background preloader

Formativt lärande

Facebook Twitter

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande

Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Elever som har svårt med abstraktion och att fantisera? Välj då strukturen: Inspiratören! Med Inspiratören synliggör du lärandet i en grupp då eleverna får se olika sätt att lösa samma problem. Börja med att dela upp eleverna i par om 2 eller 2 par om 4 barn. Inspiratören: Matematik Ibland kan man känna sig låst av att arbeta i matteboken. I "Allmänt" 50-enkla-formativa-bedomningstekniker-bara-det.

Challenging Learning.

Dylan Wiliam

Arbeta med begrepp. Verktyg för formativ bedömning. Progression - Matriser. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Frågebatteri. p4c.com - p4c resources and collaboration. Bloom's taxonomy. "Taxonomy” simply means “classification”, so the well-known taxonomy of learning objectives is an attempt (within the behavioural paradigm) to classify forms and levels of learning.

Bloom's taxonomy

It identifies three “domains” of learning (see below), each of which is organised as a series of levels or pre-requisites. It is suggested that one cannot effectively — or ought not try to — address higher levels until those below them have been covered (it is thus effectively serial in structure). Inlärningspyramiden. Ansträngning. Ansträngning Jag läser James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet och vill prova en sak i kapitel 3 ansträngning.

Ansträngning

Vad påverkar att eleverna vill anstränga sig? Sid 46 Elever anstränger sig när de koncentrerar sig på sitt lärande och inte ger upp: Hur mycket de anstränger sig för att nå ett inlärningsmål beror ofta på hur högt de värderar målet multiplicerat med nivån på deras förväntningar om att uppnå det. Min uppgift blir att hjälpa dem att bli bra på att lära sig. Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min in... Första lektionen med eleverna och du vet inte vad du ska göra?

Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min in...

Det kanske t o m är nya elever du möter som du inte har någon relation till. Själv möter jag i höst fyra nya nior och en av dem är jag mentor för. Jag tänkte börja skapa spelregler vid något av de första tillfällena vi har lektion. Vad har de för mål och vilka är deras förebilder? Det är en utmärkt ingång för att gemensamt sätta upp förhållningssätt så de inte blir på mina premisser och på köpet får eleverna metareflektera över sitt lärande.

Jag har tidigare använt mig av dessa regler som jag tagit fram utifrån att ha påverkats av de fina regler som Malin Larsson delat. Nästa steg, som Nottingham nämner, är att resonera vidare på vilket sätt social samverkan kan skapas så vi visar varandra respekt och att alla kan lära av varandra. Mitt lilla klassrum på nätet - Skola. Backalektionen.pdf. Utmanande undervisning i klassrummet. The best answer. You know what I love even better than Friday?

The best answer

Friday before a long weekend ... ahhhhhhhhh ... much needed!!! It's been a long week ... but a fun week ... so I guess all is good. Looking forward to some quality time with the family this weekend (and hoping for some sun). Friday also means it's time for Five for Friday - I LOVE this linky - I seriously look forward to it all week, planning what pics I'm going to include. Make sure you check out some of the other Five for Friday posts at Doodlebugs Teaching. Grade 6 testing is just 7 days away for us, so we've been doing a lot of test prep in the classroom.

The next day we started to make our test prep bookmarks. My Favorite No. Exit Slips. ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan

Stor brist på kunskap om läxor. Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen?

Stor brist på kunskap om läxor

Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. Anna Grettve, journalist, och Marie Israelsson, lärare, är två av författarna som tidigare bl.a. medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram de nya läroplanerna för skolan, Lgr-11 och Lgy-11. Grant Wiggins - Understanding by Design (1 of 2) Om att införa formativ bedömning i större skala.

VÖL-tabell. Min mapp "Formativt lärande" på Pinterest. Climb the Clouds to Success Banner - FREE Classroom Display Resource - EYFS, KS1, KS2, achieve, clouds, weather, targets, achievements, effort, learning, behaviour, attitude, positive, banner. Reflecting on Our Weekly SMART Goals. Every Friday, we are setting aside time to reflect on our goals for the week and continue them or create new ones.

Reflecting on Our Weekly SMART Goals

This practice fits in beautifully with our Leader In Me program and helps to cultivate student responsibility, especially in the areas of homework and classroom behavior. If you haven't checked out my previous post on creating SMART Goals and our classroom board, be sure to read that HERE. Today, we began by jotting down some thoughts and reflections on our Weekly Goals Reflection Sheet: We went through an example goal together and worked on explaining why a goal was or was not accomplished this week. This provided some *fantastic* discussion about learning from "failures"-- and my kids really got the chance to understand that not achieving your weekly goal was more about a learning experience than just a perceived black mark on their week.

I had them attach their sticky note goal to the blank square and then judge themselves on their effort put forth to achieve this goal. Screen-Shot-2014-01-26-at-9.30.17-am-174km36.png (PNG Image, 529 × 397 pixels) Läxor i praktiken. Finley-53ways-check-for-understanding. BIG 5 LATHUND. Lär dig grunderna. END OF THE DAY JAR- QUESTIONS CARDS FOR COMMUNITY BUILDING IN THE CLASSROOM. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter!

Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Reading Comprehension Skills - Activities, Worksheets, Printables, and Lesson Plans. Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Startkit – en termins arbete med BFL.

Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Klicka på bilden för att komma till startkitet Innehåll i startkit1 Förutsättningar2 Upplägg och innehåll3 Annat stödmaterial. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skal... Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben.

Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Formativ bedömning i praktiken. Den här sidan är framtagen speciellt för att tjäna som underlag vid en workshop om formativ bedömning i praktiken. Många av de exempel som finns på denna sida återfinns också på andra sidor i min blogg. Syftet med denna sida är att göra workshoparbetet lätthanterligt och exemplen lätta att hitta.

Formativ bedömning - bedömning för lärande. Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften. Kännetecken för formativ bedömning. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Planeringsprocess. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Bedömning för lärande. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Entreprenöriellt lärande 140428. Tidigare på bloggen har jag skrivit om den utbildning som jag och mina kollegor påbörjade i EPL den 30 oktober 2013.

James Nottingham. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Forskning om bedömning och betygssättning. Skolverket bevakar forskning inom ett antal områden. För att nå en så hög kvalitet som möjligt anlitar vi olika universitet och högskolor. I samarbete med Karlstads universitet området bedömning och betygssättning. Forskning inom bedömning och betyg Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter som involverar både elever och lärare.

Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat. Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelseJu mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie.

Eleverna ska veta vad som förväntas av dem, vad de har lyckats med, vad som kan utvecklas och hur de kan uppnå lärandemålen. Recension av Showbie - Dela ut uppgifter, samla in dem och ge respons.