background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet.

Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket. Film 1: Tema Hemlösa - filmer om språkutvecklande arbetssätt. "Bilder på ryggen" Urn:nbn:se:lnu:diva-52205 : Språk i alla ämnen för alla elever : forskning och beprövad erfarenhet. Professionellt lärande. Professionellt lärande Det professionella, kollegiala lärandet är inget självändamål.

Professionellt lärande

Observationsmall 1. Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet. Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala/samtala, läsa och skriva.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet

Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Samtliga exempel är hämtade från 2009 års prov. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte visa hela prov. Viral Videos for Higher Level ELT. All Viralelt posts consist of three parts: an embedded viral video, 10 conversation questions (Question time) and a listening activity (Sitting comfortably?).

Viral Videos for Higher Level ELT

Show your students the video a few times and ask them for their reactions. Although most videos are less than 2 minutes long, and are often without dialogue, they should be sufficiently engaging to provoke quite lengthy open-class discussions. You may like to exploit a video further by doing one of the following activities: 1. Videotelling : telling the “story” of a video orally. 2. Put your students into pairs or small groups and ask them to discuss the 10 conversation questions.

PM - Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2014/15. Tydlig struktur skapar arbetsro. På 6-9-skolan Rörsjöskolan-Zenith i Malmö vet eleverna exakt vad som väntar när det är dags för lektion.

Tydlig struktur skapar arbetsro

Oavsett vilken lärare som tar emot är grundstrukturen densamma. – När det är dags för lektion står eleverna på led utanför klassrummet. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Planering av undervisning. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Feedback som utvecklar. Kartläggning av läsutvecklingen - Läsa & skriva. Det är viktigt att som lärare veta hur långt eleverna kommit i sin utveckling och vilka eventuella problem de har.

Kartläggning av läsutvecklingen - Läsa & skriva

För att göra denna kartläggning måste man som lärare fortlöpande ha möjlighet att följa varje enskilt barn. Det mesta av det diagnostiska arbetet sker inom ramen för den ordinarie undervisningen där man gör informella iakttagelser när man till exempel låter barnet läsa högt endast för läraren och genomför enkla övningar där exempelvis problem med avkodningen kan uppenbaras. Utöver informella iakttagelser kan man också använda sig av mer formella prov.

Språket lyfter Skolverkets diagnostiska material Språket lyfter! Nu finns även diagnosmaterialet Nya Språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling & taluppfattning Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Koden till bättre lärande. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare.

De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013.

Stärk språket Stärk lärandet

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Språkutvecklande arbetssätt. "Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning". Lärare ska fortbildas i grupp, alltid utgå ifrån elevernas behov och är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt ledarskap.

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning"

Det är kärnbudskapet i Helen Timperleys fors­kning, som bland annat består av metaanalyser som hon genomfört tillsammans med kollegor på University of Auckland i Nya Zeeland, där hon är professor i pedagogik. Resultaten presenterades i boken Det professionella lärandets inneboende kraft (på svenska 2013), som snabbt fått stor spridning. – Sedan den kom har jag arbetat ännu mer med skolledare och fått insikter om vikten av att sätta upp mål för personalen, vara specifik med sina förväntningar och utarbeta en viss typ av möteskultur. Just nu jobbar jag med ledarskapspraktiker för rektorer i Australien. Jag skulle kunna skriva en ny bok om det, men den blir nog inte av, säger Helen Timperley.