкових класах НУШ. ІНФОГРАФІКА | Нова українська школа. Оцінювання освітніх результатів з мистецтва у початкових класах.pdf. Спостереження – один з основних методів формувального оцінювання - Новини. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в початкових класах.pdf. Формувальне оцінювання: інформація і для учня, і для вчителя. 7.3 Формувальне оцінювання у курсі «Я досліджую світ» Формувальне оцінювання в початковій школі теорія і практика.

Як провести формувальне оцінювання учнів у початкових класах НУШ: поради для вчителів - Україна новини - Освіта. 40 цифрових технік формувального оцінювання для 5-6 класів НУШ. Методи та інструменти формувального оцінювання в рамках реалізації компетентнісного підходу до навчання на уроках хімії в контексті положень Нової української школи Радченко.

Найпоширеніші запитання та відповіді щодо оцінювання в 5-ому класі НУШ - Новини. Особливості формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в природничій галузі. Оцінити прогрес дитини: які труднощі виникають у вчителів-предметників із формувальним оцінюванням та як їх долають школи Києва й Золочева - Новини. Оцінювання за НУШ: що змінилося та як допомогти вчителю? - Новини. Оцінювання в 5 класі НУШ: як воно може стати інструментом навчання та підвищення мотивації - Новини. Перегляд ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. ПОТОЧНЕ ТА ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В БАЗОВІЙ ТА СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в Новій українській школі.

Формувальне оцінювання. Техніки формувального оцінювання • Освіта в цілому. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Формувальне оцінювання на уроках історії.pptx. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ У 5-9 КЛАСАХ. Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури в контексті впровадження Нової української школи. Бери й роби. Формувальне оцінювання: секретний складник змішаного навчання — журнал | «Освіторія» Інна Іванова. Формувальне оцінювання: вчительський післясмак // youtube. Інтерактивні інструменти формувального оцінювання // youtube.

Інструментарій формувального оцінювання вчителя НУШ // youtube. Інструменти формувального оцінювання у роботі вчителя // youtube. Засоби формувального оцінювання в 5 класі НУШ // youtube. Онлайн-інструменти для здійснення формувального оцінювання в середній та старшій школі // youtube. Оцінювання без знецінювання Онлайн-курс про сучасні практики оцінювання | EdEra. #Освіторіум Формувальне оцінювання НУШ 1-5 клас youtube. Особливості організації формувального оцінювання в 3-4 класах НУШ // youtube. Практичний інтенсив «Прийоми формувального оцінювання» // youtube. Практичний інтенсив «Формувальне оцінювання в НУШ» // youtube. Формувальне оцінювання в початкових класах НУШ: особливості та практичні поради // youtube.

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В БАЗОВІЙ ТА ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ // youtube. "Формувальне оцінювання" Формувальне оцінювання: критерії, чек-листи та зворотний зв'язок // youtube. Формувальне оцінювання на уроках англійської мови (і не тільки) // youtube. Бабко Т.М. Підготовка вчителів базової середньої освіти до формувального оцінювання учнів. Бабко Т.М. Підготовка керівників закладів загальної середньої освіти до побудови системи оцінювальної діяльності в Новій українській школі. Бабко Т.М. Система оцінювання здобувачів освіти: сучасні організаційні та науково-методичні підходи. Дехтяренко С.Г. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ – ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО НАВЧАННЯ.pdf. Формувальне оцінювання на уроках хімії // youtube. Формувальне оцінювання як інструмент реалізації компетентнісного підходу на уроках.pdf. Вебінар "Формувальне оцінювання як інструмент реалізації компетентнісного підходу на уроках" // youtube.